Jedna z najväčších investícií stavebného a technologického charakteru je už v prevádzke

Moderný sklad zvýši úložnú kapacitu a zlepší organizáciu skladovania rúr

 

V prvom augustovom čísle Podbrezovana sme načrtli, že jednou z najočakávanejších a najväčších investícií stavebného a technologického charakteru v tomto roku je realizácia automatizovaného expedičného skladu rúr – haly polotovarov AS3 v starom závode.

O viac informácií k tejto investícií sme požiadali Ing. Martina Sladkého, MBA, vedúceho odboru technického a investičného rozvoja:

-Na základe zvyšujúcich sa požiadaviek na organizáciu expedície rúr, ako aj na úložné kapacity expedičného skladu prevádzkarní valcovňa rúr a ťaháreň rúr, bolo nutné posilniť kapacitu súčasných skladov rúr.

Cieľom bolo zlepšenie organizácie skladovania rúr (sústredenie viacerých nakladacích miest pre jeden kamión), požadované zvýšenie úložných kapacít a zvýšenie produktivity práce pri ich nakládke. Na základe doterajších skúseností s budovaním a prevádzkovaním automatizovaných expedičných skladov v našej spoločnosti, bola využitá osvedčená technológia automatizovaného expedičného skladu. Vo vedení ŽP bolo zvažovaných viacero variantov umiestnení skladu v novom alebo starom závode, pričom každé malo svoje pozitíva aj negatíva. Nakoniec bolo vybraté miesto v jednoloďovej hale bývalej prevádzky zvarovne rúr veľkých priemerov, umiestnenej v oplotenom areáli starého závodu ŽP, ktorá už neslúžila svojmu pôvodnému účelu.

Hala má dva hlavné vstupy cez sekcionálne brány – na východnej a na západnej štítovej stene. S prihliadnutím na potreby výroby, skladovania a expedície rúr sú zväzky rúr z ťahárne rúr a valcovne rúr (buď zviazané oceľovými páskami alebo uložené v tzv. korýtkach) dopravované pomocou železničných vagónov zo západnej strany haly. Bolo však potrebné zrekonštruovať železničnú vlečku aj s výhybkou. Vyskladňovanie z automatizovaného skladu a nakladanie na kamióny je realizované predovšetkým na východnej strane haly. V prípade potreby (napr. poruchy časti skladu) je možné využiť zaskladňovanie rúr aj kamiónmi, nielen železnicou a tiež expedíciu tovaru kamiónmi aj cez západnú bránu.

Pre bližšiu predstavu objektu: hala bývalej zvarovne rúr pozostáva z oceľovej nosnej konštrukcie založenej na monolitických železobetónových pätkách. Vonkajšie pôdorysné rozmery haly sú 240 x 21 metrov a výška je 10,7 metra. Oceľová konštrukcia haly je po obvode vyplnená do výšky približne dvoch tretín murivom, zvyšok je vyplnený presklením – drôteným sklom, ktoré bolo pri stavebných úpravách z veľkej časti nahradené polykarbonátovou výplňou.

Krov je z oceľových zvarovaných nosníkov a plytká sedlová strecha zo strešných sendvičových panelov, ktoré sú tepelnou izoláciou osadené do oceľových nosných profilov. Strešnú krytinu tvoria modifikované hydroizolačné asfaltové pásy. Podlahu haly tvorí nová železobetónová doska. Vykurovanie je predovšetkým plynovými infražiaričmi a svetelná elektroinštalácia je zabezpečená úspornými svetelnými zdrojmi (LED, prípadne žiarivky).

Vo vybavení haly je pôvodná žeriavová dráha vo výške 7 metrov. K východnej strane je pristavená pôvodná sociálna budova (šatne, WC, sprchy, kancelárske priestory) pre zamestnancov.

 

Foto: I. Kardhordová

Manipulácia so zväzkami v automatizovanom sklade a na manipulačných miestach je zabezpečovaná dvomi automatizovanými zakladačmi, pohybujúcimi sa po žeriavovej dráhe. Zaskladňovanie na prijímacie miesto je realizované reťazovými zásobníkmi a nakládka hotovej výroby novými obslužnými traverzovými mostovými žeriavmi s nosnosťou 6 ton a s diaľkovým ovládaním.

Dva automatizované zakladače sa pohybujú po pôvodnej žeriavovej dráhe haly. Automatizovaný zakladač je tvorený mačkou, ktorá má dva priečniky, dva nosníky a závesný manipulátor, ktorý je trvale zavesený na nosných lanách. V základnej polohe je manipulátor vyzdvihnutý a fixovaný medzi nosníkmi žeriavu.

Celkom je v hale vybudovaných 9 regálových blokov a 4 skrátené regálové bloky v mieste reťazových zásobníkov pre maximálne využitie kapacity. Rúry malých priemerov a zväzkov z prevádzkarne ťaháreň rúr sú uskladňované v spomínaných plechových korýtkach. Výhodou je, že z rúr uskladnených v korýtkach neodkvapkáva prebytočný konzervačný olej. Nevýhodou však je, že zaskladňovanie v korýtkach znižuje počet manipulačných cyklov automatizovaných zakladačov, nakoľko vyprázdnené korýtko je potrebné okamžite vrátiť do úložnej bunky. Regálové bloky sú vysoké 6,7 metrov a počet podlaží je 7.

