Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy. Zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V septembri boli zverejnené:

Organizačné normy
Smernica S-499/2020

revízia 3, zmena 0

Činnosť prevádzkarne doprava
Pokyn PO-010/2020

revízia 0, zmena 0

Manuál BOZP pre SO, GO a investičné akcie

 

Individuálne riadiace a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 24/2020 Menovanie pracovného tímu na prehodnotenie
organizačnej štruktúry a stavov
zamestnancov ŽP a.s. – 1. etapa
Rozhodnutie č. 25/2020 Menovanie komisie na posudzovanie
technického stavu a ekonomickej použiteľnosti
dlhodobého hmotného majetku
Rozhodnutie č. 26/2020 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. na
október 2020
Oznámenie č. 05/2020  Čísla, názvy a skratky organizačných útvarov
ŽP a.s.

Vydané boli tiež Rozhodnutie č. 23/2020, ktoré menilo
Rozhodnutie č. 22/2020 upravujúce pracovný režim v ŽP a.s. na september a
Príkaz č. 14/2020 týkajúci sa prevencie pred šírením nového ochorenia
COVID-19, ktorý je už v súčasnosti nahradený Príkazom č. 15/2020

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm