Voľby členov  Dozornej rady ŽP a.s. & Volebný poriadok

  sa začnú 19. októbra o 6. hodine  a skončia 23. októbra 2020 o 12. hodine 

Kandidát navrhnutý oprávnenými voličmi  

Ing. Jozef MICHÁLIK 

Narodený: 9. mája 1969
Bytom: Brezno, Pestovateľská 28

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ dopravy a spojov Žilina, Strojnícka  a elektrotechnická fakulta, študijný odbor strojárska technológia,  rok ukončenia 1991.

Priebeh zamestnania: v Železiarňach Podbrezová a.s. pracuje od  23. septembra 1991, kedy nastúpil do funkcie referent v útvare  rekvalifikácie a rozvoja.  V júli 1992, po návrate zo základnej vojenskej služby, pracoval v  robotníckych profesiách a v októbri 1992 bol preradený do funkcie majster prevádzky ťaháreň  rúr I. V apríli 1994 prestúpil do odbytu na pracovnú pozíciu vedúci odborný referent. Vo  februári 1995 sa vrátil do ťahárne rúr I., do funkcie majster oblukárne. V auguste 1995 sa stal  vedúcim odborným prevádzkovo-technickým pracovníkom, v máji 1996 vedúcim technickej  časti výroby a v októbri 2002 vedúcim výroby ťahárne rúr a 1. augusta 2014 bol menovaný  do funkcie vedúci prevádzkarne ťaháreň rúr. Počas svojej kariéry získal nielen rozsiahle technické  a obchodné poznatky, ale aj skúsenosti s prácou s ľuďmi. Do pracovnej činnosti vnáša  systematickosť a poriadok, vyžaduje precíznosť a dodržiavanie pravidiel. Jeho silné stránky,  ako cieľavedomosť, riadiace schopnosti a zameranie na záujmy organizácie, mu pomohli vypracovať  sa na vedúceho zamestnanca a dynamicky viesť pracovný kolektív.

Kandidát navrhnutý odborovou organizáciou

Ing. Ivan SETVÁK  

Narodený: 9. júna 1964
Bytom: Lopej, J. Murgaša 478

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: SVŠT Bratislava, študijný odbor   Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu – Priemyselné roboty a   manipulátory, rok ukončenia 1987.

Priebeh zamestnania: v Železiarňach Podbrezová a.s. pracuje od   4. augusta 1987, kedy nastúpil do profesie zámočník, prevádzkareň   údržba.   V októbri 1988, po návrate zo základnej vojenskej služby, opäť   nastúpil do profesie zámočník. V máji 1989 začal pracovať vo funkcii   konštruktér. V októbri 1993 bol preradený do odboru zásobovania, kde prešiel funkciami:   samostatný odborný prevádzkovo-technický pracovník ASR, systémovo-prevádzkový zamestnanec,   projektant a systémovo-prevádzkový zamestnanec informačných systémov. V januári   2010 bol preradený do odboru riadenia daní a účtovníctva, do funkcie projektant – analytik   ekonomických informačných systémov, v ktorej pracuje aj v súčasnom období. Menovaný má   dobré organizačné a komunikačné schopnosti. Úspešne pôsobí vo funkcii predsedu DV č.10   a člena VZO OZ KOVO ŽP.

Volebný poriadok 

pre voľby a odvolanie členov Dozornej rady  spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.,  volených zamestnancami spoločnosti 

Článok I.

Základné ustanovenia 

1. V súlade s ustanovením § 200 Obchodného  zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  neskorších zmien a doplnkov a Čl. XII.  platných Stanov spoločnosti Železiarne  Podbrezová a.s. sa týmto volebným poriadkom  pripraveným a schváleným Základnou  organizáciou Odborového zväzu KOVO pri  obchodnej spoločnosti Železiarne Podbrezová  a.s. riadi priebeh konania volieb a  odvolania členov dozornej rady volených  zamestnancami spoločnosti. Voľby členov  dozornej rady volených zamestnancami  organizuje predstavenstvo v spolupráci so  Základnou organizáciou Odborového zväzu  KOVO.

2. Dozorná rada spoločnosti má v čase  vydania tohto volebného poriadku desať  členov, z ktorých sedem členov volí a odvoláva  valné zhromaždenie spoločnosti a  troch členov volia a odvolávajú zamestnanci  spoločnosti.

Článok II.

Aktívne a pasívne volebné právo 

1. Právo voliť a odvolať členov dozornej  rady majú zamestnanci, ktorí sú ku dňu volieb  v hlavnom pracovnom pomere v akciovej  spoločnosti.

2. Členom dozornej rady môže byť len fyzická  osoba staršia ako 18 rokov. Člen dozornej  rady nesmie byť zároveň členom  predstavenstva, prokuristom alebo osobou  oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri  konať v mene spoločnosti.

3. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov  dozornej rady volených zamestnancami  spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu  odborová organizácia alebo spoločne  aspoň 10 percent oprávnených voličov.

4. Pri odvolaní sa postupuje podľa rovnakých  princípov tohto volebného poriadku  ako pri voľbe.

5. Podmienkou uvedenia kandidáta na hlasovacom  lístku je jeho písomný súhlas s  jeho kandidatúrou na člena dozornej rady.  Kandidát sa môže vzdať svojej kandidatúry  1 deň pred konaním volieb, a to písomne  do rúk predsedu Ústrednej volebnej komisie.  Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry nemožno  vziať späť.

Článok III.

Volebné komisie 

1. Voľby riadi Ústredná (centrálna) volebná  komisia zložená z troch členov a to: 1 zástupcu  spoločnosti, 1 zástupcu odborovej  organizácie, 1 zástupcu zamestnancov –  nečlenov odborovej organizácie. Zo svojho  stredu si volí predsedu, ktorý vystupuje v  jej mene. Členom volebnej komisie nemôže  byť kandidát do dozornej rady volený  zamestnancami. Ústredná volebná komisia  zabezpečí zhotovenie hlasovacích lístkov  (Príloha č. 3) a volebných protokolov (Príloha  č. 4) a ich doručenie prevádzkovým  volebným komisiám. Ústredná volebná  komisia rozhoduje v sporných prípadoch o  platnosti hlasovacieho lístka. Ústredná volebná  komisia na základe volebných protokolov  predložených prevádzkovými volebnými  komisiami spočíta hlasy a vyhodnotí  výsledky volieb. Vypracuje „Záverečný protokol“  o výsledkoch volieb členov dozornej  rady volených zamestnancami (Príloha č. 5)  a oboznámi s nimi zvolených kandidátov a  oprávnených voličov.

2. Voľby sa uskutočňujú prostredníctvom  organizačnej štruktúry Základnej organizácie  OZ KOVO Železiarní Podbrezová a.s. t.j.  v 13 volebných celkoch/dielenských výboroch  organizovaných v ŽP a.s., ktoré sú riadené  prevádzkovými volebnými komisiami,  zloženými z: 1 zástupcu DV OZ KOVO,  1 zástupcu vedenia prevádzky, 1 zástupcu  zamestnancov – nečlenov odborovej organizácie.  Zo svojho stredu si volí predsedu,  ktorý riadi jej činnosť. Prevádzková volebná  komisia dohliada na priebeh volieb v jednotlivých  volebných celkoch a po uskutočnení  volieb sčítava hlasy voličov a spisuje  volebný protokol, ktorý odovzdá bezodkladne  spolu s hlasovacími lístkami voličov  Ústrednej volebnej komisii. Prevádzková  volebná komisia pri sčítaní hlasov osobitne  uloží do obálok osobitne platné hlasovacie  lístky, osobitne neplatné hlasovacie lístky a  osobitne nepoužité hlasovanie lístky.

Článok IV.

Hlasovacie lístky 

1. Vyhotovenie hlasovacích lístkov a ich doručenie  prevádzkovým volebným komisiám  zabezpečí Ústredná volebná komisia.

2. Hlasovací lístok má dve časti. V prvej časti  hlasovacieho lístka je uvedený kandidát  navrhnutý odborovou organizáciou a v druhej  časti kandidát navrhnutý oprávnenými  voličmi.

3. Neplatný je hlasovací lístok, ktorý: a) nie  je na pôvodnom tlačive, alebo  b) volič neoznačil zakrúžkovaním žiadneho  kandidáta v prvej a/alebo v druhej časti,  alebo  c) volič označil zakrúžkovaním obidvoch  kandidátov z prvej aj druhej časti.

4. Pre platnosť hlasovacieho lístka sa vyžaduje  označenie jedného kandidáta zakrúžkovaním.

5. Na hlasovacie lístky upravené inak ako  predpísaným spôsobom (zakrúžkovaním  kandidáta), sa neprihliada.

6. V sporných prípadoch o platnosti hlasovacieho  lístka rozhoduje Ústredná volebná  komisia.

Článok V.

Hlasovanie 

1. Dátum uskutočnenia volieb určí Ústredná  volebná komisia po dohode so zástupcami  spoločnosti a zástupcami zamestnancov.

2. Voľby sa konajú tajným hlasovaním.

3. Zamestnanec (volič) hlasuje osobne a  tajne tak, že na hlasovacom lístku, ktorý  obdrží od prevádzkovej volebnej komisie,  zakrúžkovaním označí jedného kandidáta.

Článok VI.

Výsledky volieb 

1. Na platnosť voľby alebo odvolania členov  dozornej rady volených zamestnancami  spoločnosti sa vyžaduje, aby bolo tajné  a aby sa volieb zúčastnila aspoň polovica  oprávnených voličov.

2. Členom dozornej rady sa stane kandidát,  ktorý získal väčší počet hlasov.

3. V prípade zhodného počtu hlasov kandidátov  sa musia voľby opakovať.

4. Po spočítaní hlasov a vyhotovení „Záverečného  protokolu“ o výsledkoch volieb  členov dozornej rady volených zamestnancami  oboznámi Ústredná volebná komisia s  výsledkami volieb zvolených kandidátov a  oprávnených voličov.

5. Funkčné obdobie člena dozornej rady je  päťročné. Končí sa:  a) uplynutím funkčného obdobia,  b) odvolaním z funkcie zamestnancami spoločnosti,  c) odstúpením z funkcie,  d) úmrtím.

6. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie  odstúpiť. Je však povinný to písomne  oznámiť dozornej rade. Vzdanie sa funkcie  je účinné dňom vyhlásenia výsledkov volieb  nového člena dozornej rady voleného  zamestnancami.