Stalo sa pred rokom

Opatrenia boli veľmi rýchle a efektívne

 

Rok 2020 sa zapíše do dejín, ako rok boja s pandémiou COVID-19. V našej spoločnosti sme ho odštartovali v znamení príprav na oslavy 180. výročia založenia podbrezovských železiarní. Už od decembra sa síce hovorilo o výskyte vírusu SARS-CoV-2 v čínskom meste Wu-chan, v provincii Chu-pe, vnímali sme to však ako informáciu a nikto nepredpokladal, že by sa nás to mohlo bytostne dotknúť. Až keď Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila mimoriadnu udalosť verejného zdravia 30. januára 2020 a 11. marca 2020 už celosvetovú pandémiu tohto ochorenia. Na Slovensku sa prvý prípad vyskytol 6. marca 2021, postupne začali pribúdať ďalšie a všetko bolo úplne inak. Ako COVID-19 ovplyvnil jubilejný rok života v našej spoločnosti? To sa dozviete v našej novej rubrike, v ktorej oslovujeme členov stredného manažmentu, ktorí boli poverení mimoriadnymi úlohami vyplývajúcimi z realizácie prijatých pandemických opatrení.

Na úvod sme oslovili Ing. Jozefa Turisa, vedúceho odboru riadenia a zabezpečovania kvality:

Váš odbor bol medzi prvými, ktoré boli poverené úlohami, vyplývajúcimi z príprav na realizáciu pandemických opatrení v našej spoločnosti. Môžete nám priblížiť kedy to bolo a o čo šlo?

– Bolo to obdobie, kedy bola situácia naozaj zložitá, k čomu prispela nevedomosť a hlavne obavy z vírusu, s ktorým ľudstvo do tej doby nemalo žiadne skúsenosti. S pribúdajúcimi prípadmi, hlavne na Slovensku, medzi ľuďmi zavládla neistota a strach. Vo vedení spoločnosti dennodenne prebiehali rozhovory, ako a čo najúčinnejšie zabezpečiť ochranu zamestnancom. Chrániť zdravie zamestnancov je v spoločnosti ŽP a.s. prioritou a aj preto opatrenia, ktoré sa začali robiť, boli veľmi rýchle a efektívne.

Keď sa prvý prípad na Slovensku vyskytol 6. marca 2020, vedenie spoločnosti reagovalo rýchlo a už 13. marca 2020 sme mali k dispozícii 2 300 litrov dezinfekčných prostriedkov dodaných odborom riadenia a zabezpečenia kvality, určených na dezinfekciu povrchov a rúk. Následne boli distribuované a už 17. marca 2020, bolo dopravených viac ako 250 litrov jednotlivým prevádzkarňam, odborom a niektorým dcérskym spoločnostiam. Hlavnú úlohu tu zohralo oddelenie chémie a metalografie. Samozrejme, nešlo len o zabezpečenie samotnej dezinfekcie, ale bolo treba zabezpečiť potrebné nádoby na prepravu a uskladnenie dezinfekcie v menších množstvách a nádoby (rozprašovače) na samotnú aplikáciu dezinfekcie. V prvých fázach sme ich zabezpečovali my, alternatívy nám ponúkli prevádzkareň energetika, odbor zásobovania a dcérska spoločnosť ŽP Gastroservis. Všetci pohotovo reagovali na každú požiadavku súvisiacu s uvedenými opatreniami, za čo im opakovane ďakujem.

Po distribuovaní prvých litrov si začali chodiť prevádzkarne a odbory po dezinfekciu k nám, do odboru riadenia a zabezpečovania kvality. Dnes môžem konštatovať, že zamestnanci prístup k opatreniam a používanie dezinfekcie zobrali veľmi zodpovedne.

 

Pred vstupom do velínu si pracovníci oceliarne dezinfikujú ruky. Tento úkon sa stal za ostatné mesiace v našej spoločnosti už zaužívanou samozrejmosťou na všetkých pracoviskách. Foto: A. Nociarová

 

Vo výrobných prevádzkarňach bolo do konca augusta minulého roka spotrebovaných 1 340 litrov dezinfekcie (ťaháreň rúr 690 litrov, valcovňa bezšvíkových rúr 395 litrov a oceliareň 255 litrov). Ostatné útvary sa podieľali v menšej miere, spolu spotrebovali zhruba 960 litrov dezinfekcie. V tom období už odbor zásobovania zabezpečoval dezinfekciu pre všetky útvary spoločnosti.

Dnes je už samozrejmosťou, že pri vstupe do každej budovy, aj v priestoroch v ich vnútri, sú automatické rozprašovače dezinfekcie na ruky. Sú všade, kde je to potrebné a verím, že sú využívané efektívne.

Je potešiteľné, že pohotový a zodpovedný prístup zo strany zamestnávateľa, ale aj zamestnancov, prispel k tomu, že naša spoločnosť neutrpela zásadné nepriaznivé následky, spôsobené pandémiou počas uplynulého roka.