Ďakujeme za váš názor

Ako každý rok, aj tento sme sa prostredníctvom    Podbrezovana zaujímali o názor zamestnancov    Železiarní Podbrezová a.s. na    aktuálne pracovné podmienky pomocou    prieskumu spokojnosti. Ďakujeme všetkým    respondentom, ktorí sa zapojili do prieskumu    a vyjadrili svoj názor a postrehy.   

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že zamestnanci    sú najspokojnejší s bezpečnosťou    na pracovisku. Následne s istotou stáleho    zamestnania, náplňou práce, ponúkanými    sociálnymi benefitmi a materiálnym a technickým    vybavením pracoviska. Na predposlednom    mieste sa umiestnili medziľudské    vzťahy na pracovisku a možnosť zvyšovania    kvalifikácie. Zamestnanci sú najmenej spokojní    so mzdovým ohodnotením práce a    možnosťou pracovného postupu.

V prieskume sme sa zaujímali aj o kladenie    dôležitosti rôznym sociálnym benefitom,    ktoré Program Predstavenstva Železiarní    Podbrezová a.s. poskytuje. Za najdôležitejší    benefit zamestnanci považujú vyplatenie    ďalších miezd (dovolenková a vianočná    mzda). Na ďalších miestach sa umiestnili    vyššie odchodné do dôchodku, možnosť doplnkového    dôchodkového sporenia, vyššie    odstupné, odmeny darcom krvi, odmeny    pri významných pracovných a životných jubileách,    kvalita stravovania a poskytovanie    výživových doplnkov, zdravotná starostlivosť    o zamestnancov (v podobe rehabilitačných    pobytov a procedúr, wellness a podobne)    a ponuka letných táborov pre deti zamestnancov.    Medzi najmenej dôležité benefity    zamestnanci uviedli možnosť návštevy ponúkaných    kultúrnych podujatí, poskytovanie    zliav na rôznom poistení, možnosť návštevy    športových podujatí a na poslednom mieste    sa umiestnila možnosť čerpať pohonné    hmoty na zamestnaneckú palivovú platobnú    kartu.

V neposlednom rade mali zamestnanci    možnosť navrhnúť ďalšie benefity, ktoré by    v Železiarňach Podbrezová a.s. uvítali. Najčastejšie    sa v návrhoch vyskytovali návrhy    vzťahujúce sa k financiám (príspevok na    cestovné verejnou dopravou, príspevok na    bývanie a cestovanie, vyššie odstupné za    odrobených viac ako 40 rokov, finančná odmena    k výročiu 180 rokov podľa odrobených    rokov, vyšší diferenciačný príspevok nad 40    odrobených rokov, stravné lístky alebo preplatenie    nevyčerpaných obedov v mesiaci,    odmeny pre nefajčiarov či lepšie odmeňovanie    darcov krvi). Ako ďalšie návrhy ste uviedli:    možnosť poskytnutia letných táborov pre    vnúčatá zamestnancov, pridanie možnosti    zmeny veľkosti porcie pri objednávaní stravy    (malá, stredná, veľká porcia), rehabilitačné    pobyty všetkým zamestnancom (napr. v podobe    predĺžených víkendov), viac časeniek    bez penalizácie, dovolenka nad rámec Zákonníka    práce a ďalšie bonusy v oblasti športu    (permanentky na futbal, lístky na vlek).    Za všetky zaslané odpovede, nové návrhy    na ďalšie benefity i prejavené názory vám    ďakujeme a ako sme sľúbili, jedného z vás    odmeníme. Vyžrebovali sme Ing. Ľubicu    Chamkovú (os. č. 27 423) z odboru ekonomických    informácií, ktorá si môže vecnú    cenu osobne vyzdvihnúť na prvom poschodí    personálnej budovy pri starom závode.