Novoročná anketa vedúcich odborov prevádzkarní

S akými očakávaniami vstupujete do nového roku?

 

Ing. Ivan LIŠČINSKÝ, vedúci valcovne bezšvíkových rúr

– Rok 2018 vo valcovni rúr môžeme hodnotiť ako historický, v ktorom sme dosiahli rekordy v ročnej distribučnej výrobe 208 419 ton, čo znamená prekročenie ročného plánu o 8 419 ton, nárast o 4,2 percenta, v ročnej realizácii 137 011 ton prekročenie ročného plánu o 4 011 ton, nárast o 3,2 percenta a rekord v ročnej nakládke 137 172 ton, taktiež prekročenie plánu o 4 475 ton a nárast o 3,3 percenta. Ďalším pozitívom je podkročenie ročnej plánovanej predváhy 1 256,5 kg/t. Na základe splnenia a prekročenia plánovaných úloh v roku 2018 chcem poďakovať všetkým zamestnancom výrobného úseku vo valcovni rúr, prevádzkovej údržbe valcovne rúr a ostatných prevádzkarňam, odborom a hlavne obchodnému úseku, ktorý nám vytvorili v roku 2018 podmienky na atakovanie historicky najvyššej výroby v histórii valcovne rúr.
Rok 2019 z pohľadu objemu zákaziek začal vo valcovni rúr veľmi dobre. Operatívny plán na január 2019 je naplnený a veríme, že trend bude rovnaký aj v ďalších mesiacoch roka. Do nového roka vstupujeme s predsavzatím úspešného plnenia všetkých úloh v oblasti výroby, kvality a znižovania nákladov na výrobu aj v spolupráci s ŽP VVC.
K naplneniu plánovaných úloh a cieľov v roku 2019 vedenie valcovne rúr želá všetkým spolupracovníkom valcovne rúr, aj spolupracovníkom celej firmy a ich rodinám predovšetkým pevné zdravie, vytrvalosť a pozitívnu energiu.

 

Ing. Peter KRAJAN, vedúci dopravy

– Vždy, keď sledujem novoročný ohňostroj a pripíjame si so želaniami si v duchu pomyslím, aký bol ten rok končiaci a aký asi bude ten nasledujúci. Očakávam len toľko, aby sme všetko, čo nás počas roku postretne zvládli. Snažím sa veci vo svojom živote predvídať, ísť stále a pevne za svojim cieľom a tým to mať čo najviac pod kontrolou a vo svojich rukách.
Dovoľte mi zaželať všetkým pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti a úspechov v roku 2019.

 

Ing. Marek BRIŽEK, vedúci oceliarne

– Minulý rok 2018 bol v oceliarni veľmi dobrý. Vyrobili sme rekordné množstvo ocele, 379 008 ton, čo je prekonanie doteraz najvyššej ročnej výroby z roku 2007 o 3 616 ton. Za tieto výsledky patrí vďaka nielen celému pracovnému kolektívu oceliarne, ale aj zamestnancom údržby a obchodného úseku, ako aj zamestnancom ostatných útvarov, ktorí sa na tomto výsledku podieľali. Verím, že rok 2019 bude aspoň taký dobrý ako ten minulý. Očakávam, že v spolupráci s technickým a investičným odborom v tomto roku zvýšime bezpečnosť práce a znížime fyzickú náročnosť celého radu prác pri čistení a obnove žiaruvzdornej výmurovky hutníckych agregátov zakúpením strojného zariadenia na tento účel. Budeme pokračovať v riešení problémov spojených s výmenou troskového žľabu. V spolupráci s pracovníkmi výskumno-vývojového centra a Gork budeme naďalej pracovať na zvyšovaní kvality našich výrobkov – plynule odlievaných oceľových blokov.
Všetkým želám najmä pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a dostatok elánu k plneniu každodenných pracovných povinností. Želám nám všetkým úspešný rok 2019.

 

Ing. Jozef TURIS, vedúci odboru riadenia a zabezpečenia kvality

– V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na plnení náročných úloh v minulom úspešnom roku, tiež vyzdvihnúť skúsenosť, zdatnosť, zodpovednosť a ochotu zamestnancov odboru Gork pri plnení úloh a cieľov pre našu spoločnosť.
Do nového roku vstupujeme, verím, že v dobrej nadväznosti na pokračujúcu výrobu z minulého roku s minimálne takými výsledkami kvalitatívnych ukazovateľov kvality výroby, ako doposiaľ. Očakávam dostatok zákaziek, tým naplnenosť výrobných kapacít jednotlivých výrobných prevádzkární, minimálnu poruchovosť strojných zariadení, vysokú kvalitu našich výrobkov a v neposlednom, dôležitom, rade aj platobnú schopnosť našich zákazníkov.
Pre dosiahnutie spokojnosti a stanovených cieľov je nutnosťou, aby všetci zamestnanci svojim úsilím prispeli k danej situácii a boli schopní plniť náročné úlohy aj v roku 2019. K tomu prajem našim zamestnancom veľa zdravia, šťastia, lásky, vytrvalosti, rodinnej pohody a pracovných úspechov pri riešení problémov a úloh počas celého roka 2019.

 

Ing. Miroslav ZÁZRIVEC, vedúci odboru plánovania

– Predošlý rok 2018 sa niesol v znamení stále sa zlepšujúceho vývoja na trhu s oceľou a zvýšeným dopytom po našich výrobkoch.
Preto si pre rok 2019 želám pokračujúcu stabilitu v hutníckom odvetví, aby sme sa vyhli turbulenciám, ako na strane cien vstupných materiálov, tak na strane predajných cien našich výrobkov, čo by malo viesť k úspechu a prosperite akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. V prvom rade chcem poďakovať svojim kolegom, spolupracovníkom z ostatných prevádzkarní a odborných útvarov ŽP a. s., resp. dcérskych spoločností ŽP GROUP za spoluprácu v roku 2018. Želám si, aby každý pracovník cítil, že jeho práca je zmysluplná, ocenená a prináša prospech celej spoločnosti. Čitateľom Podbrezovana prajem, aby aj v roku 2019 stále nachádzali vo svojom obľúbenom dvojtýždenníku mnoho zaujímavých a poučných rubrík.
V osobnom živote prajem svojim kolegom zo ŽP, aj kolegom zo ŽP GROUP, taktiež čitateľom Podbrezovana, ako aj ich rodinám, hlavne pevné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu.

 

Ing. Jozef MICHÁLIK, vedúci ťahárne rúr

– Samozrejme očakávam, že bude lepší ako tie predchádzajúce. Našu činnosť musíme zamerať hlavne na bezpečnosť pri práci. Z pohľadu zákazkovej náplne sa rok 2019 javí ešte lepší ako rok 2018, aj keď vlani sme už mali naplnené výrobné kapacity na maximum. Popri každodennej operatíve týkajúcej sa organizácie práce, bezpečnosti, kvality sa tešíme na uvedenie do prevádzky novej úpravárenskej linky na úpravni dielne I. a uvedenie do prevádzky zariadenia na medzioperačné delenie rúr už na tretej ťahacej stolici č. 3-08. Vďaka týmto zariadeniam vylúčime značnú časť ťažkej manuálnej práce a zároveň zvýšime produktivitu práce.
Hlavne by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom z prevádzkarne ťaháreň rúr a aj ostatným spolupracujúcim prevádzkam a odborom, vďaka ktorým sa stal rok 2018 pre ťaháreň rúr úspešný.
Všetkým čitateľom a kolegom prajem veľa zdravia, šťastia a vytrvalosti pri riešení problémov v novom roku.

 

Ing. František SCHOBER, vedúci odboru zásobovania

– V novom roku nás čakajú náročné úlohy. Samozrejme, našou prvoradou snahou bude aj naďalej materiálové zabezpečenie vstupov pre celý podnik, ale plánujeme aj investície na zlepšenie a skvalitnenie našej práce. Chystáme sa na prerobenie podlahy v sklade náhradných dielov. S týmito prácami bude spojené vyprázdnenie celého skladu a premiestnenie uskladneného materiálu na iné miesta. Týmto chcem poprosiť kolegov o pochopenie a trpezlivosť, lebo pri takom veľkom množstve položiek sa môžu vyskytnúť aj chyby. Verím, že spoločnými silami túto náročnú úlohu zvládneme.
Možno to už bude znieť ako klišé, ale chcem všetkým zaželať v prvom rade zdravie. Pre každého osobne, ale aj pre naše rodiny. Ak budeme zdraví, všetky výzvy, ktoré nám prinesie tento rok, zvládneme omnoho ľahšie. Ďalej by som nám zaželal veľa elánu a síl do práce, a v neposlednom rade dobré medziľudské vzťahy, ktoré sú dôležité nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote.