Súťaž medzi zmenami v centrálnej údržbe

Súťaž medzi pracovnými zmenami prebieha počas celého roka vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní.

Víťazná zmena "A" vo valcovni bezšvíkových rúr. Foto: T. KubejO priebehu súťaže v centrálnej údržbe nás informoval Ladislav Bizub, vedúci ekonomického oddelenia.

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2023?

– Aj v minulom roku pokračovala súťaž medzi zmenami v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe výrobných prevádzkarní podľa stanovených kritérií. Jednotlivé pracovné kolektívy sa s kritériami stotožnili, ich sledovanie a vyhodnocovanie sa stalo súčasťou každodenných úloh.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch alebo pribudli vlani nové hodnotiace prvky?

– Doba trvania opráv a kvalita vykonávaných opráv ma priamy vplyv na dobu trvania porúch a následne prestojov vo výrobe. Poslaním prevádzkových údržieb je zabezpečiť prevádzkyschopný stav technologického zariadenia výrobných prevádzkarní tak, aby výroba nebola obmedzovaná, a tým mohla plniť plánované požiadavky. Nakoľko súťaž prebieha už niekoľko rokov a nastavené kritériá sa osvedčili, v minulom roku sme nemali dôvod ich meniť.Víťazná zmena „D“ v oceliarni. Foto: T. Kubej

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Pravidelná inšpekcia, preventívne prehliadky a včasná diagnostika majú priamy vplyv na rozsah porúch technologických zariadení, a tým aj následne na čas potrebný na ich odstránenie. Taktiež samotná kvalita vykonávaných opráv vplýva na prestoje výrobných zariadení.

Víťazná zmena „B“ v ťahárni rúr. Foto: T. KubejPredstavte nám víťazný kolektív za rok 2023.

– Nakoľko výrobné prevádzkarne oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr a ťaháreň rúr majú rozdielne technologické zariadenia, tak aj vyhodnotenie plnenia kritérií sa sledovalo samostatne podľa jednotlivých prevádzkarní. V minulom roku sa víťazom stala v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe v oceliarni zmena „D“, vo valcovni bezšvíkových rúr zmena „A“ a v ťahárni rúr zmena „B“.

Čo postavilo víťazné zmeny do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?

– Tímová spolupráca pracovných kolektívov a najmä súčinnosť zamestnancov prevádzkovej strojnej údržby a prevádzkovej elektroúdržby pri spoločnom odstraňovaní porúch. Je totiž dôležité, aby zariadenia boli opravené, funkčné a prevádzkyschopné v čo najkratšom možnom čase.