Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V auguste boli zverejnené, resp. zverejnené a vydané:

 

Organizačné normy
Poriadok P-06/2015

revízia 3, zmena II

Prevádzkový poriadok Hradu Ľupča
Smernica S-005/2016

revízia 1, zmena I

Štatút stravovacej komisie
Smernica S-011/2018

revízia 1, zmena 0

Vnútorný systém vybavovania podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
Smernica S-014/2018

revízia 2, zmena 0

Manažérstvo rizík
Smernica S-016/2016

revízia 0, zmena I

Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
Smernica S-195/2012

revízia 2, zmena II

Exkurzie v Železiarňach Podbrezová a.s.
Smernica S-390/2018

revízia 1, zmena 0

Vyplácanie miezd zamestnancom ŽP a.s.
Smernica S-409/2018

revízia 6, zmena 0

Poskytovanie a organizovanie rekondičných pobytov zamestnancov
Smernica S-443/2018

revízia 1, zmena 0

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest v ŽP a.s.
Smernica S-489/2018

revízia 2, zmena 0

Procesná  FMEA – analýza možných chýb a ich dôsledkov v procese výroby
Pokyn  PO-001/2012

revízia 1, zmena II

Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová
Pokyn  PO-140/2018

revízia 3, zmena 0

Poskytovanie odmien pri významných pracovných a životných výročiach
Pokyn  PO-171/2018

revízia 2, zmena 0

Hodnotenie spokojnosti externých a interných zákazníkov, marketingový prieskum, benchmarking
Pokyn  PO-178/2018

revízia 3, zmena 0

Program osobného rozvoja zamestnanca
Pokyn  PO-187/2018

revízia 3, zmena 0

Zvláštna dokumentačná a archivačná povinnosť
Pokyn  PO-205/2018

revízia 3, zmena 0

Validácia procesov výroby
Pokyn  PO-217/2018

revízia 2, zmena 0

Oznamovacia povinnosť pri úmrtí zamestnanca ŽP a.s.

 

Individuálne riadiace  akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 09/2018 Menovanie energetickej komisie v Železiarňach Podbrezová a.s.
Príkaz č. 07/2018 Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v ŽP a.s. v roku 2018
Opatrenie  č. 06/2018 Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti pri činnostiach súvisiacich so závažným pracovným úrazom Ing. Miroslava Rosiara

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm