Významné výročia v roku 2019

 

180. výročie

V roku 1839 komisia, v zložení A. Lobkowitz, G. Schweizer a A. Glanzer, rozhodla o umiestnení valcovne na výrobu železničných koľajníc pod horou Brezová. Závod pri Hrone začali stavať v roku 1840.

165. výročie

V roku 1854 bola postavená druhá robotnícka kasáreň, tzv. šalanda (prvá bola postavená v roku 1852). Robotnícke kasárne boli prízemnými budovami (prvá bola dlhá 23 a široká 6,5 siahy, druhá bola dlhšia o tri siahy a tretia merala 28,5 x 4,5 siahy), ktoré mali spolu 24 izieb, dve komory, päť kuchýň, jednu maštaľ a záhradu o rozlohe 828 siah.

150. výročie

Dňa 29. marca 1869 povolilo ministerstvo financií výstavbu druhého krídla železiarní, ktoré dotovalo 189 345 zlatými. Výstavba trvala šesť rokov.

140. výročie

Prvá v Podbrezovej, ale aj na Slovensku, bola v roku 1879 vybudovaná päťtonová siemens – martinská pec s kyslou výmurovkou, vyhrievaná generátorovým plynom.

135. výročie

V roku 1884:
– od 1. júla začal nový spôsob dopravy osôb a materiálu na trase Podbrezová – Banská Bystrica. Tridsaťpäťkilometrovú trať postavili a do roku 1888 spravovali podbrezovské železiarne. Podbrezovský závod bol na túto železnicu napojený 26. júla 1884,
– bola dokončená rúrovňa na výrobu tupozváraných rúr, poháňaná turbínov 90 HP postavenou na potoku Hnusno. Od tohto roku datujeme aj začiatok výroby tupozváraných rúr,
– v dôsledku radikálneho obmedzenia výroby železničných koľajníc sa uskutočnila veľká prestavba závodu, po ktorej sa nosným výrobným programom stali kotlové plechy a oceľové rúry podľa patentu Mannesmann. Vyrábať sa začali 26. júla .

130. výročie

V roku 1889 bol postavený v Podbrezovej most cez Hron, smerom na železničnú stanicu.

115. výročie

V roku 1904 bol prestavaný závod v Piesku (Henrichov závod) na prvú zvarovňu rúr v Uhorsku. Štát odkúpil licenciu na zváranie rúr vodným plynom od firmy Janke Pavel „Ferrom“ z Katowíc. Popri výstavbe zvarovne rúr bolo v Piesku postavených aj 72 bytov, nazývaných „Henrik Telep“.

110. výročie

V roku 1909:
– bol spojený Chvatimech s Hroncom širokorozchodnou traťou,
– sa začalo v rúrovni vyrábať na tretej valcovacej stolici Briede,
– bol dokončený tunelový privádzač HC Dubová.

105. výročie

Dňa 26. júla 1914 vypukla prvá svetová vojna, ktorá zasiahla aj výrobu v podbrezovských železiarňach a nimi spravovaných závodoch. Vojne bol prispôsobený aj ich výrobný program (zbrojná výroba: kulače a misky vyrábali v Hronci, lopatky, piecky a šrapnery v Piesku…).

100. výročie

Hoci podbrezovské železiarne prevzala československá vláda 6. januára 1919, dva roky boli čiastočne mimo prevádzky. Výroba v nich bola opätovne obnovená až v roku 1920. Železiarne zmenili svoj názov na Štátne železiarne a oceliarne na Slovensku v Podbrezovej.
V roku 1919 – pred sto rokmi osada Brezová zmenila svoj názov na Podbrezovú.

95. výročie

V roku 1924 bola sprevádzkovaná pozinkovňa rúr ohňom za Hronom.

90. výročie

V roku 1929 sa začalo s výrobou v prestavanej štátnej parnej píle na Štiavničke, v tom čase považovanej za jednu z najväčších v strednej Európe.

85. výročie

V roku 1934 bol dostavaný sklad hotových výrobkov valcovne, takzvaná expedičná budova.

80. výročie

V roku 1939 boli postavené budovy garáží a hasične. Závod sa stal majetkom nemeckého koncernu Herman Göring.

