Rekondičné pobyty v aktuálnom roku opäť na Táľoch

Oddych vo vírivke. Foto: T. KubejKaždoročne absolvuje niekoľko stoviek našich zamestnancov rekondičný pobyt. Jeho hlavnou úlohou je predovšetkým predchádzanie vzniku chorôb z povolania. V aktuálnom roku je opäť zabezpečený na Táľoch, kde sme navštívili zamestnancov podbrezovských železiarní, aby sme sa ich opýtali na spokojnosť s procedúrami i celkovými službami.

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre vybrané skupiny svojich zamestnancov rekondičné pobyty vyplýva z § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom rekondičných pobytov je najmä kompenzácia predpokladaných možných poškodení zdravia vykonávanou prácou, zvyšovanie celkovej fyzickej a psychickej kondície, zvyšovanie celkovej odolnosti, zvyšovanie zdravotného uvedomenia, osvojenie si správnych postojov k ochrane zdravia pri práci, získanie správnych stravovacích návykov a obmedzenie fajčenia. 

Plávanie v bazéne patrí medzi obľúbené aktivity našich zamestnancov počas rekondičného pobytu. Foto: T. KubejNa uvedenú zákonnú povinnosť vynakladá akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová nemalé finančné prostriedky, v snahe zabezpečiť adekvátny účelovo zostavený zdravotný program, v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 148/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu v znení neskorších predpisov. Rekondičný pobyt nie je voľnočasová aktivita zamestnancov, ale je to, predovšetkým, programovo riadený zdravotný režim. Jeho náklady, ako je ubytovanie, strava a jednotlivé procedúry, musí v zmysle príslušnej legislatívy zabezpečiť a hradiť zamestnávateľ. Ak by bola čo i len jedna finančná položka prenesená na zamestnanca, iste by sa zmenil pohľad na inštitút rekondičných pobytov. Zamestnanec má len jednu povinnosť – absolvovať rámcový program rekondičného pobytu a popri tom využiť zamestnávateľom zazmluvnené služby. Laicky povedané, urobiť niečo pre svoje zdravie.

Je potrebné uvedomiť si to, aby zamestnanci dodržiavali svoje zákonné povinnosti, ako aj povinnosti vyplývajúce z vnútornej legislatívy zamestnávateľa, najmä Smernice 356/2017 o zákaze požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a Smernice 409/2018 o poskytovaní a organizovaní rekondičných pobytov zamestnancov.

Kto má nárok na rekondičný pobyt?

Na účel poskytovania rekondičného pobytu musí mať zamestnanec profesiu, v ktorej sa vykonáva práca zaradená orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie prác podľa zdravotných rizík. Rekondičný pobyt v tomto prípade splní podmienku účelnosti z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia. Tá je splnená u zamestnancov, ktorí sú exponovaní rôznymi faktormi pracovného prostredia zaradených do tretej a štvrtej kategórie prác.

Rekondičný pobyt je určený zamestnancom, ktorí nemajú príznaky akútnej choroby alebo prenosného ochorenia, čiže len zdravým zamestnancom ako kompenzácia nepriaznivých pracovných podmienok a prevencia možného vzniku poškodenia zdravia. Dĺžka rekondičného pobytu je sedem dní. Podmienky nároku na rekondičný pobyt spĺňa v aktuálnom roku 346 zamestnancov.

Programovo riadený zdravotný režim

Sedemdňový rekondičný pobyt  pre zamestnancov so splneným nárokom je zabezpečený aj v roku 2024 v spoločnosti Tále a.s. Poskytovanie rekondičného pobytu je počas šiestich mesiacov v roku. Prvá časť prebieha v mesiacoch marec až jún, druhá v septembri až novembri. V roku 2024 je zabezpečených 16 turnusov a v priemere sa jedného zúčastní 21 zamestnancov. Zabezpečená je taktiež vstupná lekárska prehliadka a programovo riadený zdravotný režim. Samozrejmosťou je ubytovanie a celodenné stravovanie. Začiatok rekondičného pobytu je vždy v pondelok ráno a končí sa v nedeľu raňajkami. Aj v tomto roku je pre našich zamestnancov zabezpečená doprava.

