Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V júni boli zverejnené:

 

Organizačné normy

Poriadok P-06/2019

revízia 4, zmena 0

Prevádzkový poriadok Hradu Ľupča
Smernica S-224/2016

revízia 3, zmena II

Zváranie a rezanie v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu
Smernica S-348/2016

revízia 1, zmena I

Zabezpečenie vypnutia technologických zariadení
Smernica S-407/2018

revízia 2, zmena I

Daň z pridanej hodnoty
Smernica S-425/2019

revízia 4, zmena 0

Hodnotenie dodávateľov
Smernica S-463/2015

revízia 3, zmena II

Zabezpečenie prevádzky referentsky riadených vozidiel v ŽP a.s.
Smernica S-496/2019

revízia 1, zmena 0

Overovacie skúšky v ŽP a.s.
Pokyn PO-175/2019

revízia 6, zmena 0

Strategické a nestrategické materiály a služby

 

Individuálne riadiace a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Opatrenie č. 03/2019 Odstránenie zistení z dozorového auditu systému manažérstva kvality
Oznámenie č. 04/2019 Sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm