Poďakovania a spomienky

 

 

POĎAKOVANIA

 

Dňa 31. augusta 2020 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým otcom, starým otcom, bratom, švagrom a krstným otcom
Jaroslavom ZAJAKOM z Brezna.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

Dňa 5. októbra 2020 sme sa navždy rozlúčili s našou drahou mamou, starou mamou a príbuznou
Alenou PREDAJNIANSKOU z Podbrezovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť na jej poslednej ceste a zároveň ďakujeme aj za vyjadrenie sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
Deti s rodinami

   

SPOMIENKY 

 

„Aj keď tu nie si, v našich myšlienkach a srdciach si stále s nami. Odpočívaj v pokoji a tíško snívaj svoj večný sen, mami.“
Dňa 29. septembra sme si pripomenuli štvrté smutné výročie od chvíle, kedy nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama, stará mama a príbuzná
Blažena ERE MIÁŠOVÁ z Valaskej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Cyril a dcéra Erika s rodinou

 

 

„Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach ostaneš stále s nami.“
Dňa 14. októbra uplynulo trinásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Ladislav VIŠTÍK z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami

 

 

„Kto zomrie, neodchádza, ale zostáva v srdciach v srdciach tých, ktorí ho milovali.“
Dňa 16. októbra uplynulo päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš milovaný otec a starý otec
Otto VAČOK z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomína celá rodina

 

 

Ján MALIČKÝ z Brezna„Tak letí ten čas, čo stíchol tvoj hlas, len spomienky na teba vracajú sa zas.“
Dňa 17. októbra si pripomenieme trináste výročie, ako nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Ján MALIČKÝ z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia s rodinami a ostatná rodina

 

 

 

Dušan UHRÍK z PodbrezovejDňa 27. októbra si pripomenieme sedem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný syn, manžel a otec
Dušan UHRÍK z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia

 

 

Jozef HLÁSNIK z Dolnej LehotyDňa 29. októbra si pripomenieme nedožitých 80 rokov nášho drahého
manžela, otca a starého otca
Jozefa HLÁSNIKA z Dolnej Lehoty.
S láskou spomíname na teba, posielame pozdrav do neba