V čísle 21 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Snažíme sa v čo najväčšej miere prispôsobiť požiadavkám zákazníkov

S Ing. Marekom Brižekom, vedúcim prevádzkarne oceliareň

Plynie desiaty mesiac roka, ako sa v oceliarni zatiaľ darí plniť plán výroby?

– Keďže desiaty mesiac roka ešte prebieha, môžem zhodnotiť plnenie plánu výroby za deväť mesiacov od začiatku roka. Za toto obdobie sme vyrobili 211 257 ton kontinuálne odliatych oceľových blokov, čo je síce plnenie operatívneho plánu na 103,9 percenta, ale finančný plán, ktorý bol stanovený na začiatku roka plníme len na 92,6 percenta. Pre porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka sme vyrobili 266 065 ton oceľových blokov. Dopyt po našich výrobkoch je znížený jednak u nášho interného zákazníka valcovne rúr a ešte viac u externých odberateľov. Pre nich sme za deväť mesiacov tohto roka vyexpedovali 44 673 ton oceľových blokov, pričom za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 65 633 ton.Z uvedených čísel je jasne vidieť negatívne dôsledky celosvetovej situácie v tomto roku
na chod prevádzkarne oceliareň.

V rozhovore o významných investičných akciách nám v minulom čísle Podbrezovana vedúci odboru technického a investičného rozvoja Ing. Tomáš Bevilaqua povedal, že v najbližšej dobe Snažíme sa v čo najväčšej miere prispôsobiť požiadavkám zákazníkov S Ing. Marekom Brižekom, vedúcim prevádzkarne oceliareň vás čaká inštalácia zariadenia na meranie množstva vodíka Hydris v oceliarni. Môžete nám o tejto plánovanej investičnej akcii prezradiť viac?

– Uvedená investícia bola pôvodne plánovaná na rok 2021, avšak okolnosti nás prinútili ju urýchliť. Merací prístroj Hydris sme v oceliarni využívali už od roku 1996 nameranie výsledného obsahu vodíka v oceli na zariadení plynulého odlievania
ocele. Nadmerný obsah tohto plynu v tekutej oceli spôsobuje po stuhnutí ocele vnútorné napätie, ktoré môže následne vyvolať vznik trhlín na odliatku. Ide o takzvanú vodíkovú krehkosť materiálu. Preto je potrebné kontrolovať obsah vodíka
už v procese výroby ocele na panvovej peci. Zvlášť dôležité je to pri výrobe vyššie legovaných ocelí, keďže jedným zo zdrojov vodíka sú aj legovacie prísady. Úspešnosť prvej výroby blokov akosti T5 v júni tohto roka, s obsahom lejúcich prvkov
takmer 6 percent, a zaradenie tejto akosti do výrobného programu oceliarne, bolo jedným z dôvodov urýchlenia tejto investície.Keďže doteraz na zariadení plynulého odlievania ocele (ZPO) používané zariadenie Hydris je od minulého mesiaca v poruche a podľa vyjadrenia výrobcu ho už nie je možné opraviť, budeme namiesto jedného zariadenia Hydris kupovať dve. Jeden prístroj bude trvale umiestnený v elektrooceliarni na panvovej peci a druhý, ako doteraz, na ZPO.

Čím žijete v týchto dňoch a čo vás ešte do konca roka čaká?

– Situácia v objeme zákaziek je pomerne zložitá. Zákaziek je menej, a aj to málo si zákazníci objednávajú „na poslednú chvíľu“. Snažíme sa preto v čo najväčšej miere prispôsobiť požiadavkám zákazníkov.Z tohto dôvodu aj niekoľkokrát v priebehu mesiaca meníme výrobný program. Často vyrábame veľmi krátke kampane jednotlivých formátov oceľových blokov, čo je náročné na prípravu a realizáciu prestavieb ZPO na jednotlivé formáty. Tiež rozširujeme svoj výrobný program o nové akosti, aby sme maximálne eliminovali dopady súčasnej nepriaznivej situácie na naše hospodárske výsledky. Aj keď rozbehnutá druhá vlna epidémie nám nedáva príliš veľa optimizmu, verím, že spoločne v zdraví prekonáme tieto zlé časy a situácia sa v budúcom roku otočí v náš prospech.