Spomienky

 

 SPOMIENKY

  

Peťka  MAJEROVÁ z Podbrezovej – Štiavničky„V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“

Dňa 7. augusta uplynul rok, ako nás opustila drahá mama, vnučka, dcéra, sestra a priateľka

Peťka  MAJEROVÁ z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú syn Tomáško, otec, brat, starká, priateľ a rodiny Majerová, Hrašková, Debnárová, Kamoďová, Némethová

 

Jolana FOGELOVÁ z Hronca„Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci zostáva a veľmi bolí, zabudnúť nám nikdy nedovolí“.

Dňa 12.augusta  uplynie šesť rokov, čo nás navždy opustila

Jolana FOGELOVÁ z Hronca.

Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku….

S láskou na ňu spomínajú manžel, dcéra s rodinou a syn s rodinou

 

Pavol KVIETOK z Brezna„Sú vety, ktoré už nikdy nepovieme, sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme. Sú okamihy, na ktoré spomíname. V našich srdciach žiješ spomienkami, hoci ťa už niet medzi nami.“

Dňa 7. augusta uplynulo desať rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s

Pavlom KVIETKOM z Brezna.

S láskou v srdci spomínajú manželka, dcéry, zať, vnúčatá a pravnúčatá  

 

Helena HONKOVÁ z PodbrezovejDňa 8. augusta uplynulo  pätnásť  rokov odvtedy, čo nás navždy  opustila naša drahá  mama a stará mama

Helena HONKOVÁ z Podbrezovej

Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

 

Martin ŠVANTNER z ValaskejDňa 14.  augusta si pripomenieme dvadsiate piate výročie, čo nás opustil náš drahý manžel, otec a starký

Martin ŠVANTNER z Valaskej.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka a ostatná rodina