 

Každý deň majú naši zamestnanci k dispozícii viacero procedúr. Foto: T. KubejKto má nárok na rekondičný pobyt?

  1. Nárok na rekondičný pobyt v roku 2024 majú zamestnanci ktorí:

– sú exponovaní faktorom práce a pracovného prostredia (vibrácie, fyzická záťaž, pevný aerosól – prach, záťaž teplom a hluk) zaradeným do 3. a 4. kategórie prác;

– počas najmenej piatich rokov vykonávali nepretržite práce zaradené do 3. kategórie (nepretržitým vykonávaním práce je aj jej prerušenie na menej ako osem týždňov);

– počas najmenej štyroch rokov vykonávali nepretržite práce zaradené do 4. kategórie (nepretržitým vykonávaním práce je aj jej prerušenie na menej ako osem týždňov, t.j. zamestnanec nesmie byť PN dlhšie ako 8 týždňov, inak sa nápočet rokov zruší).

  1. Nárok na ďalší rekondičný pobyt (opakovaný raz za 3 roky) majú zamestnanci ktorí:

– odpracovali najmenej 600 pracovných zmien;

– pracujú s dokázaným chemickým karcinogénom a odpracovali najmenej 400 pracovných zmien.

 

***naša anketa***naša anketa***naša anketa***naša anketa***naša anketa***

Procedúry i samotný pobyt na Táľoch si naši zamestnanci užívali

Boli sme na jednom z prvých turnusov v tomto roku, kde sme sa našich zamestnancov pýtali, či už niekedy v minulosti boli na rekondičnom pobyte, ako sa im na Táľoch páči a ako sú spokojní s procedúrami a celkovými službami.

Peter Kúr, Vvr

– Bol som na rekondičnom pobyte viackrát, takže to už poznám. Teraz je to asi šiesty alebo siedmy raz. Predtým bol som v Rajeckých i Turčianskych Tepliciach, a potom aj na Táľoch. Od rána máme procedúry, teraz som bol, napríklad, na masáži. Využívame taktiež elektroliečbu či vírivku. Ubytovaní sme v Golfe a procedúry máme v Stupke. Možno by bolo lepšie bývať priamo tu, no aspoň sa trochu prejdeme. Aj poobede využívame voľný čas na prechádzky, ešteže nám vyšlo parádne počasie.

Martin Faško, Vvr

– Vždy som bol iba na Táľoch, ak dobre rátam, tak toto je piatykrát. Chodíme na procedúry, do vírivky, zaplávať si a je to super. Vraciam sa sem rád, bral by som rekondičný pobyt aj každý rok. Strava je dobrá, takisto ubytovanie. Síce sa musíme na procedúry trochu prejsť, ale nevadí, aspoň sme v pohybe.

Soňa Ďuricová, Gork

– Áno, bola som. Spolu trikrát, z toho raz v Turčianskych Tepliciach. Doobeda je to fajn, keďže máme procedúry, bazén, rýchlo to vždy ubehne. Človek si oddýchne nielen po fyzickej, ale určite aj psychickej stránke. Ubytovaní sme v Golfe a dochádzanie nám neprekáža, aspoň máme prechádzku. Strava je fajn, mne ako žene to stačí, ale chlapom je niekedy málo.

Ivan Hudák, Vvr

– Som tu prvýkrát, ale predtým som bol raz aj v Brusne. Je tu super. Procedúry, vírivky, sauna, bazén – všetko sa mi páči. Určite to má niečo do seba a cítim sa teraz oddýchnutý. Máme pekné izby, so stravou som taktiež spokojný a je tu milý personál. Naozaj nemám čo vyčítať.

Ondrej Babic, Vt

– Na rekondičnom pobyt som šiestykrát, bol som, samozrejme, aj na Táľoch. Spokojný som, i keď vidím priestor na zlepšenie. Ubytovanie aj stravovanie je dobré. Dochádzanie na procedúry mi neprekáža, to bolo aj predtým. Okrem toho chodím poobede na turistiku, napríklad sa ideme prejsť na Krpáčovo alebo okolo golfového ihriska.