Pripravujeme rozsiahlu výmenu križovatkovej výhybky

 

Prevádzkareň doprava má za úlohu v rámci prevádzkovania a údržby dopravnej infraštruktúry starať sa o technický stav a prevádzkyschopnosť cestných komunikácií, odstavných plôch, parkovísk v areáli podniku a o vnútropodnikovú železničnú dráhu – Vlečka ŽP a.s.

Čo sa týka údržby ciest, prebehla už prvá etapa čistenia ciest zametacím vozidlom a máme v tomto období zmapované výtlky po zimnom období. V týchto dňoch by mala byť vykonaná oprava povrchov a výtlkov technológiou PNEUMOTRYSK. Počas letného obdobia rátame s lokálnou výmenou asfaltových povrchov na niektorých miestach aj v súvislosti s prebiehajúcou prvou etapou opravy odstavnej plochy pre kamióny pred halou ťahárne rúr. Priebežne obnovujeme aj zvislé a vodorovné dopravné značenie.

HDV T419.1501 prechádza križovatkovou výhybkou 34 a.b. Foto: I. KardhordováV oblasti železničnej infraštruktúry sa pripravujeme spoločne s dodávateľskou firmou Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice na rozsiahlu výmenu križovatkovej výhybky č. 34 a.b., výhybky č. 30 (pri budove zásobovania, starý závod) a úpravu tohto uzla železničnej vlečky. Nová geometria výhybiek si vyžiada aj novú, mierne zmenenú smerovú a výškovú úpravu koľají od II. výhybkárskeho stanovištia po začiatok homogenizačného šrotového poľa. Ide o najzaťaženejší úsek vlečky dôležitého pre oceliareň, ktorým železničnou dopravou zmanipulujeme a prepravíme celkový objem vyrobenej ocele niekoľkokrát. Križovatková výhybka č. 34 a.b. (anglického typu) bola vymieňaná naposledy v roku 1997 a po 23 rokoch javí známky nadmerného opotrebenia. Oprava si vyžiada nepretržitú výluku v tomto úseku približne osem dní. Túto rozsiahlu opravu plánujeme vykonať súbežne v termíne s plánovanou strednou opravou v prevádzkarni oceliareň v auguste. Spoločne s minuloročne vykonanou výmenou výhybiek 41, 42, 43, 44 zapojených do sústavy dvojitej koľajovej súpravy nám tak vznikne zrekonštruovaný dôležitý úsek železničnej vlečky.

Výhybky 41, 42, 43 a 44 zapojené do sústavy dvojitej koľajovej súpravy. Foto: I. KardhordováV týchto dňoch začíname aj s reprofiláciou povrchu a opravou degradovanej a odhalenej výstuže na železobetónovom železničnom moste ponad areál bývalej píly Štiavnička. Most bol postavený v roku 1962 a po skoro 60-ročnej prevádzke si vyžaduje opravu. Ďakujem stavebným inžinierom z odboru technického a investičného rozvoja za súčinnosť a odbornú pomoc pri zabezpečovaní statického posudku a návrhu technológie a spôsobu opravy. Nanášanie reprofilačných vrstiev na most a ich zatvrdnutie si bude vyžadovať úplné vylúčenie železničnej dopravy na moste v rozsahu 72 hodín niekoľkokrát. Výlukové bloky máme naplánované v dvojtýždennom cykle so začiatkom v sobotu od 6. do utorka do 6. hodiny. O prvom a každom ďalšom výlukovom bloku budeme informovať vedúcich prevádzkarní dostatočne včas e-mailom a v podnikovom dispečingu. Všetko bude závisieť aj od poveternostných podmienok. Počas výlukového bloku budeme mať nad miestom výluky dostatočný počet vagónov a lokomotívu, aby sme zabezpečili obsluhu prevádzok.

Okrem týchto prác prebiehajú počas roka všetky ostatné práce menšieho rozsahu v rámci bežných opráv. Nedá mi nespomenúť ani prebiehajúcu rozsiahlu rekonštrukciu výhybiek a koľajiska v prípojovej stanici Podbrezová, kde sa uskutočňujú súbežne práce aj s novým napojením železničnej vlečky. Všetky tieto práce si vyžadujú veľa organizačných opatrení pre pokrytie požiadaviek a hlavne pri zabezpečovaní bezpečnosti prevádzky a zamestnancov pracujúcich na vylúčených úsekoch koľají.

Pevne verím, že naplánovanú rozsiahlu výlukovú činnosť v tomto roku zvládneme.
Ďakujem všetkým zamestnancom dopravy, ale aj zamestnancom iných prevádzkarní a odborov, ktorí nám pri zabezpečovaní úloh pomáhajú a vychádzajú nám v ústrety.