Prvomájová revízia elektrických zariadení

 

Aj v tomto roku Železiarne Podbrezová a.s. pristúpili k revízii elektrických zariadení a inštalácií v piatok, 1. mája 2020. Zariadenia, transformátorové stanice, rozvodne nízkeho, vysokého a veľmi vysokého napätia, káblové siete, ktoré sú zapnuté nepretržite celý rok, sú v tento deň všetky povypínané. Kontrole už tradične predchádzala termovízna diagnostika, ktorou sú zamerané poruchové miesta. Takto zistené poruchy potom zamestnanci cielene odstránia.

Rozvodňa vysokého napätia starý závod
Rozvodňa vysokého napätia starý závod

Na vypnutom a zaistenom zariadení naši zamestnanci skontrolovali stav a vykonali údržbu všetkých častí rozvodní – prípojnice, izolátory, odpojovače, výkonové vypínače, silové transformátory, káble. Boli skontrolované dotiahnuté spoje a vyčistené jednotlivé zariadenia, odobraté vzorky oleja z transformátorov k analýze obsahu vody, kyslosti a dielektrickej pevnosti oleja. Počas revízie boli zmerané izolačné odpory všetkých vysokonapäťových káblov a transformátorov, zmerané boli zemné odpory zemničov, i celkový odpor uzemnenia. Všetky práce počas revízie elektrozariadení boli vykonané za príslušných podmienok dodržania bezpečnosti práce na „príkaz B“.

Transformátor 110 kV / 6 kV starý závod
Transformátor 110 kV / 6 kV starý závod

Okrem revízie elektrozariadení boli vykonané i práce na ostatnom neelektrickom zariadení, ktoré je celoročne v prevádzke. Ide najmä o údržbárske práce hlavných regulačných staníc zemného plynu, kompresorovej stanice a rozvodov stlačeného vzduchu, teplárne a rozvodu pary v teplárni, vyčistení „jímky“ (betónová nádrž) čistej chladiacej vody a výmena sacieho koša v čerpacej stanici nového závodu.
V prevádzkarni energetika sa na týchto prácach podieľalo celkovo stopätnásť zamestnancov, z toho sedemdesiatsedem elektrikárov. Všetkým zúčastneným zamestnancov ďakujem za dobre odvedenú prácu.