S Ing. Pavlom Beraxom, PhD., riaditeľom ŽP VVC, s.r.o.

Prioritou budú nové výskumné projekty

Vývoj uplynulého roka nebol pre mnohé spoločnosti priaznivý. Ako ho hodnotíte vo vašej spoločnosti?
– Pre našu spoločnosť bol rok 2019 do určitej miery ovplyvnený situáciou v oceliarskom odvetví, napriek tomu sme splnili stanovené výskumné aj hospodárske ciele. Riešenie projektov bolo v plnom rozsahu zabezpečené výskumnými pracovníkmi ŽP VVC, s.r.o., odbornými pracovníkmi spolupracujúcich prevádzkarní a odborov ŽP, a.s., ako aj univerzitnými výskumnými pracovníkmi na štyroch spoločných pracoviskách: Kontilab na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, LSPO a SimConT na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach a OPTECHFORM na Materiálo-votechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave.
Ako ste odštartovali nový rok?
– Začiatok roka sa, vzhľadom na možnosti uplatnenie superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v ŽP, a. s., čo pre rok 2020 predstavuje 200 percent zo všetkých uznateľných výdavkov, vynaložených na výskum a vývoj, niesol v znamení návrhu výskumno-vývojovej činnosti, ktorá je rámcovaná témami, pokrývajúcimi všetky dôležité aspekty výroby ocele a oceľových rúr v Železiarňach Podbrezová a.s. Každý z výskumných projektov je tvorený témami, ktoré spolu prirodzene súvisia, či už z hľadiska zamerania sa na danú výrobnú prevádzkareň (projekty STEELTECH, REFRACER, TUBETECH) alebo spoločných cieľov, pokrývajúcich výrobu v celom podniku (projekty ANALYTIKA, KVALITA, ENVIRONMENT).
Tematicky sú projekty zamerané na zvyšovanie technologickej úrovne výroby a odlievania ocele, zvyšovanie životnosti a úžitkových vlastností hutníckej keramiky, zvyšovanie technologickej úrovne výroby oceľových rúr, implementáciu dátovej analytiky vo výrobnom procese, hodnotenie kvality výroby ocele a oceľových rúr a spracovanie odpadov a druhotných surovín.
Najmodernejšou témou v projekte ENVIRONMENT je problematika uhlíkovej neutrality pre rok 2050.
Čo bude pre vás v tomto roku najväčšou prioritou?
– V prvej polovici roku máme naplánované otvorenie nového spoločného pracoviska – „Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov (LVKP)“ – v Ústave materiálov a inžinierstva kvality FMMR TU v Košiciach. Bude slúžiť pre výskum životnosti oceľových rúr kotlových akostí pri spaľovaní biomasy. Úplne novým výskumným projektom je projekt ANALYTIKA, ktorý vo svojich témach symbolicky prepája oba výrobné závody ŽP a. s. vo forme spoločného virtuálneho dátového priestoru „BigZP“ s výrobno-technologickými údajmi o výrobe ocele a oceľových rúr. Vytvorený priestor poslúži ako dátový podklad, na ktorom bude vypracovaný systém dátovej analytiky výroby, kombinujúci ručné ad hoc analýzy expertov, systematické analýzy nástrojmi BI (Business Intelligence), matematické a štatistické modely výroby a odlievania ocele (EAF model, systém OPTIexpert) a výroby valcovaných rúr.
Jednou, v istom ponímaní  „najmodernejšou“ témou v projekte ENVIRONMENT, je  problematika uhlíkovej neutrality Slovenska pre rok 2050. To znamená dosiahnutie nulovej bilancie emisií. Problematika bude riešená v projekte „GreenSteel“, kde hlavnou úlohou bude vypracovanie uhlíkovej mapy ŽP a.s. a návrh možností úspory energie a zníženia emisií CO2 v ŽP a.s.