Prieskum spokojnosti zamestnancov

     

Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ako ste v súčasnosti spokojný s uvedenými pracovnými podmienkami:

  1. veľmi nespokojný             
  2. nespokojný              
  3. nerozhodný                 
  4. spokojný              
  5. veľmi spokojný

 Náplň práce

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Istota stáleho zamestnania

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Bezpečnosť na pracovisku

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Mzdové ohodnotenie práce

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Ponúkané sociálne benefity

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Medziľudské vzťahy na pracovisku

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Možnosť zvyšovania si kvalifikácie

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Možnosť pracovného postupu

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Materiálne a technické vybavenie pracoviska

1        –        2        –        3        –        4        –        5

 

Nasledovné ukazovatele sa týkajú čerpania výhod zo sociálneho fondu. Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ktoré osobne považujete za dôležité: 

  1. bezvýznamné              
  2. málo dôležité              
  3. neutrálne                   
  4. dôležité                
  5. veľmi dôležité

  

Odmeny pri významných pracovných a životných jubileách

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a vianočná mzda)

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Vyššie odstupné

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Vyššie odchodné do dôchodku

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Možnosť doplnkového dôchodkového sporenia

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Odmeny darcom krvi

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Zdravotná starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty a procedúry, wellness a pod.)

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika, biatlon a pod.)

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Možnosť návštevy ponúkaných  kultúrnych podujatí

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Ponuka letných táborov pre deti zamestnancov

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Poskytovanie zliav na rôznom poistení (cestovnom, privátneho majetku, motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania)

1        –        2        –        3        –        4        –        5

Možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú platobnú kartu

1        –        2        –        3        –        4        –        5

 

Navrhnite ďalšie: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  

Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, vyplnený kupón odstrihnite a zašlite ho spolu s anketou podnikovou poštou na referát psychológie ŽP a.s. najneskôr do 10 dní od vydania tohto čísla. Jedného účastníka ankety vyžrebujeme a odmeníme vecnou cenou.

 

……………………………………….…..Kupón…………………………………………………………………….

 

Meno a priezvisko:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobné číslo:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prevádzkareň (odborný útvar):  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..