V čísle 9 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
Teplo a elektrickú energiu kombinovane vyrábame už dvadsať rokov

Prínos kogeneračnej jednotky je v našej spoločnosti nesporný

 

Pohľad na spaľovaciu turbínu kogeneračnej jednotky s otvorenými dverami turbosetu, v pozadí spalinový kotol kogeneračnej jednotky.
Pohľad na spaľovaciu turbínu kogeneračnej jednotky s otvorenými dverami turbosetu, v pozadí spalinový kotol kogeneračnej jednotky. Foto: A. Nociarová

Kogeneračná jednotka, známa aj pod pojmom paroplynové zariadenie, nahradila zastaranú technológiu výroby elektrickej energie a pary v energetike, stredisku kotolňa v novom závode, v roku 2001. Naša spoločnosť sa tak stala prvou hutníckou fabrikou na Slovensku, ktorá disponovala zariadením, ktoré malo slúžiť na výrobu elektrickej energie zo zemného plynu a ako vedľajší produkt malo vyrábať prehriatu paru. Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie bola obrovským prínosom a krokom vpred. Pri príležitosti jubilea sme požiadali o rozhovor Ing. Jozefa Hiľovského, vedúceho strediska energetiky NZ:

 

Pán inžinier, od okamihu spustenia kogeneračnej jednotky do prevádzky uplynulo už neuveriteľných dvadsať rokov. Ako hodnotíte jej prínos z dnešného pohľadu?

– Musím vás upozorniť, že konštatovanie, že výroba prehriatej pary je vedľajší produkt, je nesprávne. Prevádzka kogeneračnej jednotky by bola len pri výrobe elektriny neefektívna. Rozhodnutie o vybudovaní kogeneračnej jednotky, ako náhrady zastaralých klasických parných kotlov,  vychádzalo z predpokladu maximálneho využitia vyrobenej elektrickej energie  a tepla v našej spoločnosti, čím sa ponúkali zaujímavé úspory predovšetkým v nákupe elektrickej energie. Cena vyrábanej elektrickej energie je nižšia ako cena nakupovanej.

Efektívnosť takéhoto zdroja elektriny a tepla je iba v prípade celoročnej spotreby oboch energií. V prvých rokoch prevádzky sme nevedeli spotrebovať v našej spoločnosti všetko vyrábané teplo v letných mesiacoch, čo nám zhoršovalo energetickú bilanciu kogeneračnej jednotky. Určitým míľnikom v prevádzke kogeneračnej jednotky bol rok 2010. Odvtedy je teplo vyrobené v kogenerácii využívané v plnom objeme aj v letných mesiacoch prevádzkovaním zariadenia, ktoré prebytočné teplo zužitkováva aj na výrobu elektrickej energie. Takouto prevádzkou kogeneračnej jednotky sú splnené podmienky, vyplývajúce z príslušnej legislatívy, aby kogeneračná jednotka bola zaradená medzi vysokoúčinnú kogeneráciu. Z takejto kategorizácie vyplývajú pre našu spoločnosť, v zmysle príslušnej legislatívy, mnohé ekonomické prínosy pri prevádzkovaní kogeneračnej jednotky.

Palivo a energia sú významnou zložkou nákladov, v dôsledku čoho rastie význam zdrojov energie s čo najnižšími nákladmi a s čo najnižším vplyvom na životné prostredie. Najmä z týchto dôvodov je prínos kogeneračnej jednotky v našej spoločnosti nesporný.

 

Za to obdobie sa na nej iste uskutočnili aj nejaké inovácie, prípadne opravy. Môžete nám priblížiť tie náročnejšie?

– V zásade môžeme povedať, že každé štyri roky po ubehnutí predpísaných prevádzkových hodín,  prebieha náročný servisný zásah na spaľovacej turbíne kogeneračnej jednotky, kedy dochádza k výmene starej opotrebovanej  turbíny a redukčnej prevodovky za novú. Medzi najväčšie inovácie môžeme považovať výmenu riadiaceho systému spaľovacej turbíny. Vtedy bol pôvodný riadiaci systém založený na báze SIMATIC S5, vymenený za modernejší SIMATIC S7. Táto inovácia prebehla v roku 2013, počas tretej výmeny turbíny.

Práce väčšieho rozsahu z hľadiska časovej a organizačnej náročnosti sa týkali viac spalinového kotla kogeneračnej jednotky. V roku 2016 bol vymenený rúrkový zväzok kotla – ekonomizér kotla. V roku 2020 bola vykonaná doteraz najväčšia oprava spalinového kotla. Počas osemnástich dní externá firma vymenila kompletný rúrkový zväzok v poslednej hornej časti spalinového kotla, tzv. sieťový ohrievač vykurovacej vody.

V najbližších dňoch je pred nami opäť, v poradí už piata výmena turbíny a prevodovky. Výmenu vykonajú zamestnanci firmy Solar Turbines, za účinnej spolupráci zamestnancov energetiky.