Aktuálnym cieľom je dokončiť obnovu všetkých fasád

 

Fasády hradu Ľupča výrazne ovplyvňujú celkovú koncepciu stavby.
Ich dobrý stav dotvára majestátnosť a pozitívne vnímanie pamiatky okoloidúcimi. Stav väčšiny omietok a murív bol pred rokom 2003 už dožitý a v havarijnom stave. Kompletná obnova ľupčianskeho hradu je prioritou Železiarní Podbrezová, a preto je dôležité riešiť zlý stav a príčiny, ktoré ho spôsobujú, čo najskôr.

 

Pohľad na severnú fasádu a barbakan
Pohľad na severnú fasádu a barbakan

 

V roku 2018 boli práce zamerané na obnovu zvyšného úseku západnej fasády a pokračovali opravou murív s kvadrovaním na delovej bašte. Do konca roka bude zrealizovaná revitalizácia severnej fasády s prezentáciou prevétu (historické WC), smolného nosu a transportného otvoru, ktorý bol v minulosti využívaný pri budovaní hradu. Obnova fasády bez poznania a odstránenia príčin jej poškodenia je prakticky bezcenná.

Fasády na hrade Ľupča v minulosti trpeli tým, že v spodnej časti vznikala vzlínajúca vlhkosť, stúpajúca od zeme k stenám, ale aj striekaním dažďovej vody a moknutím od snehu. Omietky okolo dažďových zvodov boli degradované v dôsledku prenikajúcej zrážkovej vody. So zvýšenou vlhkosťou sa objavovali aj biologické poškodenia ako plesne, machy a lišajníky.

Okrem riešenia spomínaných problémov, zapríčinených často zlým stavom klampiarskych prvkov, sme sa museli zaoberať potrebou údržby sokla v spodnej časti fasád. Problém sme riešili systémom podrezania a na niektorých miestach vyplnenia pôvodným kamenivom. Voda v murive so sebou prinášala, okrem výkvetov vodorozpustných solí, aj oddeľovanie jednotlivých vrstiev – predovšetkým omietky od podkladu.

Pri práci s historickými fasádami a omietkami je nevyhnutná konzultácia s odborníkmi, pretože omietkové vrstvy môžu ukrývať hodnotné maľby alebo detaily. Z technologických odporúčaní treba dbať na kvalitný výber materiálu a dodržiavanie pracovných teplôt (5 až 30 stupňov Celzia), ktoré sa musia sledovať aj pri takzvanom „dozrievaní omietok“. V období dozrievania je vhodné omietky a malty vlhčiť alebo pokrývať mokrými plachtami.

Západná fasáda pred rekonštrukciou
Západná fasáda pred…
Západná fasáda po rekonštrukcii
…a po rekonštrukcii

V rámci obnovy jednotlivých častí fasád hradu boli vymenené aj všetky okná. Okná na hrade prešli dlhým historickým vývojom. Na jednej strane boli technicky zdokonaľované, a na strane druhej boli upravované podľa estetických nárokov príslušného slohového obdobia. Keďže okno predstavuje hranicu medzi exteriérom a interiérom, sú naň kladené vysoké nároky. Pri výmene okien bolo rozhodnuté pre otvárateľné a priehľadné riešenia, pričom bola rešpektovaná vyššia úroveň materiálového, konštrukčného a estetického výrazu historickej architektúry šľachtických sídel, v porovnaní s architektúrou chudobnejších obydlí.

Obnova hradu Ľupča bude realizovaná aj v zimnom období, kedy začne príprava návrhu kompletnej obnovy historicky mimoriadne cenného barbakanu. Z hľadiska zachovaných fortifikačných súčastí je barbakan na hrade Ľupča jediným zachovaným objektom tohto druhu v kontexte hradov na Slovensku. Aj tento fakt tvorí základ ideového riešenia jeho obnovy a reštaurovania.

Cieľom reštaurovania by malo byť prinavrátenie jeho pôvodnej funkcie do, podľa možností, pôvodného stavu, vrátane otvorenia strieľní, rekonštrukcie ochodzí a ostatnej vybavenosti (napríklad náznaková prezentácia padacieho mosta), ako významného dokladu obranného systému šľachtického sídla v minulosti.
Tento spôsob prezentácie by výrazne prispel k nárastu návštevnosti, architektonicko-historickej hodnoty hradu a zreštaurovaním exteriéru tejto obrannej veže bude zavŕšená celková obnova fasád na hrade Ľupča.