Železiarne Podbrezová hostili zasadnutie komisie BOZP Rady OZ KOVO

 

Komisia BOZP Rady OZ KOVO pred bránou starého závodu
Komisia BOZP Rady OZ KOVO pred bránou starého závodu. Foto: I. Kardhordová

 

V dňoch 9. a 10. októbra sa v priestoroch Železiarní Podbrezová konalo pravidelné zasadnutie komisie BOZP Rady odborového zväzu KOVO, ktorá je poradným orgánom rady. Komisia má celoslovenskú pôsobnosť a zasadá vždy jedenkrát za rok, vo vybraných častiach Slovenska.

V prvý deň bola na programe prehliadka hradu Ľupča, po ktorej mala komisia rokovanie. Nasledujúci deň sa komisia stretla v priestoroch železiarní, kde si spolu s pracovníkmi z odboru bezpečnosti a životného prostredia ŽP vymenili skúsenosti, bližšie sa oboznámili s podnikom a absolvovali aj prehliadku jeho vybraných priestorov.

„Hlavnou úlohou komisie je pravidelne hodnotiť stav a vývoj legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj sledovať smerovanie zabezpečenia BOZP priamo v podnikoch pôsobnosti OZ KOVO. Pravidlom býva, že každé zasadnutie komisie je spojené s návštevou vybraného zamestnávateľa. Týmto spôsobom si členovia komisie môžu v praxi overiť, ako je aplikované zabezpečenie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a pracovných podmienok u rôznych zamestnávateľov“, oboznámila o pôsobnosti komisie Ing. Tímea Szabóová, vedúca Úseku ZIBP (zväzový inšpektor bezpečnosti práce) a vzdelávania OZ KOVO, ktorá okrem iného vyzdvihla spoluprácu s pracovníkmi z odboru bezpečnosti a životného prostredia ŽP – Ing. Pavel Faško, vedúci odboru spolu s Mgr. Ľubicou Latinákovou informoval o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorej ŽP venujú náležitú pozornosť a Ing. Marcel Adamčák, PhD., z odboru predaja a marketingu ŽP, hosťom predstavil takmer stoosemdesiat ročnú pôsobnosť železiarní, od výroby koľajníc až po vybudovanie moderného podniku na celosvetovej úrovni. Szabóová v neposlednom rade poukázala na nutnosť spolupráce zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov ZO (základnej organizácie) OZ KOVO, ktorú v železiarňach zhodnotila ako výbornú.

Členkou komisie bola aj podpredsedníčka ZO OZ KOVO Železiarne Podbrezová, Soňa Lopušná: „Nebýva zvykom, že základné organizácie jednotlivých podnikov majú aj člena komisie aj člena rady, ktorým je v tomto prípade Pavol Koštial, predseda našej ZO OZ KOVO. Majú to zväčša iba veľké podniky. Každoročné zasadnutie komisie je takzvané „putovné“ rokovanie, pretože vždy je v inom kúte Slovenska. Počas rokovania si komisia vymení skúsenosti, nakoľko sú členmi zástupcovia podnikov z celého Slovenska, a riešia sa veci, ktoré sa týkajú bezpečnosti práce. Ide napríklad o zmeny, ktoré nastali v zákonníku práce alebo o príprave nových zákonov, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Tieto zmeny sú prehodnocované z pohľadu odborárov a zo zasadnutia je vyhotovený zápis, ktorý komisia poskytne Rade OZ KOVO – tá, ako najvyšší orgán, s výsledkami postupuje ďalej“.

Ako s postrehmi komisie ďalej Rada OZ KOVO pracuje, približuje Pavol Koštial, predseda odborovej organizácie a člen Rady OZ KOVO: „Komisia je pre radu veľmi dôležitá, pretože prichádza s konkrétnymi vecami, s ktorými my následne pracujeme. Na základe ich pripomienok prijímame uznesenie, kde pripomienkujeme zmeny zákonov alebo vyhlášok a dávame podnety do vlády. Naposledy sme napríklad pripomienkovali, aj v spolupráci s odborom bezpečnosti a životného prostredia ŽP, zjednotenie metodiky pre jednotlivé inšpektoráty práce. Tých je na Slovensku viac a problém spočíva v tom, že každý vydá rozličné rozhodnutia v tom istom prípade (úraze). Jednotná metodika je záujem nielen odborov a zamestnávateľa, ale aj Národného inšpektorátu práce.“

Tímea Szabóová na záver dodala: „Komisia si prezrela aj srdce podniku, oceliareň, kde sme v rámci prehliadky boli oboznámení nielen s výrobným procesom, ale aj s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré je nutné denne dodržiavať a kontrolovať. Trvalým záujmom Železiarní Podbrezová je udržiavanie si popredného postavenia v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci medzi hutníckymi firmami v Európe.

Na záver chcem poďakovať v menej komisie vedeniu ŽP a.s. za možnosť dôkladne sa oboznámiť s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v podniku a za súčinnosť, ktorú preukázali zamestnanci jednotlivých odborov železiarní.“