Pre 9 kusov neskrátených regálových blokov, je počet buniek dlhých 7 metrov 1512 kusov a pre 4 kusy skrátených regálových blokov zasa 160 kusov buniek. Maximálna zásoba skladu pri zaplnení regálov na najvyššiu možnú nosnosť je 4974 ton. Reálna priemerná skladová kapacita je 2000 ton, v závislosti od priemernej hmotnosti balíkov rúr.

Stredové stĺpy sú obojstranné a krajné stĺpy regála sú len jednostranné. Zakladače si vzájomne sledujú svoju polohu, nakoľko nie je možné, aby v jednom okamihu, v mieste nad regálmi, boli obidva zakladače v susedných regálových blokoch (z dôvodu ich celkovej dĺžky). Ak by chcel druhý zakladač odoberať alebo zaskladňovať zväzky do susedného regálového bloku, musí počkať, kým sa druhý zakladač neodsunie. V mieste reťazových zásobníkov sa môžu zakladače priblížiť k sebe tak, že budú môcť odobrať materiál z oboch zásobníkov súčasne.

Ovládanie automatizovaného zakladača v automatickom režime je z inteligentného terminálu, tvoreného počítačovou zostavou, ktorá je umiestnená v časti príjmu a druhá v mieste expedície, hneď vedľa reťazových zásobníkov. Terminál je prepojený s programovateľným automatom na automatizovanom zakladači dátovými rádiomodemami.

Základné programové vybavenie terminálu tvorí program „zásobník práce“. Komunikuje so zakladacím žeriavom a podáva pokyny k činnosti z fronty požiadaviek, ktoré tam obsluha zapíše a prenesie ich do podnikového evidenčného a obslužného softvéru na riadenie skladu. Terminály sú napojené na vnútropodnikovú sieť prevádzkarne valcovňa rúr.

Manipuláciu s materiálom pri zaskladňovaní a nakládke do automobilov zaisťuje mostový žeriav s traverzou na samostatnej žeriavovej dráhe (na vstupe a výstupe zo skladu je vždy jeden mostový žeriav s celkovou nosnosťou 6 ton). Jeho pojazd je smerom k automatizovanému skladu obmedzený tak, aby nezasahoval do pracovnej zóny zakladačov. Priečny rozmer bunky je navrhnutý pre maximálny priemer zväzku 700 milimetrov, ako optimálny kompromis medzi skladovou kapacitou a univerzálnosťou. Jeden automatizovaný zakladač je schopný za hodinu vykonať 11 priemerných manipulačných zaskladňovacích alebo vyskladňovacích cyklov. Pri dvoch automatizovaných zakladačoch to je spolu 22 priemerných manipulačných zaskladňovacích alebo vyskladňovacích cyklov.

 

 

Medzi výhody tohto skladu patrí bezproblémový a rýchly prístup k požadovanému zaskladnenému zväzku rúr (na ktoromkoľvek úložnom mieste skladu pri nakládke hotovej výroby, bez nutnosti prekladania ďalších zväzkov rúr), prehľadnosť a logistika celého expedičného skladu pomocou automatizovaného systému a výpočtovej techniky, vysoká produktivita a bezpečnosť práce pri manipulácii so zväzkami rúr pri ich zaskladňovaní a expedícii, manipulátor, ktorý je diaľkovo ovládaný a žiadne poškodenie rúr, nakoľko nedochádza k ich preskladňovaniu.

Aj pri tejto investičnej akcii patrí poďakovanie všetkým zúčastneným z radu externých spoločností, ako aj zúčastneným osobám z odborných útvarov a prevádzkarní investora, Železiarní Podbrezová, za úsilie, ktoré vynaložili pri príprave a zdarnej realizácii haly polotovarov.

Mesiace po letnom období sú zvyčajne v expedícii najnáročnejšie. Preto sme sa opýtali Ing. Ingrid Nágelovej, vedúcej odboru expedície a obchodnej administratívy, ako pomohlo otvorenie automatizovaného skladu túto situáciu zlepšiť:

-Otvorenie automatizovaného skladu AS3 nám určite pomohlo. Aj napriek tomu, že sklad bol sprevádzkovaný v krízovom režime a podmienky na nakládku kamiónov neboli na začiatku úplne ideálne, v septembri sme v štandardnom pracovnom režime, mimo víkendov a sviatkov, naložili o 1 140 ton valcovaných rúr viac, ako pred rokom a mali sme zatiaľ najvyššiu dennú nakládku valcovaných rúr na úrovni 867 ton.

Pri vyššej realizovanej nakládke sa priemerný čas nakládky jedného kamióna znížil o približne 2 hodiny, na 6 hodín. Tento čas nakládky však stále nie je uspokojivý. Práve sprevádzkovaním nového skladu sme začali tvoriť nový teritoriálny systém zaskladňovania tovaru s cieľom znížiť počet nakladacích miest na minimum a tým skrátiť celkový čas nakládky kamiónov v ŽP a.s.

V automatizovanom sklade AS3 už nakladáme na jednom mieste valcované aj presné rúry pre zákazníkov v Poľsku a vybraných zákazníkov v Nemecku a Taliansku. Veríme, že sa postupne takýmto spôsobom podarí zreorganizovať aj ostatné sklady valcovne a ťahárne rúr.