Deň Zeme môže byť každý deň, začať musíme od seba

Za prvé tri mesiace sa podarilo vyseparovať 3,2 tony odpadov z potravín a nápojov

 

Zásady rozšíreného triedenia – separovania komunálnych odpadov v ŽP a.s.
Zásady rozšíreného triedenia – separovania komunálnych odpadov v ŽP a.s.

 

Deň 22. apríl je v kalendári už viac ako päťdesiat rokov „zasvätený“ našej planéte. Upozorňuje, že otázka ochrany životného prostredia je jednou z najdôležitejších tém a aké negatívne dopady môže jej zanedbanie spôsobiť.

Podľa Štatistického úradu SR vyprodukuje priemerný Slovák približne pol tony odpadu ročne. Ak chceme dopady na životné prostredie zmierniť, mali by sme recyklovať v čo najväčšom možnom množstve. A ak separujeme doma, mali by sme sa rovnako správať aj v zamestnaní.

Na separáciu dbajú aj Železiarne Podbrezová. Triedenie a zabezpečenie odberu odpadov z výroby je samozrejmosťou už dávno. Koncom novembra minulého roku sme vás informovali, že bude triedený aj odpad vznikajúci priamo zamestnancami, pri konzumácii jedál (Podbrezovan č. 24/2020, pozn. red.). Rozšírenie už zavedeného systému o triedený zber komunálnych odpadov, v podmienkach ŽP a.s., je činnosť, ktorú sú všetci zamestnanci povinní zabezpečovať. Ide predovšetkým o papierové, plastové, kovové, ako aj tetrapakové obaly z potravín a nápojov. Správnym vytriedením a separáciou vznikne odpad vhodný na zhodnotenie, najmä na jeho materiálové využitie, recykláciu, prípadne aj energetické využitie.

Koncom roka 2020 boli do prvej etapy rozšíreného triedeného zberu komunálnych odpadov v ŽP a.s. zahrnuté objekty nasledovných dvanástich organizačných útvarov:

administratívna budova a výrobné haly nového i starého závodu prevádzkarne ťaháreň rúr,

administratívna budova nového závodu prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr,

administratívne budovy starého závodu pre prevádzkareň oceliareň, prevádzkareň energetika, odbor bezpečnosti a životného prostredia, útvary ekonomického a personálneho úseku vrátane právneho odboru, odboru riadenia a zabezpečenia kvality, ako aj dcérskej spoločnosti ŽP VVC s.r.o.,

administratívna budova prevádzkarne centrálna údržba vrátane elektrodielne v novom závode.

Za týmto účelom boli pre jednotlivé objekty rozmiestnené viaceré typy farebne rozlíšených zberných nádob: pre haly 32 kusov 120-litrových nádob, do sociálnych budov (s umiestnením do chodieb a kuchyniek) 58 kusov 60-litrových a 23 kusov 50-litrových nádob a do šatní 24 kusov 50-litrových nádob.

Zberné nádoby boli umiestnené aj vo vonkajších priestoroch starého a nového závodu, v celkovom počte 27 kusov 1 100 litrových kontajnerov. Okrem materiálneho vybavenia bolo potrebné dohodnúť podmienky zvozu vyseparovaných odpadov z 1 100 litrových kontajnerov. Podľa stanoveného harmonogramu je odvoz realizovaný vždy v pondelok – plasty dvakrát a papier raz mesačne.

Za prvé tri mesiace v roku 2021 sa podarilo vyseparovať 3,2 tony odpadov z potravín a nápojov.

V súčasnosti sa v ŽP a.s. pripravuje aj druhá etapa rozšíreného triedenia komunálnych odpadov.

Pripomíname, že žlté zberné nádoby slúžia pre plasty, kovové obaly a kompozitné obaly, tzv. tetrapaky. Do modrých nádob budú umiestňované papierové obaly z potravín. Zdôrazňujeme, že modré zberné nádoby slúžia pre kancelársky papier, noviny, časopisy, kartóny, resp. lepenku – ich zber bude naďalej zabezpečovaný v zmysle pokynu PO-185 „Zber odpadového papiera v Železiarňach Podbrezová a.s.“

Aby boli vytriedené odpady vhodným materiálom na recykláciu, treba dbať hlavne na to, aby boli obaly zbavené zvyškov potravín a nápojov a zmenšil sa ich objem stlačením.

Vďaka vyššej miere separácie komunálnych odpadov bude zabezpečená ochrana prírodných zdrojov a v neposlednom rade budú znížené aj finančné náklady našej spoločnosti. Každý zamestnanec svojím zodpovedným prístupom k dodržiavaniu separovania nielen doma, ale aj v ŽP a.s., aktívne prispeje k znižovaniu zaťaženia životného prostredia na skládkach, ktoré predstavujú veľký environmentálny problém. Týmto takzvaným „malým krôčikom“, ktorý nám zaberie pár sekúnd, môžeme spoločne prispieť k veľkej veci.