*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre hutníctvo, strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle pri SSOŠH ŽP

80 rokov organizovanej výroby

 

V súlade so zákonom č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP splnila požiadavky na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Na základe kontroly odbornej komisie Republiková únia zamestnávateľov v Bratislave vydala rozhodnutie o pôsobení SSOŠH ŽP, ako COVP pre hutníctvo, od 23. októbra 2014 a Slovenská obchodná a priemyselná komora v Bratislave pre strojárstvo a elektrotechniku od 1. decembra 2014 na obdobie piatich rokov. COVP zastupuje štatutárny zástupca školy.
Hlavným cieľom COVP je poskytovanie odborného vzdelávania a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností, ktorých súbor a štruktúra je vytváraná na základe požiadaviek zamestnávateľa.
Snahou školy je priviesť školu pôsobiacu ako Centrum OVP ku komplexnej kvalite v sektore stredoškolského odborného vzdelávania a sprostredkovať všetkým pocit úspechu z výnimočnosti. Museli sme preukázať splnenie hodnotiacich štandardov COVP, čo je zamestnávateľmi požadovaná a záväzná charakteristika kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností pôsobenia školy. Je to miera, kedy je možné vzdelávací výkon školy označiť za vzorový a označiť školu za Centrum odborného vzdelávania a prípravy.
Súčasťou COVP sú odborné učebne a dielne, ktoré ponúkajú vzdelanie pre žiakov aj pre celoživotné vzdelávanie dospelých v týchto oblastiach:

  • odborná učebňa hutníctva – výroba materiálov, ich vlastnosti, použitie v praxi,
  • odborná učebňa strojárstva – konštrukcia strojov, funkcia komponentov, montáž a demontáž strojov,
  • odborná učebňa CNC strojov – programovanie, riadiace systémy, obrábanie kovov,
  • odborná učebňa mechatroniky – pneumatika, elektropneumatika, hydraulika, elektrohydraulika, senzorika,
  • odborná učebňa automatizácie – elektronika, PLC automaty, logické obvody, regulátory, mikropočítače, robotizácia,
  • odborná učebňa metrológie – kontrola a meranie rozmerov, kontrola vlastností materiálov,
  • dielne – pre ručné spracovanie kovov, kovanie, zváranie, strojové obrábanie sústružením, frézovaním, vŕtaním, brúsením, výroba a osadzovanie plošných spojov, elektrotechnické inštalácie, elektrotechnické meranie.

Zriadením COVP bola preukázaná kvalita odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, čo je kľúčovým pre uplatnenie sa absolventov odborného vzdelávania v praxi. Požadované vedomosti a zručnosti absolventov odborného vzdelávania, súlad obsahu vzdelávania s praxou a s požiadavkami zamestnávateľov sú rozhodujúce nástroje zodpovedajúce rýchlo sa meniacim sa potrebám a očakávaniam občanov a zamestnávateľských subjektov.
Škola je nadštandardne vybavená a v súčasnosti poskytuje vynikajúce materiálno-technické podmienky pre teoretické a praktické vyučovanie. Škola má dlhodobú spoluprácu so strategickým zamestnávateľom Železiarňami Podbrezová a.s. a absolventi školy majú garanciu zamestnania.

Slovenská obchodná a priemyselná komora

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č. 15

 

Na koľko platí oprávnenie pre SSOŠH ŽP na pôsobnosť ako COVP ?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.