Rekonštrukcia cesty I/66 sa blíži, jej začiatok je naplánovaný po sviatkoch Veľkej noci

Po niekoľkoročných rokovaniach vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ako aj s vedením Slovenskej správy ciest, sa podarilo presadiť opravu cesty I/66, ktorá je v súbehu s areálom starého závodu. Výrazne degradovaný úsek s nefunkčným odvodnením, vylámanými obrubníkmi a narušeným asfaltom si už žiadal opravu, no tú si vyžaduje aj oporný múr, ktorý celé teleso cesty drží. Oprava približne 550 metrového úseku je naplánovaná od 6. apríla a mala by trvať osem mesiacov. V súvislosti s umiestnením semaforov sa predpokladá vznik kolón, nakoľko ide o frekventovaný cestný ťah, a tak sa vedenie našej spoločnosti rozhodlo pomôcť svojim zamestnancom a dočasne zriadilo obchádzku inkriminovaného úseku cez areál starého závodu. Už v predošlých číslach novín sme vás informovali o viacerých novinkách, ktoré súvisia s prechodom a jeho povolením. Dnes už viacerí z vás majú v rukách elektronické karty, umožňujúce vjazd dočasnými strážnymi stanovišťami, a tak vám ponúkame zhrnutie potrebných informácií a veľkú mapku znázorňujúcu všetky trasy a umiestnenia uzlov tak, aby vás po sviatkoch Veľkej noci nič nezaskočilo a aby bol nápor zamestnancov, v prvé ráno spustenia prechodu SZ, plynulý bez zbytočných obmedzení.

Dočasne zriadené strážne stanovištia

– Strážne stanovište SZ2, oproti odbočke z hlavnej cesty I/66 na Hornú Lehotu („pod kostolom“). Strážne stanovište SZ2 je určené výhradne na výjazd vozidiel z areálu starého závodu a ako vchod aj východ pre peších. Vjazd automobilov, cyklistov a motocyklistov nebude povolený.

Strážne stanovište SZ2 – pondelok až piatok v čase od 6.00 do 18.00 hod.

– Strážne stanovište SZ3 je v priestore bývalej strážnice „na Remíze“, na začiatku areálu starého závodu, v smere od Brezna, priamo oproti odbočke z hlavnej cesty I/66 na Piesok. Toto strážne stanovište bude určené len na vjazd vozidiel do areálu starého závodu. Výjazd vozidiel ani peších nebude povolený.
Strážne stanovište SZ3 – pondelok až piatok v čase od 5.00 do 23.00 hod.

Strážne stanovištia SZ2 a SZ3 budú môcť na prejazd starého závodu využívať:

– referentské vozidlá ŽP a.s.,
– referentské vozidlá dcérskych spoločností, ktoré majú povolený celoročný alebo dočasný vstup do areálu SZ,
– súkromné vozidlá zamestnancov ŽP a.s., ktoré majú povolený celoročný alebo dočasný vstup do areálu SZ,
– súkromné vozidlá zamestnancov dcérskych spoločností, ktoré majú povolený celoročný alebo dočasný vstup do areálu SZ.

Upozornenie

Každý, kto sa bude nachádzať v automobile, ktoré vstupuje cez strážne stanovištia SZ1, SZ2 alebo SZ3, musí mať pri sebe svoju elektronickú identifikačnú kartu zamestnanca, ktorú predloží vrátnikovi na kontrolu a zaevidovanie pomocou prenosného čítacieho zariadenia. Ak by sa vo vozidle nachádzala osoba, ktorá nebude mať elektronickú identifikačnú kartu zamestnanca (je jedno či to bude zamestnanec ŽP a.s. alebo externá osoba), nebude jej vstup cez strážne stanovište, ani prejazd areálom SZ umožnený.

Cyklisti a motocyklisti budú musieť využívať cestu I/66 tak, ako doteraz a uskladňovať bicykle pred vstupom do hlavnej brány SZ1.

Samozrejme, je na vašom rozhodnutí, či prejazd SZ budete počas rekonštrukcie cesty I/66 využívať alebo uprednostníte naďalej hlavnú cestu, aj s jej obmedzeniami. Počítajte však so značným zdržaním a odporúčame vám navýšiť časovú rezervu pred zaužívaným príchodom do práce.

