Súťaž medzi zmenami – koľajová doprava

 

Už deviaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v koľajovej doprave nás informoval jej vedúci Ing. Jozef Siman:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

– Súťaž medzi zmenami prebiehala podobne ako v roku 2018, bez výrazných zmien. Naďalej boli sledované kľúčové kritéria medzizmenovej súťaže, ktorými sú bezpečnosť, nehodové udalosti, včasnosť obsluhy, starostlivosť o hnacie dráhové vozidlá železničného parku a poriadok na pracovisku.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Hlavné kritériá pre železničnú dopravu boli ponechané tak, ako boli nastavené v roku 2018. Naďalej boli sledované základné kritéria medzizmenovej súťaže, ktorými sú riadiaca činnosť zmenového majstra, dodržiavanie zásad BOZP a prevádzkových predpisov, plnenie prepravných požiadaviek, dopravné nehody na dráhe a incidenty zapríčinené dopravnou obsluhou, udržiavanie poriadku na pracovisku a pracovné úrazy a starostlivosti o hnacie dráhové vozidla v železničnom parku koľajových vozidiel.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Tak, ako vždy, najväčší vplyv na priebeh súťaže medzi zmenami majú samotní pracovníci kategórie „R“, a to svojim prístupom k plneniu požadovaných obslúh z iných prevádzkarní Železiarní Podbrezová a.s. Hlavný dôraz pri vykonávaní obslúh je kladený na včasnosť a dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny jednotlivých posunujúcich dielov a výhybkárok, čo má priamy vplyv na bezpečnosť, úrazovosť a nehodovosť strediska železničnej dopravy. Značný vplyv na získanie bodov má aj organizačná schopnosť príslušného zmenového majstra železničnej dopravy.

Predstavíte nám víťazné kolektívy za rok 2019?

– Víťaznou zmenou v roku 2019 sa stala zmena „A“, pod vedením zmenového majstra Daniela Bullu. Víťazná zmena získala 9 505 bodov z celkového počtu 9 600 bodov. Chcem sa poďakovať víťaznému kolektívu za zodpovedný prístup k plneniu pracovných úloh.

Čo postavilo víťazné zmeny do popredia pred ostatné kolektívy?

– Víťazná zmena predstihla zmenu „D“ o 75 bodov, ktoré získala za vyšší počet zmanipulovaných vozňov v sledovanom období a za predchádzanie nehodám a zvýšenej všímavosti a opatrnosti pri vykonávaní dopravných obslúh.
Na záver chcem pochváliť a poďakovať sa všetkým pracovníkov železničnej dopravy, ktorí svojim prístupom k práci prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti a k dobrým vzťahom na pracovisku.