S Ing. Jánom GABOŇOM, generálnym riaditeľom ŽP Informatika

Výsledky sú uspokojivé

 

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?logo ŽP Informatika 

– Z pohľadu plnenia základných ekonomických ukazovateľov môžeme uvedené obdobie považovať za uspokojivé. Podobne je to aj s plnením základného poslania našej spoločnosti – požiadavky zo strany Železiarní Podbrezová a.s.,  aj jej dcérskych spoločností, sme dokázali realizovať. V súlade so schválenými harmonogramami prebiehali vývojové práce na inovácii informačných systémov výroby, účtovníctva, registratúry, kvality a dochádzkového systému. Súčasne bolo realizovaných množstvo požiadaviek na zmeny,  týkajúce sa doplnenia funkcionality už prevádzkovaných systémov.

S Ing. Jánom GABOŇOM, generálnym riaditeľom ŽP Informatika  Za účelom zvýšenia výkonnosti, prevádzkovej stability,  aj bezpečnosti dát, sme realizovali generačnú výmenu serverovej infraštruktúry.

V oblasti obchodu a marketingu sme vykonali revíziu tvorby cien s následným vypracovaním nového modelu určenia predajnej ceny služieb.

Základom úspechu a prosperity každej firmy, obzvlášť spoločnosti pôsobiacej v IT prostredí, je odborne zdatný a stabilný personál. Naplnenie tohto cieľa bolo motívom pri realizácii opatrení na zvýšenie objektívnosti merania a hodnotenia výkonnosti práce, s dopadom na systém odmeňovania ako aj skvalitnení pracovných podmienok.

V ukončenom školskom roku sme zavŕšili tretí rok vzdelávania študentov SG ŽP a SSOŠH ŽP v programovaní v jazyku JAVA, absolventom skupiny pokročilých sme umožnili vykonávať mesačnú prax v reálnom IT prostredí.

Ako sa javia nasledujúce mesiace?

Aktuálne sa nachádzame v dovolenkovom období, ktoré kladie zvýšené požiadavky na organizáciu práce pri zabezpečení stabilnej, bezporuchovej prevádzky informačných systémov.

Popri už spomínaných aktivitách, v rámci vývoja APV (aplikačného programového vybavenia), sa zameriame aj na rozšírenie APV Agenda požiadavkových formulárov o potreby externých zákazníkov, projekt plánovania a evidencie lekárskych prehliadok v ŽP a.s., ako aj pripravovaný projekt Riadenia skladov výroby ťahárne rúr. Okrem vytvorenia nového APV predpokladá aj vybudovanie sieťovej infraštruktúry, ktorá má zabezpečiť pokrytie dielní WiFi signálom a nasadenie prenosných mobilných zariadení slúžiacich na evidenciu skladových operácií priamo v skladovom mieste.

S cieľom zníženia prevádzkových nákladov, aj zrušenia existujúcej heterogenity, prioritne v databázových systémoch, budeme pokračovať v prepracovaní APV IAUP od externého dodávateľa, pri zachovaní súčasnej funkcionality. Po ukončení implementácie máme ambíciu ponúknuť podobné riešenie aj spoločnosti ŽĎAS a.s.

Po už spomínanej realizácii generačnej výmeny serverovej infraštruktúry bude proces obnovy nosnej HW, SW a komunikačnej infraštruktúry zavŕšený výmenou aktívnych prvkov chrbticovej dátovej siete, pri zachovaní existujúcej technológie Cisco.

Verím, že uvedené ciele a očakávania sa nám spoločným úsilím podarí naplniť, predovšetkým, k spokojnosti našich používateľov.

Inštalácia servera v novej Infraštruktúre
Inštalácia servera v novej Infraštruktúre