Dozorový audit TÜV NORD

 

Dôležitým faktorom konkurencieschopnosti výrobkov Železiarní Podbrezová a.s. na obchodných trhoch je aj vlastníctvo relevantných certifikátov – bez nich je v dnešnej dobe nemožné predávať výrobky na trhoch.

ŽP a.s. vlastnia „systémové“ certifikáty v oblastiach Systému riadenia kvality (SMK podľa normy EN ISO 9001), Systému environmentálneho manažérstva (SEM podľa  EN ISO 14001), ako aj Systému Ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (podľa normy EN ISO 45001).

Aby bolo možné naše výrobky použiť v špecifických oblastiach priemyslu (napr. v energetike, stavebníctve, spracovaní ropy, stavbe lodí, atď.), ŽP a.s. musia okrem vyššie uvedených certifikátov vlastniť tzv. „výrobkové“ certifikáty.

Certifikačné orgány v ŽP a.s. v predpísaných periódach preverujú formou auditov súlad nami vykonávaných činností, v zmysle zákonných a technických predpisov. Audity musia byť vykonávané aj v dnešnej dobe, ktorá je významne ovplyvnená celospoločenskou situáciou s ochorením COVID-19.

Dňa 2. marca 2021 vykonal zástupca notifikačného orgánu TÜV NORD kontrolný (dozorový) audit:

– na výrobu rúr pre tlakové účely, v nadväznosti na  predpis EÚ – Smernica PED 2014/68/EU a na predpis Zväzu technických kontrolných združení (Vd TÜV) AD 2000 Merkblatt W0.

– na výrobu rúr pre stavebný priemysel, v nadväznosti na predpis EÚ – Nariadenie CPR 305/2011 (s týmto preverením súvisí možnosť označovať naše výrobky značkou „CE“, čo znamená, že výrobok je bezpečný).

Plán auditu bol, s ohľadom na opatrenia súvisiace s prevenciou proti šíreniu ochorenia COVID-19, navrhnutý tak, aby bol minimalizovaný kontakt so zodpovednými pracovníkmi (najmä valcovne bezšvíkových rúr a ťahárne rúr) a uskutočnil sa tak v prevažnej miere kontrolou súvisiacej dokumentácie.

Audítorovi boli zodpovedané všetky otázky podľa kontrolných dotazníkov a bola mu predložená kompletná súvisiaca dokumentácia. Pri audite neboli zistené nezhody. Audítor odporučil ponechať v platnosti súvisiace certifikáty.

Ďakujeme všetkým zúčastneným pracovníkom za aktívny prístup, ktorý umožnil plynulý priebeh auditu.