Stav BOZP v Železiarňach Podbrezová za rok 2020

 

V roku 2020 prispeli k zlepšeniu pracovného prostredia rôzne investičné akcie a modernizácie technologických zariadení, ktoré boli realizované v súlade s Programom zlepšovania úrovne BOZP a ozdravných opatrení. V plánovaných termínoch bolo zrealizovaných dvadsaťosem akcií v celkovej hodnote 8,6 milióna eur.

Na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov bolo vynaložených celkovo 521-tisíc eur, rozčlenených na osobné ochranné pracovné prostriedky, pitný režim, ochranné nápoje, ako aj na mycie a čistiace prostriedky. Za sťažený výkon práce pri rizikových prácach bolo zamestnancom Železiarní Podbrezová vyplatených celkovo 1,3 milióna eur.

Pracovná úrazovosť

Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca, trvajúca viac ako tri dni, tak, že zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení jeho vzniku, prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu. V zmysle zákonov NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, majú zamestnanci ŽP a.s. nárok na úrazovú dávku aj pri pracovných úrazoch, ktorých zranenie si nevyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť, len ambulantné liečenie. V minulom roku bolo zaznamenaných všetkých pracovných úrazov (registrovaných aj evidovaných) výrazne menej, ako to bolo v roku 2019. Závažný pracovný úraz (úraz s ťažkou ujmou na zdraví, úraz s následkom smrti) v minulom roku nebol zaznamenaný.

Nepracovná úrazovosť

Železiarne Podbrezová, s cieľom rozšíriť zamestnanecké výhody, majú uzavretú zmluvu o úrazovom poistení svojich zamestnancov. Poistenie sa vzťahuje na všetky pracovné i mimopracovné úrazy, po celých 24 hodín, a poistení sú všetci zamestnanci Železiarní Podbrezová a.s., ako aj zamestnanci dcérskych spoločností. Aj táto úrazovosť má značný vplyv na vymeškané kalendárne dni. Podobne, ako pri pracovnej úrazovosti, došlo aj v tejto sledovanej úrazovosti k miernemu poklesu.

Analýza stavu pracovného prostredia

V roku 2020 bolo za účelom hodnotenia faktorov práce a pracovného prostredia vykonaných štyridsaťdva meraní. Zamerané boli na meranie hluku na pracoviskách, osobné a stacionárne merania chemických faktorov, merania umelého osvetlenia a merania tepelno-vlhkostnej mikroklímy.

Objektivizáciu vykonala Pracovná zdravotná služba ŽP a.s. v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Banská Bystrica.

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia sú práce zaradené do štyroch kategórií. Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie.

V minulom roku vykonávalo rizikové práce 56 percent zamestnancov, ktorí majú zároveň zo zákona, za splnenia podmienok, nárok na rekondičné pobyty. Vzhľadom na minuloročnú pandémiu doposiaľ absolvovalo rekondičný pobyt 188 zamestnancov. Rekondičné pobyty a rehabilitácie pre zamestnancov ŽP a.s. sú realizované prostredníctvom dcérskej spoločnosti Tále a.s.

Zároveň pre zamestnancov druhej, tretej a štvrtej kategórie prác je poskytovaná riadená rehabilitácia formou rekondično-rehabilitačného programu a rekondično-relaxačného programu. V priebehu roka 2020 riadenú rehabilitáciu využilo 977 zamestnancov.

Opatrenia zamerané na zlepšenie pracovného prostredia

V rámci štvrtej etapy opatrení, zameraných na zlepšenie pracovného prostredia, boli v roku 2020 zrekonštruované zariadenia na osobnú hygienu v stredisku oblúkareň, priestoroch dispečingu a automatizovaného skladu prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr.

V prevádzkarni oceliareň, v stredisku sklad polotovarov, bola kompletne vymenená a osadená nová unimobunková zostava, pozostávajúca z desiatich kontajnerov vrátane  zariadení na osobnú hygienu. Stredisko keramika bolo pre vykonávanie búracích a čistiacich prác vybavené novým zariadením „stavebný stroj BROKK 800P“ s diaľkovým ovládaním, ktoré nahradilo fyzicky náročné pracovné činnosti vykonávané ručne.

V rámci preventívnych a ochranných opatrení, zameraných na ochranu zdravia pri záťaži teplom, bol pre zamestnancov zabezpečený pitný režim prostredníctvom 74 automatov. Pre zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti pri záťaži teplom a záťaži chladom bolo zabezpečené poskytovanie ochranných a občerstvujúcich nápojov na čipovú kartu, s celoročným, sezónnym, letným a zimným nárokom na iontové nápoje a čaje. V letných mesiacoch boli iontové nápoje poskytnuté všetkým zamestnancom ŽP a.s. a v decembri dostali všetci zamestnanci balenie vitamínu D na posilnenie imunity.

Kontroly stavu BOZP, ochrany životného prostredia a v oblasti prevencie ochrany pred požiarmi

Dôležitými činnosťami sú i kontroly stavu bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia, ako aj vykonávanie prevencie ochrany pred požiarmi. Interné kontroly vo všetkých oblastiach sú vykonávané v zmysle schválených plánov na príslušný kalendárny rok.

Okrem kontrol zo strany príslušných riadiacich zamestnancov a odborných zamestnancov i odboru bezpečnosti a životného prostredia v roku 2020 pôsobilo aj 75 zástupcov zamestnancov pre BOZP.

Na základe analýzy výsledkov pracovnej úrazovosti za rok 2020, hodnotenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stavu pracovného prostredia a požiarnej ochrany, bude v ďalšom období výkon kontrol pracovísk a pracovných prostriedkov bezpečnostnými technikmi zameraný na najrizikovejšie činnosti pre jednotlivé profesie, v zmysle nového katalógu rizík a pozornosť bude zameraná aj na e-learningové vzdelávanie v oblasti BOZP.

 

zdroj: správa o stave BOZP v ŽP a.s.