S Ing. Drahomírom ĎURČENKOM, finančným riaditeľom TRANSMESA

Dopyt presahoval výrobné kapacity spoločnosti

 

Logo TRANSMESA

S Ing. Drahomírom ĎURČENKOM, finančným riaditeľom TRANSMESA

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?

– Po neustálom poklese cien našich výrobkov v posledných rokoch vstupovala naša spoločnosť do roku 2017 s očakávaním zlepšenia situácie, na základe prvých náznakov zmien na trhu z konca minulého roka. V prvom polroku sa tieto zmeny prejavili rastom dopytu a zvyšovaním cien hutníckych výrobkov. Priaznivý vývoj z uplynulých mesiacov znamenal dostatok zákaziek pre obe španielske výrobné prevádzkarne. Objem nových prijatých objednávok stúpol o 18,3 percenta, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Dopyt presahoval naše mesačné výrobné kapacity a práve v tomto období sa plne prejavila výhoda riadenia predaja štandardných výrobkov zo skladu hotovej výroby. Transmesa tak mohla bez väčších problémov, aj za pomoci nákupu tovaru zo ŽP a.s., plniť zvýšené požiadavky svojich klientov. Súčasne však za prvých šesť mesiacov poklesol stav zásob hotovej výroby o 750 ton, resp. 1, 5 mil. eur, čo predstavuje takmer mesačnú produkciu obidvoch prevádzkarní. Z tohto pohľadu môžeme hodnotiť uplynulý polrok ako veľmi úspešný.

Na začiatku roka ste si vytýčili určité ciele. Ako sa vám ich darí plniť?

– V prvom polroku sa nám plánované úlohy podarilo splniť, keď celkový obrat dosiahol 19,4 mil. eur, čo predstavuje 7 percentné prekročenie plánovanej fakturácie. Rovnako konsolidovaný hospodársky výsledok, pred zdanením vo výške 1105 tis. eur, znamená prekročenie finančného plánu. Tieto výsledky sú o to cennejšie, že sme ich dosiahli napriek výraznému zvýšeniu cien materiálových vstupov.

Aj keď od spustenia plnej výroby v Arenys de Mar už ubehli dva roky, jedným z hlavných cieľov naďalej zostáva optimalizácia výrobných procesov a zvyšovanie produktivity tejto prevádzkarne. Za prvý polrok 2017 bolo v oboch výrobných prevádzkach vyrobených spolu 4 517 ton, resp. 12,9 mil. metrov oceľových rúr a profilov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku predstavuje 5 percentný medziročný nárast. Z toho objemu bolo 1 473 ton finalizovaných elektrolytickým pozinkovaním a 1162 ton (7,9 mil. ks) mechanickým delením. Po minuloročnej investícii do novej deliacej linky ADIGE výrazne stúpol podiel nadelených kusov vo vlastnej réžii v prevádzke Sant Ramon.

V oblasti plnenia investičných cieľov postupujeme v súlade so stanoveným plánom. V rámci plánovaného rozšírenia činnosti  dcérskej spoločnosti Transmesa USA, Inc., bola v júli dlhodobo prenajatá výrobná hala v meste Sterling Heights v štáte Michigan. Výroba linky na finalizáciu výrobkov formou rovinného povrchového brúsenia profilov, bola španielskou firmou GER Máquinas Herramienta S.L. ukončená v 29. týždni a bude inštalovaná do prenajatých výrobných priestorov v septembri.

Ako sa javia nasledujúce mesiace?

Druhý polrok je trochu špecifický, nakoľko v druhom augustovom týždni plánujeme obmedziť výrobu na vybraných linkách a následne budú zamestnanci čerpať celozávodnú dovolenku. Počas troch týždňov sú naplánované opravy strojných zariadení. Výroba sa opäť naplno rozbehne 28. augusta. Oblasť výroby vidíme v nasledujúcich mesiacoch veľmi pozitívne. Vďaka dobrému nábehu zákaziek máme výrobný program naplnený do konca septembra a aktuálne potvrdzujeme objednávky s termínom dodania október, resp. november. Navyše, v uplynulých mesiacoch nebol priestor na doplnenie skladu štandardných výrobkov, a tak je v prípade potreby možnosť zaradenia týchto výrobkov do výrobného programu. Predpokladáme, že výroba pôjde počas celého druhého polroku na maximálny výkon.

Z dnešného pohľadu nič nenaznačuje negatívne zmeny na trhu v nasledujúcich mesiacoch. Nemôžeme už počítať s ďalším výraznejším znižovaním skladu. Keďže výška dopytu naďalej presahuje naše výrobné kapacity, objem fakturácie bude okrem realizovanej výroby našich prevádzkarní, závislý na pridelených limitoch v sortimente presných a valcovaných rúr ako tovaru zo ŽP a.s. V každom prípade očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch nadviažeme na dobré hospodárske výsledky, dosiahnuté v prvom polroku.

TRANSMESA - Výrobna hala