S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika

V septembri bola vykonaná stredná oprava vo všetkých vodných elektrárňach

 

S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetikaZa nami je prvých deväť mesiacov kalendárneho roka, ako hodnotíte uplynulé obdobie? Darí sa vám plniť predsavzatia zo začiatku roka?

-Výroba elektrickej energie je v Železiarňach Podbrezová zabezpečovaná v hydroelektrárňach Dubová, Predajná, Jasenie a Piesok a je ovplyvňovaná výdatnosťou vodných tokov a technickým stavom technologického zariadenia vodných elektrární. Výroba elektriny v kogeneračnej jednotke, inštalovanej v teplárni v novom závode, je ovplyvňovaná hlavne vonkajšou teplotou vzduchu. Od nej závisí hmotnostné množstvo nasávaného vzduchu do turbíny,  a to je určujúci faktor pre výrobu elektrickej energie. Za prvých deväť mesiacov 2017 sme vyrobili 46 916 203 kilowatthodín, z toho vo vodných elektrárňach 19 396 623 kilowatthodín a na kogeneračnej jednotke 26 635 920 kilowatthodín, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 100,84 percenta.

Stanovené úlohy prevádzkarne sú postupne zabezpečované podľa plánu opráv. V septembri bola vykonaná stredná oprava vo všetkých vodných elektrárňach. Súčasťou strednej opravy vodných elektrární bola aj montáž nových úsekových odpojovačov na 22 kilovoltových linkách č. 386 HC Dubová a č. 387 HC Jasenie.

Stredné opravy technologického zariadenia vo vodných elektrárňach sú každoročne naplánované na začiatok jesenných mesiacov, spravidla to býva september a prvá polovica októbra. V tomto období sa počíta s klesajúcim množstvom vody v rieke Hron a ostatných vodných tokov, čo sa úmerne prejaví na poklese vo výrobe elektrickej energie vo vodných elektrárňach. V roku 2017 boli stredné opravy vo vodných elektrárňach  Piesok,  Dubová,  Jasenie,  Predajná vykonané v  septembri. V priebehu opráv boli zrealizované naplánované údržbárske práce na strojnom a elektrickom zariadení elektrární a vtokových zariadeniach – hatiach. Počas opravy bol zamestnancami prevádzkarne energetika skontrolovaný technický stav podzemných privádzačov vody pre elektrárne. V privádzači Bystrá – Diel, v dĺžke 4,7 kilometra, bol  tunel skontrolovaný v celej dĺžke, skontrolované boli i všetky vstupné kontrolné šachty na povrchu. Rovnako bol skontrolovaný i stav privádzača priemyselnej vody z Dielu do Hnusna. Na vodnom privádzači z Lopeja do Dubovej boli skontrolované a vyčistené všetky odpieskováky a skontrolovaný vnútorný stav privádzača v časti z Predajnej do Dubovej. Vzhľadom na dĺžku privádzačov pre elektráreň Jasenie (približne 13 kilometrov s priemerom DN 900 a DN 1000), ktorých kontrolu vnútorného povrchu je možné vykonať len po ležiačky, pohybom na vozíku, bolo skontrolovaných približne 50 percent dĺžky. Vonkajšia časť kontrolovaných šácht a vpustí v dolinkách bola skontrolovaná v celej dĺžke privádzačov.

Zamestnanci HC Piesok pri oprave čerpadla ladeného oleja pre TG 2
Zamestnanci HC Piesok pri oprave čerpadla ladeného oleja pre TG 2

V hydrocentrále Piesok bola stredná oprava od 6. do 10. septembra 2017. Na strojnom zariadení boli práce zamerané na kontrolu ložísk, rozvádzacích  lopatiek, obežných kolies turbíny, puzdier pod upchávkami, výmena ložísk, gufier na čerpadlách regulačného oleja. Na potrubných rozvodoch chladiacej a ovládacej vody boli vymenené nefunkčné uzatváracie a regulačné armatúry.

Na elektrickom zariadení bola oprava zameraná na kontrolu, vyčistenie a opravu izolácie vinutia generátorov, revíziu 6 kilovoltovej a 0,4 kilovoltovej rozvodne (vyčistenie zbernicového systému a izolátorov od prachu, kontrola a dotiahnutie prúdových spojov, revízia výkonových vypínačov, doplnenie, resp. výmena olejovej náplne, vonkajšia revízia transformátorov vlastnej spotreby, kontrola vinutia budičov, komutátorov, odstraňovanie porúch zistených termovíziou). Po revízii elektrického zariadenia bol zmeraný izolačný stav vinutia generátorov a vn káblov.

Vtokové zariadenia – hate Bystrá a Štiavnička,  boli vyčistené (vybagrované) od nánosu piesku.

Kontrola privádzača Diel – Hnusno
Kontrola privádzača Diel – Hnusno

Vo vodojeme Diel bol opravený čistiaci stroj, kde boli vymenené vodiace kolesá, hriadele, poškodené články reťaze. Boli skontrolované a opravené sacie koše na výtokovom potrubí úžitkovej vody pre starý a nový závod ŽP a.s. Počas opravy elektrárne bolo realizované i čistenie vodojemu Diel od nánosu bahna a piesku. Prebiehalo v nepretržitom režime vo všetkých zmenách od 6. do 9. septembra. Je to fyzicky namáhavá práca, za ktorú patrí poďakovanie  všetkým zúčastneným zamestnancom.

