Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V septembri boli zverejnené, resp. zverejnené a vydané:

Organizačné normy

Smernica S-425/2013
revízia 3, zmena I Hodnotenie dodávateľov

Smernica S-494/2018
revízia 2, zmena 0 Prvé vzorky na výstupe

Smernica S-510/2018
revízia 2, zmena 0 Systém vedenia účtovníctva v ŽP a.s.

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 05/2018

Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnosti ŽP a.s. voči jej dcérskym spoločnostiam k 30.09.2018 – špeciálny rozdeľovník

Rozhodnutie č. 06/2018

Vpracovanie vykonávacieho plánu na rok 2019 – špeciálny rozdeľovník

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Príkaz č. 08/2018

Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnosti ŽP a.s. voči jej dcérskym spoločnostiam k 30.09.2018 – špeciálny rozdeľovník

Príkaz č. 09/2018

Vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 2019

Rozhodnutie č. 10/2018

Zrušenie organizačnej a funkčnej štruktúry a menovanie pracovného tímu na prehodnotenie organizačnej štruktúry a stavov zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm