S Ing. Marekom Brižekom, vedúcim prevádzkarne oceliareň

Rekordný rok v oceliarni

 

Ilustračný obrázok oceliareň Železiarne Podbrezová
Ilustračný obrázok oceliarne 

 

V októbri bol v oceliarni dosiahnutý už tretí výrobný rekord v tomto roku. Priblížite nám dosiahnuté výsledky?

– Prvýkrát v tomto roku sme prekročili maximálnu mesačnú výrobu v marci, kedy sme vyrobili 34 622,387 tony oceľových blokov, čím bol prekonaný dovtedajší rekord z októbra 2014 o 150,113 tony. Druhýkrát to bolo v júli, kedy sme vyrobili 34 624,523 tony oceľových blokov, čo bolo o 2,136 tony viac ako v marci. V októbri sme prekonali aj júlovú výrobu o 18,23 tony a vyrobili sme 34 642,853 tony, čo je zatiaľ najvyššie množstvo ocele od začatia výroby v novej elektrooceliarni v roku 1993. Nedá mi nespomenúť, že táto maximálna výroba bola dosiahnutá pri desiatich prestavbách formátov na ZPO vrátane výroby kvadrátu 105 x 105 mm, čo je náš najmenší a pre výrobu technologicky najnáročnejší formát blokov.

 

Čo bolo ich predpokladom?

– Jedným z hlavných predpokladov je dostatočná zákazková náplň. Mnohí z nás si pamätajú krízové roky 2008 a 2009, kedy sme nemali dostatok zákaziek a vyrobené množstvá ocele boli omnoho nižšie, ako tohto roku. Samozrejme, pre dosiahnutie takýchto dobrých výsledkov je nutná minimálna poruchovosť výrobných zariadení, vyvarovanie sa technologickým problémom pri príprave vsádzky, výrobe ocele na EAF a LF, odlievaní ocele na ZPO, ako aj pri príprave žiaruvzdorných výmuroviek výrobných agregátov, teda dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny zo strany všetkých zamestnancov oceliarne.

Dôležitými faktormi sú tiež vhodné plánovanie a organizácia výroby, maximálne využívanie pracovného času, kvalita vstupných materiálov, rýchlosť a kvalita práce od servisných útvarov. V neposlednom rade je to dostatok kvalitných a odborne zdatných zamestnancov, s čím už, žiaľ, dlhší čas musíme bojovať.

Za dosiahnuté výsledky ďakujem všetkým zamestnancom oceliarne a tiež zamestnancom ostatných organizačných útvarov ŽP a.s, ktorí sa na nich podieľali.

Chcem však znovu pripomenúť všetkým zamestnancom, že dôležitejšie ako dosahovanie rekordov vo výrobe je vaše zdravie. Preto vás prosím, pristupujte k plneniu pracovných úloh zodpovedne a s rozvahou, dodržiavajte bezpečné pracovné postupy, noste predpísané ochranné pracovné prostriedky, aby ste sa po práci zdraví vrátili domov k svojim blízkym.