Kontrola ihlového uzáveru TG 2 v HC Jasenie
Kontrola ihlového uzáveru TG 2 v HC Jasenie

V hydrocentrálach Dubová, Jasenie a v malej vodnej elektrárni v Predajnej bola stredná oprava vykonaná od 18. do 21. septembra 2017. Oprava bola naplánovaná v jednom termíne z dôvodu montáže nových úsekových odpojovačov na vzdušných 22 kilovoltových linkách č. 386 HC Dubová a č. 387 HC Jasenie, ktorými sa výkon z elektrární privádza do vstupnej rozvodne na Planieri. Montáž nových úsekových odpojovačov vykonala externá firma.

Na strojnom zariadení boli práce zamerané na kontrolu stavu ložísk, upchávok, regulátorov, výmenu olejových náplní a filtrov v regulátoroch.

Na elektrickom zariadení boli práce zamerané na kontrolu, vyčistenie a opravu izolácie vinutia generátorov TG1 a TG2 a revíziu technologického zariadenia 22 kilovoltovej, 6 kilovoltovej a 0,4 kilovoltovej rozvodne (vyčistenie zbernicového systému a izolátorov od prachu, kontrola a dotiahnutie prúdových spojov, revízia výkonových vypínačov, revízia transformátorov, odstránenie porúch z termovízie).

Pre generátor TG2 (Kaplan-Propelerova turbína) bol vymenený výkonový vypínač. Pôvodný olejový 6 kilovoltový vypínač bol vymenený z dôvodu častých porúch.

Práce prebiehali na vtokovom zariadení hate Lopej, kde bola zrealizovaná oprava čistiaceho stroja, boli vymenené poškodené články reťazí a stieracie gumy na škrabkách. Na hati v Lopeji a MVE Predajnej boli vyčistené usadzovacie bazény od nánosu piesku. Na privádzači Lopej – Dubová boli vyčistené odpieskováky od nánosu piesku. Na hornej hati v Lopeji bola vykonaná oprava stavebnej časti nápustného objektu na rieke Hron.

Na strojnom zariadení oboch Peltonových turbín bol skontrolovaný stav ložísk, výmena olejovej náplne, výmena dvoch puzdier  ihlových uzáverov generátora TG2, výmena upchávok ihlových uzáverov. Na rotačných budičoch pre generátory TG1 a TG2, bola skontrolovaná časť regulátorov a vymenená olejová náplň. Na elektrickom zariadení boli práce zamerané na kontrolu a vyčistenie vinutia generátorov TG1 a TG2, revíziu 22 kilovoltovej, 6 kilovoltovej a 0,4 kilovoltovej rozvodne. Zároveň bola vykonaná i kontrola technologického zariadenia rozvodní elektrárne.

Na vtokových zariadeniach hatí Lomnistá, Biele vody, Bauková bola vykonaná oprava poškodených betónových častí hate a na hati Lomnistá bola vymenená drevená výplň jalového stavidla.

Čím žijete v prevádzkarni v týchto dňoch? 

-Nakoľko začalo vykurovacie obdobie je dôležité, pre zabezpečenie vytvorenia optimálnych pracovných podmienok, aby boli vykurovacie sústavy udržiavané v prevádzkyschopnom stave. Do začiatku vykurovacej sezóny sme vykonali kontroly, údržbu a revízie vykurovacích systémov a plynových kotolní. Zároveň naši zamestnanci vykonali pravidelnú kontrolu komínov a komínových telies jednotlivých spotrebičov.

Dodávka tepla na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a tepla pre technologické účely je v novom závode zabezpečená z tepelného zdroja v teplárni nového závodu. V starom závode je dodávka tepla zabezpečená vo väčšej miere z využitia odpadného tepla z centrálnej výmenníkovej stanice odprášenia a v prípade nižších vonkajších teplôt plynovými kotlami v jednotlivých kotolniach.

Regulácia dodávky tepla je zabezpečená tak, aby boli dodržané vnútorné teploty vo všetkých výrobných a nevýrobných objektoch v zmysle Vyhlášky MH SR č.152/2005 Z.z.

Čo vás čaká do konca roka? 

-Do konca roka 2017 je potrebné zabezpečiť realizáciu rozpracovaných bežných opráv technologického zariadenia, z ktorých spomeniem najmä: opravu ventilátora a pomalobežného motora na ventilátorovej chladiacej veže č.10 na Bendičke, kontrolu, diagnostiku a servis regulačného systému točivej redukcie TR 320 v teplárni nový závod, previnutie rotora s výmenou komutátora budiča generátora z HC Jasenie.

Z plánu generálnych opráv, počas decembrovej strednej opravy v prevádzkarni oceliareň, plánujeme vymeniť vypínač vysokého napätia druhej harmonickej na kompenzačnom zariadení SVC – 90 MVAr na Planieri. Montáž vypínača zrealizujú zamestnanci prevádzkarne energetika. Šéfmontáž a uvedenie vypínača do prevádzky zabezpečí externá firma.