Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

Jozef TURIS z PodbrezovejĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom,  susedom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom, starým a prastarým otcom, bratom, švagrom a krstným otcom

Jozefom TURISOM z Podbrezovej.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová, ktorej venoval svoj život a dlhé roky pôsobil ako predseda spolku.

Smútiaca rodina

Vladimír SALIŠ z MedzibroduĎakujeme príbuzným, priateľom, známym, spolupracovníkom, susedom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom a otcom

Vladimírom SALIŠOM z Medzibrodu.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

 

SPOMIENKY

Richard LEITNER z Hronca„Už osem rokov tíško spíš,  svoj večný sen si sníš. V záhrade večného spánku pod hviezdami,  si tam niekde nad nami.“

Dňa 16. marca ubehlo osem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec

Richard LEITNER z Hronca.

S láskou spomínajú manželka Anka, dcéra Zuzana, vnúčatá Richard a Erika

Ondrej PIAR z Brezna„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v srdci zahorí. Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac, ako tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť. Bez teba otec už rok žiť musíme, no  v našich srdciach ťa stále nosíme.“

Dňa 18. marca sme si pripomenuli smutné prvé výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš otec, starý otec, brat a blízky príbuzný

Ondrej  PIAR  z  Brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina

Jozef Láska „Kto v srdci žije, neumiera.“
Dňa 25. marca uplynie  sedem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef LÁSKA z Podbrezovej, Štiavničky.

Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn s manželkou a vnukmi Lukasom a Simonkom

Ján Rejta z Lopeja.„Po krátkych cestách chodili sme spolu, na dlhú cestu odišiel si sám. Spomienka na teba prebýva tu dolu a naše srdcia zostali dokorán.“

Dňa 25. marca si pripomenieme dvanáste výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný  manžel, otec a starý otec

Ján Rejta z Lopeja.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 29. marca si pripomenieme devätnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustila naša milovaná dcéra, mama, sestra a kolegyňa

Anna HRUBOŠOVÁ z Brezna.

S láskou spomínajú rodina a bývalí spolupracovníci zo ŽP Informatika

Kazimír KOKAVEC z Valaskej„Odišiel tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len.“

Dňa 2. apríla si pripomenieme druhé smutné výročie, čo nás opustil manžel, otec a starý otec

Kazimír KOKAVEC z Valaskej.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomína manželka , deti a ostatná blízka rodina