S Mgr. Petrom SUJOM, riaditeľom ŽP Bezpečnostné služby, s.r.o.

Za veľmi dôležitú považujem prevenciu

 

Už dlhodobo ma trápi vzťah niektorých zamestnancov k majetku spoločnosti

Dominantou vášho poslania je ochrana majetku a bezpečnosť materskej spoločnosti. Za roky existencie vašej dcérskej spoločnosti je evidentné, že ste v skvalitňovaní svojej činnosti v tomto smere urobili značný krok vpred. Čo považujete v súčasnosti za najväčší úspech smerujúci k znižovaniu bezpečnostných incidentov?

Mgr. Peter SUJA, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby, s.r.o. –   K súčasnému stavu, ktorý mimochodom nepovažujeme za konečný a ani dostatočný, viedol celý rad krokov, organizačných, technických a personálnych. V mnohých prípadoch to boli rozhodnutia aj z kategórie tzv. nepopulárnych rozhodnutí, kedy bolo závažným spôsobom zasiahnjuté do už zabehnutých zvyklostí. Nie všetkým sa to páčilo, mnohé rozhodnutia boli prijímané ťažko, niekedy aj s nepochopením, ale prekonali sme to.

Najdôležitejšia bola a je podpora vedenia ŽP a.s. pri
zásadných organizačných a technických opatreniach, ale aj pri niektorých čiastkových opatreniach. Spomeniem napr. vytvorenie dcérskej spoločnosti ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., ktorá vznikla z pôvodnej Vlastnej ochrany ŽP a.s., čo nám umožnilo venovať sa len zabezpečovaniu strážnej služby a umožnilo nám, okrem iného, poskytovať strážnu službu aj iným spoločnostiam a osobám.

Alebo podpora pri zabezpečovaní technických podmienok na ochranu majetku. Tá je nevyhnutná. Boli investované nemalé prostriedky do systému ochrany a aj tieto investície sa podieľajú na stave, v ktorom v súčasnosti sme.

Za veľmi dôležitú považujem prevenciu, to znamená vykonávanie preventívnych kontrol a iných opatrení zameraných na predchádzanie bezpečnostným incidentom. Poďakovanie patrí nielen zamestnancom bezpečnostnej služby, ale aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na odstraňovaní nedostatkov, zistených pri preventívnych kontrolách.

 

A naopak, čo vás najviac trápi?

– Už dlhodobo ma trápi vzťah niektorých zamestnancov k majetku spoločnosti alebo k majetku iných zamestnancov. Častokrát sa zamestnanci tvária, že ak sa problém nedotýka priamo ich, tak sa ich nedotýka vôbec. To však nie je pravda. V podniku pracuje viac ako tritisíc zamestnancov, je to akoby jeden veľký organizmus, v ktorom keď dôjde k zlyhaniu jedného zamestnanca, nejakým spôsobom sa to odrazí aj na ďalších zamestnancoch a v konečnom dôsledku aj na celom podniku. V plnej miere to platí aj v oblasti bezpečnosti a na zmene tohto vzťahu budeme musieť  popracovať.

 

Je závažnosť bezpečnostných incidentov v súčasnosti porovnateľná s tými na začiatku alebo je ich miera iná?

– Kategórií bezpečnostných incidentov máme viacero, niektorých je viac ako v minulosti, iných je menej. Ono to kolíše.

Pokiaľ  ide o závažné bezpečnostné incidenty, tu sa nám v súčasnosti darí ich počet a závažnosť znižovať.  Ale zase sa dostaneme k vzťahu zamestnancov k firme. Nie je možné odvracať hlavu a tváriť sa, že sa ma bezpečnostný incident alebo jeho vyšetrovanie netýka. Každý by sa mal v prvom rade pričiniť o to, aby k bezpečnostnému incidentu nedošlo, a ak už dôjde, tak by mal byť súčinný, a aj aktívny a prispieť čo najvyššou možnou mierou k jeho objasneniu.

 

A ako sa vám darí zabezpečovať úlohy v rámci ŽP GROUP?

– Spoločnosti ŽP GROUP sú pri poskytovaní bezpečnostných služieb objednávateľmi našich služieb. Našou prvoradou úlohou je  poskytnúť  obchodným partnerom čo najkvalitnejšie bezpečnostné služby, zvlášť, keď patríme do jednej skupiny. Poskytovanie služieb pre spoločnosti ŽP GROUP je na jednej strane jednoduchšie, predovšetkým po komunikačnej stránke, na druhej strane je to zaväzujúce. Celkove si myslím, že sa nám úlohy darí zabezpečovať.