Dočasne zriadené pripájacie pruhy

Na ceste I/66 bude, v smere od Brezna pred strážnym stanovišťom SZ 3 (Remíza), vyznačený dočasný odbočovací pruh, odkiaľ bude vodič ďalej pokračovať areálom SZ na určené parkovacie miesto v areáli SZ alebo opustí areál SZ cez hlavnú bránu – SZ1. Odbočovací pruh bude určený výhradne pre vozidlá do 3,5 tony, ktoré budú mať povolený vjazd do areálu SZ v súvislosti s rekonštrukciou cesty. Do odbočovacieho pruhu, ani na strážne stanovište SZ3, sa nebude možné dostať z cesty I/72 – od Piesku. Zamestnanci, ktorí parkujú pred novým závodom (NZ) na parkoviskách v smere od Piesku a pri odchode z práce budú chcieť využiť prejazd SZ, sa budú musieť dostať na cestu I/66 pred odbočovacím pruhom, prejsť cez sídlisko Štiavnička alebo ponad NZ a dostať sa pred začiatok odbočovacieho pruhu. To isté sa týka aj referentských vozidiel ŽP a.s. a dcérskych spoločností pri odchode z NZ. Pre uľahčenie bude referentským vozidlám ŽP a.s., osobným aj nákladným, dočasne umožnený výjazd z areálu NZ cez strážne stanovište č. 9 (Hlavná brána NZ).

V smere od Lopeja bude vyznačený dočasný odbočovací pruh do obce Podbrezová, ktorý umožní odbočiť z cesty I/66 doprava na most cez rieku Hron a pokračovať ďalej na parkovacie miesto pred SZ, alebo v SZ, alebo využiť povolený prejazd areálom SZ. Vjazd do tohto odbočovacieho pruhu a vjazd na most cez rieku Hron, bude umožnený všetkým vozidlám, ktoré potrebujú odbočiť do Podbrezovej – sídlisko Kolkáreň, na parkoviská pred SZ, na parkoviská v SZ alebo budú mať povolený prejazd SZ. Účelom odbočovacieho pruhu je obchádzka predpokladanej kolóny, ktorá sa vytvorí na ceste I/66 pred rekonštruovaným úsekom, ak táto kolóna bude dlhšia ako je hranica mostu cez rieku Hron v Podbrezovej. Samotné odbočovacie pruhy budú vyznačené na vozovke vodorovným dopravným značením. Na trase prejazdu SZ budú osadené aj nové zvislé dopravné značky. Upozorňujeme vodičov, aby ich pozorne sledovali a počas prejazdu SZ dodržiavali pokyny regulovčíkov a bezpečnostnej služby. Zvlášť upozorňujeme na to, že v SZ bola trasa prejazdu vyznačená aj farebnou čiarou na vozovke, zvlášť pre každý smer prejazdu. V smere z Brezna do Lopeja je to zelená čiara a v opačnom smere je to červená čiara.

Pre tých vodičov, ktorí nevyužijú prejazd SZ je dôležité, aby tiež sledovali dočasné vodorovné a zvislé značenie, poprípade pokyny regulovčíkov a polície na trase rekonštrukcie cesty, pretože situácia dopravného značenia sa môže v jednotlivých fázach opravy zmeniť.

Nie je bezpodmienečne nutné, aby zamestnanci využívali na dochádzku do zamestnania prejazd SZ. Zamestnanci, ktorí budú mať povolenie na prejazd, si budú môcť vybrať, ktorou trasou pôjdu. Je potrebné situáciu pozorne sledovať a minimálne zo začiatku počítať pri dochádzke do zamestnania s určitým zdržaním, ku ktorému, aj napriek snahe všetkých zainteresovaných, môže dôjsť.

Parkovanie v areáli SZ

V súčasnosti sú na parkovanie v areáli SZ vyčlenené dve parkovacie plochy s vodorovným značením. Zrekonštruované parkovisko pred budovou ekonomického úseku a dočasne zriadené parkovisko pri šrotovom poli (medzi budovami odprášenia EAF a LF pece a zásobovaním). Tieto parkovacie miesta budú pridelené, na základe povolenia vedúcich úsekov, jednotlivým držiteľom elektronických kariet vydaných pre účel prechodu SZ. Po vstupe do areálu cez strážne stanovište SZ3 budú môcť držitelia oprávnenia ponechať svoje osobné automobily na určených miestach vyhradených pre parkovanie a po ukončení pracovnej zmeny opustia areál cez strážne stanovište SZ2. Cieľom opatrenia je znížiť zaťaženie na strážnom stanovišti SZ1 pri príchode a odchode zamestnancov. Bezpečnostná služba bude mať k dispozícii vypracované zoznamy zamestnancov, ktorým bude parkovanie v areáli SZ umožnené a bude kontrolovať, či zamestnanci dodržiavajú určené miesto parkovania. Pokiaľ bude vozidlo odparkované na inom mieste, môže to mať za následok odobratie povolenia nielen na parkovanie vo vnútri SZ, ale aj na prejazd SZ, prípadne aj iné pracovnoprávne dôsledky.

Uvedené sa netýka zamestnancov, ktorí mali povolenia na vstup do areálu SZ a parkovanie v ňom udelené už skôr, na základe individuálnych žiadostí alebo žiadostí, ktoré boli posudzované koncom roka 2020. Tí sa pri parkovaní riadia doterajšími pravidlami.