Výmena mostníc na železničnom moste ponad štátnu cestu I/66

 

Most patrí Železiarňam Podbrezová
Most pred opravou

 

Prevádzkareň doprava spravuje v rámci dopravnej infraštrukúry podniku štyri cestné a päť železničných mostov rôznej konštrukcie. Ako súčasť dopravnej siete je veľmi dôležitá starostlivosť o tieto objekty z hľadiska ich konštrukcie, funkčnosti, zaťaženia a využívania. Ide o stavby postavené v povojnovom období industrializácie a rozširovania podniku.

V rámci schváleného plánu generálnej opravy na rok 2018 bola v prevádzkarni doprava realizovaná výmena mostníc na železničnom moste ponad štátnu cestu I/66. V tejto podobe, ako ho poznáme, je od roku 1966, kedy nahradil starý most. Týmto mostom prechádzala kedysi koľaj normálneho, aj úzkeho rozchodu v jednej ose. Dnes mostom prechádza len normálne rozchodná koľaj železničnej vlečky ŽP a.s. medzi starým a novým závodom.

Most je z oceľovej plnostennej konštrukcie, jednotlivé konštrukčné diely sú spolu zvarované a nitované. Rozpätie mosta medzi podperami je 25,2 metra, podjazdná výška je 4,8 metra, kríženie s cestou je 45°, mostom prechádza koľaj vlečky v priamom smere a v sklone 10‰. Bolo potrebné vymeniť 46 kusov mostníc (mostových podvalov), na ktorých sa už podpísal zub času hnilobou. Týmto prácam predchádzala dôkladná technicko-technologická príprava, najmä z toho dôvodu, že práce na moste boli realizované ako práce vykonávané vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Zároveň pod mostom prebiehala pomerne hustá cestná premávka na ceste I/66. Z tohto dôvodu sme museli požiadať správcu komunikácie SSC IVSC Banská Bystrica a taktiež Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie a na prípadnú potrebnú reguláciu premávky do jedného jazdného pruhu. Z dôvodu predpokladaných kolón pri regulácii premávky do jedného jazdného pruhu sme všetky hlavné práce organizovali počas sobôt a nedieľ. Taktiež sme museli výlukové časové bloky, kedy bola prerušená doprava na vlečke medzi starým a novým závodom naplánovať tak, aby sme neohrozili výrobný proces.

Dňa 15. septembra sme zahájili prípravné práce a nainštalovali záchytné siete s plachtou proti prípadnému pádu osôb a predmetov na cestu a zároveň bol nainštalovaný na moste horizontálny istiaci systém. Následne boli v ďalších dňoch poodkrývané plechy pochôdzej podlahy. Pri ďalších hlavných prácach sme spolupracovali s dodávateľom prác Koľajovými a dopravnými stavbami s.r.o. Košice. Zamestnanci tejto spoločnosti prišli vymerať výšku a rozmery mostníc tak, aby boli vyfrézované presne na danú pozíciu v konštrukcii mosta a bol zohľadnený aj priehyb konštrukcie mosta pri zaťažení prechodom železničnej súpravy.

 

Most po výmene mostníc s nainštalovanými poistnými uholníkmi
Most po výmene mostníc s nainštalovanými poistnými uholníkmi

Počas posledného októbrového víkendu, 27. – 28. októbra, boli vykonané hlavné práce, kedy v sobotu boli v jednom desať hodinovom výlukovom  bloku vymenené všetky mostnice a v nedeľu v osem hodinovom výlukovom bloku namontované poistné uhoľníky a podbité priľahlé nábehy koľaje pred a za mostom. Boli sme pripravení aj na nepriaznivé počasie a mali na moste nainštalované aj umelé osvetlenie, ak by došlo ku komplikácii a práce sa z nejakého dôvodu museli predĺžiť počas skorého stmievania alebo nočných hodín. Cieľ sme mali jasný: prvý deň najneskôr do 22. hod. koľaj spojazdniť z dôvodu zabezpečenia výroby v oceliarni a potrebe vývozu troskových vozňov na troskovisko ŠP Piesok. Rád konštatujem, že v sobotu 27. októbra už o 16. hod., teda po desaťhodinovej výluke, mi vedúci prác zahlásil, že mostnice sú vymenené a koľaj provizórne zjazdná pomalou rýchlosťou. Počas uplynulých dní boli realizované dokončovacie práce na podlahe a dokončenie určitých detailov poistných uholníkov.

V sobotu, 10. novembra, boli zdemontované ochranné siete a týmto dňom boli všetky práce ukončené. Preukázala sa zomknutosť, vysoká odbornosť a nasadenie zamestnancov KDS s.r.o. Košice a zároveň aj dobre zohratá spolupráca našich zamestnancov z údržby prevádzkarne doprava, ktorí sa na oprave podieľali. Za dobre a včas vykonanú prácu im patrí moje uznanie a poďakovanie.