Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa

Z pohľadu plnenia výrobných úloh a technologických inovácií hodnotím prvý polrok ako úspešný

 

Ilustračné foto A. Nociarová

 

V oceliarni sme za prvých šesť mesiacov tohto roka prekročili objem výroby stanovený vo finančnom pláne o 3 655 ton. Objem výroby kontinuálne odlievaných oceľových blokov na predaj sme podkročili o 9 847 ton a ich objem pre valcovňu bezšvíkových rúr sme prekročili o 13 502 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj ďalších hlavných ukazovateľov – predváhy a výrobných prestojov.
Za prvý polrok 2019 sme podkročili predváhu zhruba o 1,9 kilogramu na tonu a výrobné prestoje sme podkročili o 3,8 percenta. V prvom polroku 2019 sme v oceliarni dosiahli jeden rekordný výsledok – v marci sme vyrobili 34 671 ton ocele, čo je doposiaľ najvyššia dosiahnutá mesačná výroba elektrooceliarne od jej spustenia. Aj v prvom polroku 2019 bolo v oceliarni zrealizovaných viacero technologických zmien a inovácií. Spomeniem len realizáciu investície na multifunkčné búracie zariadenie na opravu výmurovky liacich pánví, medzipánví, troskových žľabov a nísteje elektrickej oblúkovej pece, ktorá na týchto zariadeniach výrazne zvýši bezpečnosť pri práci.
V oceliarni sme aj v prvom polroku 2019 pokračovali v intenzívnej spolupráci s dcérskymi spoločnosťami ŽP VVC s.r.o. a Žiaromat Kalinovo a.s. Vďaka spoločnému projektu s Fakultou materiálov metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, sme ďalej pokračovali v riešení problematiky výskumu a vývoja v oblasti žiaruvzdornej keramiky a zvyšovania kvality ocele štúdiom procesov prúdenia v medzipanve pomocou vodného modelu.
Vo valcovni bezšvíkových rúr sme za prvých šesť mesiacov tohto roka objemový plán prekročili o 2 904 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj sme prekročili o 748 ton, objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr a oblúkov prekročíme približne o 2 155 ton. Aj vo valcovni rúr sme v prvom polroku 2019 dosiahli niekoľko rekordných výsledkov. V marci sme zaznamenali rekordnú mesačnú výrobu v objeme 19 200 ton a prvého apríla sme dosiahli rekordnú dennú expedíciu valcovaných rúr v objeme 928 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj predváhy. Za prvý polrok 2019 sme predváhu podkročili o 0,13 kilogramu na tonu.
Výrobné prestoje za prvý polrok sme síce prekročili zhruba o 0,1 percenta, ale to hlavne z dôvodu prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akostí ocele.
Aj z pohľadu technologických inovácií môžeme prvý polrok 2019 hodnotiť veľmi pozitívne. Od začiatku roka sme ďalej rozšírili počet košov s tvrdokovovými valcami na pretlačovacej stolici. Môžem konštatovať, že ide o jednoznačný prínos z pohľadu životnosti valcov, aj zvýšenej povrchovej kvality lúp. Na pretlačovacej stolici sme pokračovali v optimalizácii parametrov nového kalibračného radu. Rovnako sme pokračovali v optimalizácii systému regulácie chladenia stojanov ťahovej redukovne. Počas prvého polroka 2019 prebiehali, v spolupráci so ŽP VVC s.r.o., ďalšie merania a analýzy povrchovej teploty valcov v stojanoch. Umožní nám to dosiahnuť vyššie dovalcovacie teploty a zlepšiť homogenitu štruktúry a mechanické vlastnosti rúr po valcovaní. V prvom polroku boli realizované práce na vybudovaní novej finalizačnej linky v priestore dolného skladu. Táto linka umožní vykonávať operácie rovnania, značenia, balenia a váženia v automatickom režime. Predpoklad ukončenia tejto investície je v priebehu tretieho kvartálu roku 2019 a po spustení do prevádzky nám umožní zvýšiť objem finalizácie rúr vo valcovni. Z pohľadu rozdelenia valcovaných rúr podľa účelu použitia môžem v uplynulom polroku konštatovať stabilný objem zákaziek vo väčšine hlavných výrobkových skupín valcovne rúr.

 

V prvom polroku 2019 sme v oceliarni dosiahli jeden rekordný výsledok – v marci sme vyrobili 34 671 ton ocele, čo je doposiaľ najvyššia dosiahnutá mesačná výroba elektrooceliarne od jej spustenia.

V sortimente presných rúr ťahaných za studena sme za prvých šesť mesiacov tohto roka prekročili objemový plán o 1 174 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj predváhy, ktorú sme za prvý polrok podkročili o 0,37 kilogramu na tonu. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať stabilnú naplnenosť zákazkami vo väčšine hlavných výrobkových skupín ťahárne rúr – štandardných konštrukčných rúrach, výmenníkových rúrach, rúrach pre automobilový priemysel, kotlových rúrach, aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody. V sortimente galvanicky pozinkovaných rúr sme plánovaný objem podkročili o 278 ton. V sortimente presných delených rúr sme plánovaný objem podkročili o 89 ton. Plánovaný objem výroby v sortimente hydraulických rúr sme prekročili o 1 tonu. Z pohľadu technologických inovácií a zvyšovania produktivity práce považujem za najdôležitejšiu akciu vybudovanie novej finalizačnej linky v dielni 1, pre rozmerový sortiment od 6 do 16 milimetrov. Táto linka vykonáva v automatickom režime všetky finalizačné operácie – predrovnanie, rovnanie, vyfukovanie, nedeštruktívne skúšanie, delenie, kefovanie, značenie a balenie. Ďalšou dôležitou investíciou je inštalovanie delenia rúr priamo na ťažnej stolici č. 3-08 – v poradí už tretej – v dielni 1, s modernizovaným ťažným vozíkom.
V sortimente navarovacích oblúkov sme za prvých šesť mesiacov prekročili objemový plán výroby o 356 ton a plánovaný objem výroby v sortimente redukcií sme prekročili o 11 ton.
Na záver môžem hodnotiť výsledky prvého polroku 2019 ako veľmi dobré. Za ich dosiahnutie ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku a rovnako aj všetkým zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s.