S Ing. Miriam Pindiakovou, riaditeľkou Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová

Praktické zručnosti sa ťažko hodnotia len na základe aritmetického priemeru

 

Keď bolo minulý rok rozhodnuté o zrušení „klasických“ maturitných skúšok, väčšina pedagógov i študentov si myslela, že ide, vzhľadom na pandémiu, o výnimočný krok. Prešiel rok a maturanti si pred komisiu zeleného stola nesadnú ani tentokrát.

 

Maturitné skúšky budú aj tento rok vykonávané administratívne. Archívne foto: J. Čief

 

Študenti posledných ročníkov stredných škôl budú v tomto školskom roku maturovať administratívne, rovnako ako tomu bolo aj vlani. Výsledky maturitnej skúšky určia školy aritmetickým priemerom z výsledkov žiaka počas celého štúdia. Priemer známok bude vypočítaný zo všetkých koncoročných vysvedčení a z posledných dvoch polročných vysvedčení. Zrušená bola taktiež písomná forma internej časti – sloh. V prípade, že študent so svojou známkou nebude spokojný, môže požiadať o tradičnú formu ústnej maturity. Do 10. mája sa v školách uskutoční koncoročná klasifikácia, vrátane komisionálnych skúšok. Spriemerovaná známka bude určená do 19. mája.

Maturita podľa priemeru sa, rovnako ako minulý rok, vzťahuje na štyri povinné predmety. Ak má žiak piaty alebo šiesty dobrovoľný predmet, maturuje z neho ústne, rovnako ako minulý rok alebo má možnosť ju zrušiť. Ústne maturity na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termíne od 31. mája 2021.

V súvislosti so zrušenými maturitnými skúškami sme oslovili aj Ing. Miriam Pindiakovú, riaditeľku Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová:

Ako hodnotíte opätovné rozhodnutie o zrušení maturitnej skúšky?

– Vydanie rozhodnutia o zrušení maturitných skúšok bolo, podľa môjho názoru, príliš predčasné a unáhlené. Určite sa so mnou stotožní väčšina riaditeľov, predovšetkým stredných odborných škôl. So zrušením externej časti a písomnej formy internej časti som však súhlasila, pretože by to bolo v porovnaní s minulým školským rokom voči žiakom nespravodlivé. Vtedy sa tieto časti maturitnej skúšky zrušili týždeň pred ich konaním, čo podľa môjho názoru vôbec nebolo nutné. V tom čase nemala mimoriadna situácia súvisiaca s COVID-19 až taký dopad na vyučovanie, ako je to v tomto školskom roku. Aj napriek tomu, že od októbra sme boli nútení prejsť na dištančné vzdelávanie, praktické vyučovanie sa počas školského roka pre žiakov končiacich ročníkov vo väčšej miere realizovalo, i keď za dodržiavania prísnych protipandemických opatrení prezenčne v jednotlivých pracoviskách praktického vyučovania a žiaci sa pripravovali na maturitné skúšky. Venovali sa vypracovaniu prác k daným témam, ktoré boli súčasťou praktickej časti maturitnej skúšky. Na základe rozhodnutia ministra školstva sa aj v tomto školskom roku vykonajú všetky časti maturitnej skúšky len administratívne. Praktické zručnosti, ktoré žiaci získali v rámci odborného vzdelávania, sa ťažko hodnotia len na základe aritmetického priemeru, preto sme sa rozhodli za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení zorganizovať prezentácie vypracovaných maturitných prác žiakov a ich následné hodnotenie zahrnieme do koncoročného hodnotenia predmetu odborný výcvik.

 

Ako túto situáciu vnímajú študenti?

– Väčšina z nich určite pozitívne. Ak ukončia posledný ročník štúdia úspešne, maturitná skúška bude pre nich už len administratívnym úkonom a nezažijú tú „výnimočnú“ atmosféru pri maturitnom stole a pred maturitnou komisiou. Neoddeliteľnou súčasťou posledného ročníka strednej školy bola vždy stužková slávnosť a udeľovanie zelených stužiek. Žiaľ, vzhľadom na mimoriadnu situáciu a prísne pandemické opatrenia takéto spomienky tohtoroční maturanti mať nebudú. Verím však, že o to vzácnejšie a pevnejšie budú ich priateľstvá, spoločné strávené chvíle a stretnutia. Šestnásť žiakov v študijnom odbore mechanik mechatronik čaká 25. mája overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov – §21. Žiaci z oboch organizačných zložiek, ktorí plánujú pokračovať v ďalšom štúdiu sa momentálne pripravujú na prijímacie skúšky na vysoké školy a ostatní na plynulý prechod do pracovného prostredia.

 

Problémy nie sú len s maturitami, ale aj s prijímacími konaniami. Museli ste prehodnotiť vaše kritériá?

– Organizácia a priebeh prijímacích skúšok nebola úplne jasná ani týždeň pred ich samotným konaním. Nebolo celkom jasné za akých podmienok môžu žiaci vstupovať do priestorov školy. Aj samotná aktualizácia dokumentov zverejňovaných na portáli ministerstva školstva prebiehala zo dňa na deň bez akýchkoľvek upozornení. Priznám sa, že obdobie pred prijímacími skúškami bolo dosť stresujúce a chvíľami sme mali pri porovnávaní zverejňovaných dokumentov menší zmätok. Spôsob podávania prihlášok na strednú školu nebol jednotný. Niektorí uchádzači zasielali prihlášky elektronicky, niektorí formou papierových prihlášok a najväčší zmätok bol v uvádzaných termínoch prijímacieho konania. Kritériá prijímacích skúšok sme prehodnocovali a upravovali 26. februára. Osobne som dúfala, že sa prijímacie skúšky nebudú realizovať prezenčnou formou, ale len na základe študijných výsledkov zo základnej školy. Aj pre uchádzačov to bolo veľmi stresujúce, nakoľko si uvedomovali dôležitosť výsledkov prijímacích skúšok. Nie je možné objektívne posudzovať a porovnávať vedomosti žiakov, pretože nie všetci mali rovnaké možnosti zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní v rovnakom rozsahu.