Výročná konferencia odborárov v Bystrej

Na konferencii prebrali prítomní viaceré témy z prostredia života v ŽP. Foto: T. KubejDňa 5. apríla sa v hoteli Vrchy v Bystrej (bývalá Biela Medvedica) uskutočnila výročná konferencia Základnej organizácie odborového zväzu KOVO Železiarne Podbrezová (ZO OZ KOVO ŽP) za rok 2023. Okrem členov organizácie sa jej zúčastnilo i vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.), konkrétne Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP a.s., Miloš Dekrét, člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s. a Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s. Prítomní boli aj hostia z vyšších štruktúr OZ KOVO, a to Monika Benedeková, predsedníčka Rady OZ KOVO a Pavel Kúš, člen predsedníctva OZ KOVO za Banskobystrický kraj.

V úvode všetkých prítomných privítal Juraj Schmidt, predseda ZO OZ KOVO ŽP, ktorý zároveň oficiálne otvoril výročnú konferenciu. Ján Cipciar, člen ZO OZ KOVO ŽP, potvrdil uznášaniaschopnosť zúčastnených odborárov. Potom predniesla správu o činnosti a hospodárení ZO OZ KOVO ŽP za rok 2023 Nadežda Celanová zo sekretariátu. Následne Monika Zimová, podpredsedníčka ZO OZ KOVO ŽP, podala správu o činnosti zástupcov zamestnancov pre BOZP za uplynulý rok.

K slovu sa dostali aj odborní riaditelia našej akciovej spoločnosti. Marian Kurčík informoval o aktuálnej situácii na trhu, fungovaní našej spoločnosti a povedal aj o plánoch do najbližšej budúcnosti. Miloš Dekrét oboznámil prítomných s aktuálnymi číslami vo výrobe, pričom sa jednotlivo venoval všetkým trom výrobným prevádzkarňam – oceliarni, valcovni bezšvíkových rúr i ťahárni rúr. Ján Villim informoval o personálnej oblasti, kde najväčším problémom ostáva vlaňajší odchod viacerých skúsených zamestnancov do predčasného starobného dôchodku. Netýka sa to len Železiarní Podbrezová, ale aj viacerých väčších či menších firiem na Slovensku. Pozitívnou správou však bol nárast miezd o štyri percentá, v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Nasledovala diskusia, v ktorej na otázky odborárov z oblasti stravovania, zdravotnej starostlivosti, sociálnej oblasti či miezd odpovedali zástupcovia vedenia ŽP a.s. Na záver konferencie zaznela ešte správa revíznej komisie ZO OZ KOVO ŽP za minulý rok a bol schválený návrh rozpočtu ZO OZ KOVO ŽP na rok 2024. Všetky ďalšie informácie z výročnej konferencie vám poskytnú delegovaní zástupcovia.

Členom ZO OZ KOVO ŽP sa môže stať každý zamestnanec akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová alebo zamestnanec dcérskych spoločností, pričom samotné členstvo so sebou prináša mnoho výhod. Viac informácií nájdete na stránke www.odboryzp.sk.