Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky školy

Železiarne Podbrezová a.s., ako zriaďovateľ Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová, 976 81 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka školy
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z.z.) a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ strednej školy),
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť (v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.),
 • zdravotná spôsobilosť,
 • vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy.

 

Iné požiadavky

 • aktívne ovládanie štátneho jazyka,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,
 • práca s počítačom.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o výberovom konaní,
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mail a telefonický kontakt,
  doklady o vzdelaní,
 • doklady o absolvovaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
  profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,
  preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa (nie staršie ako jeden mesiac),
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac),
  vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,


je potrebné zaslať najneskôr do 2. marca 2020 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/riaditeľka (názov a adresa školy)“ na adresu:  Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.
Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia, budú pozvaní na výberové konanie elektronickou formou (e-mailom) alebo telefonicky.
Úspešný uchádzač je povinný do troch pracovných dní od vymenovania do funkcie poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov cez http//:crinfo.iedu.sk za účelom overenia bezúhonnosti v zmysle §15 zákona č. 138/2019 Z.z.