Výhodné poistenie pre zamestnancov ŽP a.s. a dcérskych spoločností

 

Vážení spolupracovníci,

dovoľujeme si vám oznámiť a dať do pozornosti nasledovnú informáciu:

Právnemu odboru ŽP a.s. sa, so súhlasom vedenia našej spoločnosti, podarilo dohodnúť výhodné poistné podmienky pre uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania s ďalšou poisťovacou spoločnosťou na súčasnom trhu, a to poisťovňou PREMIUM Insurance Company Limited.

V prípade záujmu o uzatvorenie tohto poistenia v uvedenej poisťovacej spoločnosti alebo pre vaše porovnanie vám bližšie informácie podajú zamestnankyne právneho odboru ŽP a.s. – osobne, telefonicky alebo e-mailom:

Denisa Šišková, kl. 2371, e-mail: siskova@zelpo.sk

Martina Mitterpachová, kl. 2376, e-mail: mitterpachova@zelpo.sk

Ako pri Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s., tak aj pri tejto spoločnosti vám zabezpečíme nahlásenie prípadne vzniknutých poistných udalostí, ako aj pomoc pri ich likvidácii v plnom rozsahu.

Ponuka poistenia samozrejme platí aj pre zamestnancov ŽP GROUP a v prípade vášho záujmu vám vie poisťovacia spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited ponúknuť aj poistenie vašich nehnuteľností.

Právny odbor ŽP a.s.