Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti

Zamestnanci vyjadrili svoj názor na pracovné podmienky

 

 

V prvom júlovom čísle Podbrezovana bol uverejnený prieskum spokojnosti zamestnancov, ktorým sme zisťovali váš názor o vytvorených pracovných podmienkach v Železiarňach Podbrezová a.s. Z odpovedí tridsiatich dvoch zamestnancov, ktorí sa do nášho prieskumu zapojili vyplýva, že:
najpozitívnejšie ste hodnotili úroveň bezpečnosti na pracovisku, následne náplň vašej práce a medziľudské vzťahy na pracovisku. Spokojní ste aj s istotou stáleho zamestnania a s materiálnym i technickým vybavením svojho pracoviska. Neutrálny názor ste vyjadrili na ponúkané sociálne benefity, na možnosť zvyšovania si kvalifikácie aj na možnosť pracovného postupu. Nespokojnosť ste vyslovili nad mzdovým ohodnotením za vykonávanú prácu.
Program Predstavenstva Železiarní Podbrezová a.s. – v oblasti starostlivosti o zamestnancov, sa každý rok prehodnocuje a hľadajú sa nové benefity, ktoré by bolo možné poskytovať. Z tohto dôvodu nás zaujímalo, ktoré z ponúkaných benefitov zo sociálneho fondu, a v akej miere, sú pre vás atraktívne. Ukázalo sa, že medzi najdôležitejšie ste zaradili finančné formy odmeňovania. Uvedené benefity ste zoradili podľa dôležitosti v nasledovnom poradí: vyplatenie ďalších miezd zamestnancom – dovolenková a vianočná mzda, možnosť doplnkového dôchodkového sporenia, odmeny pri významných pracovných a životných jubileách, vyššie odchodné do dôchodku, vyššie odstupné, ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy, kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov, zdravotná starostlivosť o zamestnancov – rehabilitačné pobyty, sauna, telocvičňa a podobne, poskytovanie zliav na rôznom poistení – cestovnom, privátneho majetku, možnosť návštevy kultúrnych či športových podujatí a odmeny darcom krvi. Za najmenej významný benefit ste označili možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú platobnú kartu.
Niektorí z vás, ktorí ste sa do prieskumu zapojili, ste navrhli ďalšie možné benefity. Uviedli ste, že by ste uvítali príspevok na cestovné v závislosti od vzdialenosti trvalého bydliska a odmenu pre nefajčiarov. Taktiež ste vyjadrili názor, že pri vyšších mzdách by ste neapelovali na lepšie sociálne výhody.
Za všetky zaslané odpovede, nové návrhy na ďalšie benefity i prejavené názory vám ďakujeme.
Ako sme sľúbili, jedného z vás odmeníme. Vyžrebovali sme Branislava Matulu (osobné číslo 36548) z prevádzkarne energetika, ktorý si môže vecnú cenu osobne vyzdvihnúť na 1. poschodí personálnej budovy pri starom závode.