Pneumokokové invazívne ochorenia sú nebezpečné

 

Pre vysokú nebezpečnosť ochorenia a následne aj vysokú smrtnosť sa problematika pneumokokových nákaz považuje z pohľadu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC), aj všetkých relevantných štruktúr, za závažnú a treba ju dôsledne sledovať. Na možný vyšší výskyt pneumokokových invazívnych i neinvazívnych ochorení upozorňujú spolu so zvyšujúcim sa počtom výskytu respiračných a chrípkových ochorení slovenskí epidemiológovia.

Tieto ochorenia predstavujú skupinu závažných, až život ohrozujúcich chorôb, ako sú zápaly mozgových blán, septické stavy a zápaly pľúc, alebo zápaly stredného ucha a prínosných dutín, ktoré vyvoláva patogén Streptococcus pneumoniae (SP). Od januára 2011 funguje pri Regionálnom úrade verejného zdravia (RÚVZ) v Banskej Bystrici Národné referenčné centrum (NRC) pre pneumokokové nákazy, ktorého úlohou je okrem posilnenia epidemiologickej bdelosti, aj skvalitnenie diagnostiky až na úroveň typizácie pneumokokov. Tá sa na národnej úrovni môže vykonávať výhradne len v špecializovanom mikrobiologickom laboratóriu typu NRC.

„Z analýzy z rokov 2011 až 2017 je jasné, že sme vyhľadali väčší počet ochorení. Za týmto výsledkom je intenzívnejšia spolupráca medzi klinickými pracoviskami, jednotlivými laboratóriami a NRC pre pneumokoky. Naďalej budeme posilňovať epidemiologickú bdelosť, aby sme mali podrobnejšie údaje, ako sa v budúcnosti bude vyvíjať chorobnosť na pneumokokové nákazy,“ uviedla vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica a zároveň zástupkyňa vedúceho NRC pre pneumokokové nákazy pri tejto inštitúcii MUDr. Mária Avdičová.

V tomto NRC zachytili a typizovali omnoho viac kmeňov invazívnych pneumokokových nákaz, takže sa už môže mapovať, aké sérotypy kolujú v celej slovenskej populácii, ako aj sledovať vplyv očkovania na cirkuláciu jednotlivých sérotypov SP. Podľa MUDr. Avdičovej je dôležité vedieť, aký sérotyp pneumokoka spôsobil ochorenia, aby odborníci mohli analyzovať (ak ochorie očkované dieťa alebo očkovaná dospelá osoba) či ochorenie vyvolal sérotyp, ktorý je vo vakcínach obsiahnutý, alebo nie. Podľa toho sa hodnotí efektívnosť očkovania. Takéto sledovanie zároveň umožňuje pozorovať vplyv očkovania na frekvenciu cirkulácie jednotlivých sérotypov SP. Je veľmi dôležité, aby malé deti do konca prvého roku života boli očkované tromi základnými dávkami, aby boli chránené.

Zvýšená pozornosť pneumokokovým nákazám zo strany epidemiológov a mikrobiológov je daná aj skutočnosťou, že sa v ostatných rokoch vyskytol väčší počet týchto ochorení u dospelej populácie. Napríklad v roku 2017 sa v SR vyskytlo 100 prípadov pneumokokových invazívnych ochorení, z toho 19 prípadov u detí do 15 rokov a 81 prípadov u dospelých osôb. Úmrtia boli zaznamenané len u dospelých neočkovaných osôb, zomrelo ich celkom deväť. Jednalo sa o dospelé osoby s chronickými chorobami, ktoré neboli očkované. Smrtnosť malých detí bola v minulosti, t.j. pred zavedením očkovania vysoká (aj 25 perecent). Smrtnosť chorých na pneumokokové nákazy v SR dosiahla v roku 2017 hodnotu 8,9 percenta, čo je výrazný pokles najmä vďaka tomu, že v detskej očkovanej populácii sa ochorenia vyskytujú zriedkavo a úmrtia nezaznamenávame. A to je vážny argument, aby sa aj očkovaniu dospelých venovala náležitá pozornosť.