75. výročie

V roku 1944:
– bol zrušený vodný náhon od Štiavničky na elektráreň v Podbrezovej, z ktorej bola zriadená rozvodňa elektrického prúdu a súčasne bola rozostavaná generátorová stanica,
– k akciám s celoslovenským významom patrí „podbrezovská konferencia“. Uskutočnila sa pred 75. rokmi (15. októbra 1944) v starom závodnom hoteli (budova Hutníckeho múzea ŽP) . Na konferencii sa zišlo viac ako 160 delegátov revolučných závodných výborov a dôverníckych zborov, ktorí položili základy neskôr vytvorenému jednotnému ROH,
– 23. decembra uplynie 75 rokov nepretržitého vydávania našich novín, ktoré historici zaraďujú k sedemnástim podnikovým novinám vychádzajúcim po druhej svetovej vojne. Faktom však zostáva, že svoju históriu začal Podbrezovan, ako prvé robotnícke noviny, písať oveľa skôr. V roku 1930, pod vedením Ladislava Novomeského, vyšlo jeho sedem čísel, ktoré však četníci zhabali. Prelomové boli roky 1941 – 1943, kedy vychádzali závodné noviny Podbrezová, vydávané dvojjazyčne (nemecky a slovensky). Vydavateľom a nakladateľom boli Železiarne Podbrezová účast. spoločnosť Bratislava. Vydávaním bol poverený Štefan Lollok. Po vojne začali noviny vychádzať najprv ako mesačník a do dnešných dní ako dvojtýždenník.

70. výročie

V roku 1949, pri príležitosti piateho výročia SNP, bol podnik premenovaný na Švermove železiarne Podbrezová.

65. výročie

V roku 1954:
– bola postavená piata siemens martinská pec s obsahom 40 ton. Zároveň bola prestavaná na 30 ton pec č. 3,
– bola dokončená výstavba západnej a strednej časti haly oceliarne,
– začali s výstavbou slobodárne a prvých bytov vo Valaskej a výstavbou bloku T20 v Podbrezovej.

60. výročie

V roku 1959:
– bola zrušená SM pec č. 4. Prvého januára sa začalo s búracími prácami v starej oceliarni. Na jej miesto bola postavená nová hala, v ktorej bola 29.8.1960 daná do skúšobnej prevádzky elektrická oblúková pec A,
– vo výrobnom sortimente bola betonárska výstuž ROXOR (v celom profilovom rozsahu) nahradená rebierkovou betonárskou výstužou.

55. výročie

V roku 1964:
– bola zrealizovaná najrozsiahlejšia rekonštrukcia podnikovej vlečky,
– začalo sa s výstavbou hlavného skladu režijného materiálu,
– bolo postavené podbrezovské kúpalisko,

50. výročie

Rok 1969:
– v priebehu celého roka boli postupne likvidované úzke koľaje na šrotovom poli,
– v tomto roku bola zastavená výroba uhoľníkov a T – ocele,
– v železničnej doprave bolo vybudované odovzdávkové a zoraďovacie koľajište.

45. výročie

V roku 1974:
– 8. mája bol položený základný kameň dvoch výrobných prevádzkarní nového závodu – valcovne rúr s pretlačovacou stolicou a ťahárne rúr,,
– 21. októbra postihla podnik živelná pohroma – potopa, v dôsledku ktorej boli zaplavené výrobné prevádzkarne starého závodu v Podbrezovej.

40. výročie

V roku 1979:
– 25. apríla bola otvorená prevádzkareň rúrovňa s pretlačovacou stolicou (dnes valcovňa bezšvíkových rúr), ktorej výrobným sortimentom sú oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla,
– z dôvodu preklenutia obdobia medzi nábehom novej valcovne bezšvíkových rúr a novým moderným ZPO bolo staré zariadenie – dvojprúdové ZPO, prestavané na výrobu sochorov štvorcového priemeru.

 

Na fotografii je most smerom do budovy zásobovania počas potopy v roku 1974. Foto: archív redakcie
Na fotografii je most smerom do budovy zásobovania počas potopy v roku 1974

 

35. výročie

V roku 1984:
– éra parných lokomotív skončila v podbrezovských železiarňach 6. mája, kedy zamestnanci dopravy odpracovali poslednú zmenu na tomto type rušňov,
– bol zavedený automatizovaný systém výroby a plánovania v prevádzkarni ťaháreň rúr 2,
– 11. novembra sa začalo s demontážou starého vertikálnom zariadení plynulého odlievania ocele, ktoré bolo dvojprúdové,
– 28. augusta bola otvorená prvá stála historická expozícia v budove závodného hotela (v súčasnosti Hutníckeho múzea ŽP).

