*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Čitateľská súťaž –
Pred transformáciou na akciovú spoločnosť

2020 oslavujú už stoosemdesiat rokov svojej existencie. Ich bohatý vývoj si v tomto roku pripomíname aj na stránkach Podbrezovana prostredníctvom čitateľskej súťaže. Vašou úlohou je pozorne čítať a prostredníctvom ústrižkov odpovedať na otázky, ktoré následne zašlete do redakcie. V každom vydaní Podbrezovana žrebujeme jedného výhercu, ktorý bude vecne odmenený. O záverečnú Cenu generálneho riaditeľa ŽP a.s. však budú súťažiť len tí, ktorí správne odpovedia na všetky otázky. Držíme vám prsty. Potešíte nás, ak prispejete zaujímavými námetmi a tipmi súvisiacimi s našou históriou k spestreniu obsahu novín.

Stoosemdesiat rokov existencie zaraďuje podbrezovské železiarne medzi najstaršie firmy na Slovensku. Prešli 19., 20. a ocitli sa v 21. storočí. Počas tohto obdobia sa vystriedali roky úspechov i neúspechov, niekoľkých svetových hospodárskych kríz, dvoch svetových vojen a štyroch zmien štátneho usporiadania – od monarchie až po demokraciu. Významné udalosti zásadnou mierou ovplyvňovali aj vnútorné dianie. Železiarne sa v ich priebehu menili, zdokonaľovali, rozširovali a nakoniec transformovali na mini hutu.

Dňa 1. júla 1989 sa zo Švermových železiarní, ktoré dovtedy tvorili súčasť výrobno-hospodárskej jednotky hutníctva železa, stal štátny podnik. Získal tak v hospodárskom sektore nové pozície, predovšetkým ekonomickú samostatnosť. Zo Zákona číslo 88/1988 Zb. o štátnom podniku, vyplynul nový právny inštitút, ktorým sa stala Rada pracujúcich.

Po revolúcii v Československu, v novembri 1989, bolo jednoznačné, že éra socializmu sa skončila a štát sa bude vyvíjať novým smerom. Federálna vláda mala dve možnosti. Buď sa uberať po vzore východného Nemecka, ktoré malo silného partnera a predávalo štátne podniky na západ alebo hľadať iné riešenie. Tým riešením bola kupónová privatizácia. S takouto formou transformácie sa pravdepodobne v Európe nikto dovtedy nestretol. Federálny parlament schválil Zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, splnomocnil tak vládu Československej federatívnej republiky, aby svojím nariadením upravila spôsob vydávania investičných kupónov.

Základnou myšlienkou kupónovej privatizácie bola rýchla transformácia štátnych podnikov na akciové spoločnosti. Išlo o to, odovzdať ich akcie obyvateľstvu nie za peniaze, ale za takzvané investičné kupóny. Každý občan nad osemnásť rokov mal nárok na kupónovú knižku, v ktorej boli šeky na tisíc bodov. Každý podnik, ktorý bol privatizovaný kupónovou metódou, musel spracovať základný privatizačný projekt. Majetok bol prevedený na taký počet tisíckorunových akcií, aký zodpovedal jeho výške. Vláda postupne vyberala firmy a zaraďovala ich do kupónovej privatizácie. Na vedení každého štátneho podniku bolo, či sa bude prizerať na tento proces nestranne alebo si uvedomí, že vstup do prvej vlny kupónovej privatizácie bude pre firmu zásadnou zmenou.

Vedenie podbrezovských železiarní sa o transformáciu zaujímalo od začiatku, snažilo sa získať čo najviac informácií a zvažovalo pre a proti. Bolo to ťažké rozhodovanie. Skúsenosti s takouto formou neboli a zároveň si vedenie uvedomovalo, že železiarne môžu byť veľmi ľahko za pár korún predané a skončia. Bolo odhodlané za každú cenu pokračovať v tradíciách firmy, ktorá mala svoj potenciál. Z histórie jasne vyplývalo, že železiarne prežili ťažké dejinné zvraty aj v minulosti a ich existencia bola neraz ohrozená. V každom zlomovom období sa zachránili len preto, že v čele stáli vždy ľudia, ktorým záležalo na ich udržaní. Jednoznačným záverom, ako zachrániť fabriku tentokrát, bolo vstúpiť do kupónovej privatizácie. Predaj kupónových knižiek sa začal 1. októbra a 30. októbra 1991 odovzdalo vedenie Privatizačný projekt Švermovych železiarní Podbrezová s cieľom transformácie na akciovú spoločnosť. Pôvodný zámer, zapojiť sa do druhej vlny kupónovej privatizácie, zmenilo rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu, 6. marca 1992. Švermove železiarne splnili podmienky pre vstup do prvej vlny kupónovej privatizácie.

Predkolo prvej vlny kupónovej privatizácie sa začalo 17. februára a prvé kolo 18. mája 1992. Do prvej vlny kupónovej privatizácie bolo zahrnutých 97 percent základného majetku spoločnosti. Vedenie umožnilo všetkým zamestnancom stať sa akcionármi. Kupónové knižky a známky dostali od zamestnávateľa zadarmo. Ich vydávanie sa začalo 20. januára 1992. Každý mohol využiť právo investovať svoje body ľubovoľne a kdekoľvek. Zároveň však všetci dostali možnosť investovať ich do Železiarní Podbrezová akciová spoločnosť, ktorá bola na základe schváleného privatizačného projektu založená 1. mája 1992.

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č.21 

 Kedy odovzdalo vedenie privatizačný projekt na transformáciu podbrezovských
železiarní na akciovú spoločnosť?

 

Odpoveď: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Meno a priezvisko, os. číslo, prevádzkareň/útvar: …………………………
……………………………………………………………………………………………….

Správne odpovede zasielajte na vystrihnutom kupóne do redakcie
Podbrezovana, najneskôr do desiatich dní od vydania aktuálneho čísla.

————————————————————————————————————