30. výročie

V roku 1989:
– bolo zrealizované predĺženie haly ZPO a začalo sa s výstavbou novej kyslikárne,
– 1. júla sa podbrezovské železiarne transformovali na štátnym podnikom (národným podnikom boli od roku 1951),
– začala sa generálna oprava vodného privádzača HC Dubová. Práce na podzemnej časti v dĺžke 3 726 metrov boli ukončené v marci 1992,
– v ťahárni rúr došlo k rozšíreniu výrobného sortimentu o presné rúry do priemeru 162 mm a o rúry z nízkolegovaných ocelí triedy 15, vyrábaných pre energetické strojárstvo. Zároveň pribudlo nové technologické zariadenie pre výrobu hrubostenných rúr,
– vo valcovni bezšvíkových rúr bolo namontované značkovacie zariadenie firmy Reika,
– pre prevádzkareň zvarovňa rúr veľkých priemerov sa uskutočnila rekonštrukcia kancelárskej budovy.

25. výročie

V roku 1994:
– 2. marca bolo uskutočnené prvé odliatie kvadrátu 160 x 160 mm na ZPO,
– 18. apríla, po prvýkrát vo valcovni bezšvíkových rúr, vyrobili bezšvíkovú štvorcovú rúru valcovanú za tepla,
– v závere roka vo zvarovni rúr veľkých priemerov začali s novou technológiou izolácie rúr páskou „Redbit“. Rúry s takouto úpravou sa používali pre doprave plynných a kvapalných látok a úžitkovej vody,
– dňa 1. septembra bola založená s.r.o. Hotel Stupka, v marci začala rozvíjať svoju obchodnú činnosť spoločnosť PIPEX AG a 26. mája pribudla do skupiny ŽP Group ďalšia spoločnosť – Škoda TS Plzeň.

20. výročie

V roku 1999:
– 19. marca začali v prevádzkarni hutnícka druhovýroba skúšobne vyrábať hydraulické rúry. Do konca júla postupne vyrábali až dvadsať rozmerov tohto sortimentu. Novým deliacim centrom boli v danom roku rozšírené kapacitné možnosti prevádzkarne,
– za deväť mesiacov bola zrealizovaná výstavba novej kaliarne (v hale vedľa ťahárne rúr 1), daná do užívania v apríli,
– najvýznamnejšou akciou roka bola modernizácia výtokového uzla tekutej ocele z medzipanvy zavedením posúvačových uzáverov,
– v júli, v cestnej doprave, bola daná do užívania prístavba servisu s novým testerom motorov, brzdovou stolicou a čističkou,
– sa začalo s výstavbou novej budovy expedície rúr prevádzkarne valcovňa rúr,
– v novembri bola v ťahárni rúr inštalovaná automatická linka na odstraňovanie otrepov rúr kefovaním, slúžiaca pre dĺžky rúr do desať metrov,
– v ťahárni rúr 2 bola inštalovaná linka na spracovanie výmenníkových rúr, čo bolo vlastne pokračovaním technologického toku linky na odstraňovanie otrepov rúr kefovaním. Linka bola inštalovaná do prvej haly,

15. výročie

V roku 2004:
– začiatkom roka sa uskutočnili výrobné skúšky linky na výrobu zváraných rúr malých priemerov. Vo februári boli vyrobené prvé dve tisícky metrov rúr priemeru 25 mm a s hrúbkou steny 2,2 mm. Druhým sortimentom bol rozmer 50 mm, s hrúbkou steny 1,5 mm,
– vo februári odliali na ZPO desiaty formát – kruh 260 mm,
– v marci získali železiarne certifikát systému riadenia kvality podľa OHSAS 18 001,
– už 15 rokov uplynulo od realizácie prvej etapy celkovej obnovy hradu Ľupča (21. júla 2004 bolo uskutočnené jeho zastrešenie),
– vo zvarovni rúr veľkých priemerov rozšírili výrobný sortiment o 35 metrové telekomunikačné veže operátorov mobilných sietí a renováciu čiel železničných vagónov. Rozšírili sortiment aj o rúry s hrúbkou steny 2 – 5 mm a v závere roka vyrobili veľkorozmerný náhradný dielec – horákovú komoru pre pec na predohrev oceľových blokov.