S prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc. o desaťročnej pôsobnosti ŽP VVC

„Pred desiatimi rokmi to bol experimentálny krok, ktorý sa podaril“

 

Pán profesor, boli ste pri vzniku ŽP VVC s.r.o. pred desiatimi rokmi a od začiatku ste jeho riaditeľom. Ako hodnotíte desať rokov tejto dcérskej spoločnosti ŽP a.s.?

– V tomto období si pripomíname desať rokov činnosti ŽP VVC s.r.o. Z pohľadu organizácie je to relatívne krátka doba, ale na druhej strane je to rozhodujúce obdobie, ktoré má potvrdiť, že boli naplnené všetky zámery, ciele a predstavy formulované pri vzniku spoločnosti a zároveň má potvrdiť životaschopnosť definovaním hlavných cieľov činnosti do budúcna.

Úvodom si dovolím krátku reminiscenciu k založeniu ŽP VVC s.r.o. Hlavným nositeľom myšlienky zabezpečiť vlastný výskum a vývoj v podmienkach ŽP a.s. je Ing. Vladimír Soták, generálny riaditeľ ŽP a.s. S touto myšlienkou ma oslovil v apríli 2007. Túto ponuku som prijal ako výzvu a 1. decembra 2007 som nastúpil do zamestnania v ŽP a.s. Po diskusiách v predstavenstve ŽP a.s., osobitne s generálnym riaditeľom a vtedajším výrobným riaditeľom ŽP a.s. Ing. Vladimírom Zvaríkom, som v apríli 2008 predložil predstavenstvu ŽP a.s. koncepciu budovania výskumno-vývojového centra. Táto koncepcia bola prijatá a 1. augusta 2008 vznikla nová dcérska spoločnosť pod názvom ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Pri spätnom hodnotení tohto rozhodnutia môžeme povedať, že išlo o značne experimentálny krok, ktorý vychádzal z veľmi nízkej reakcie univerzitných pracovísk, ale aj pracovísk SAV pri riešení naliehavých výskumno-vývojových činností pre potreby ŽP a.s.

Pre naplnenie výskumných a vývojových zámerov bolo potrebné vybudovať príslušnú personálnu štruktúru, prístrojové zabezpečenie a v neposlednom rade budovať kooperačné vzťahy. Konštatujem, že vo všetkých týchto oblastiach Predstavenstvo ŽP a.s. vytváralo maximálne podmienky pre naplnenie týchto úloh. Činnosť ŽP VVC s.r.o. musí zabezpečiť komplexný výskum a vývoj pre realizáciu výrobného programu ŽP a.s. a nadväzne aj v rámci ŽP Group.

Z hľadiska vedeckého prístupu je naša činnosť orientovaná na mikroštruktúrnu a chemickú koncepciu pevnostných, plastických a lomových vlastností materiálov, so zameraním na valcované a presné rúry. Tento prístup sa prednostne neorientuje na dosahovanie mechanických vlastností, ale na „výrobu“ presného stavu mikroštruktúry pri danom chemickom zložení, ktorá nám garantuje tieto mechanické vlastnosti. Môžeme povedať, že všetky úlohy v tejto oblasti boli splnené a máme definované a matematicky spracované požiadavky na stav a parametre feriticko-perlitických, bainitických, feriticko-bainitických, ale aj martenzitických typov ocelí, vždy pre predom požadované mechanické vlastnosti.

 

Kolektív ŽP Výskumno-vývojového centra
Kolektív ŽP VVC objektívom A. Nociarovej.

 

Druhá významná oblasť je problematika tvárnenia, a to za tepla a za studena. Osobitne v oblasti tvárnenia za tepla, s priamou interpretáciou na výrobu valcovaných rúr v podmienkach ŽP a.s., boli prakticky všetky úlohy splnené. Môžeme povedať, že s využitím teórie plastickej deformácie austenitu, zo znalostí rozpadových diagramov pre jednotlivé ocele, s využitím modelovania termicko-deformačných procesov v každom technologickom uzle a to od karuselovej pece cez dierovací lis až po výbehový úsek na ťahovej redukovni, v spolupráci s valcovňou, vieme riadiť valcovanie širokého spektra vyrábaných rúr. Teoretické aj technologické analýzy viedli k priamym úpravám pri riadení valcovania, ktoré smerovali nielen k dodržaniu kvality vyrábaných valcovaných rúr, ale aj k zvýšeniu produktivity a k zavádzaniu nových typov ocelí. Tu spomeniem napríklad reguláciu ochladzovania valcov ťahovej redukovne, priebežnú kontrolu termicko-deformačného režimu na redukovni od krokovej pece cez jednotlivé úbery v stojanoch až po kontrolu dovalcovacích teplôt. Ďalej je to implementácia špičkových nástrojových ocelí, respektíve spekaných karbidov, ktoré umožňujú až desaťnásobné zvýšenie životnosti príslušných nástrojov.

Osobitné postavenie má problematika modelovania simulácie procesov v oblasti kryštalizácie tekutej fáze a spomínanej problematiky tvárnenia za tepla a studena. Dosiahnuté výsledky majú svetové parametre a boli implementované na všetkých prevádzkarňach ŽP a.s.

Čo pokladáte za dosiaľ najväčší úspech ŽP VVC?

– Môžeme si položiť otázku, akým spôsobom výsledky výskumu ŽP VVC s.r.o. ovplyvnili kvalitu, produktivitu a konkurenčnú schopnosť výroby ŽP a.s. v oblasti valcovaných aj presných rúr. Konečné hodnotenie, ktoré je samozrejme odrazom stability a konkurencie schopnosti ŽP a.s. v medzinárodnom merítku a hodnotenie výsledných ekonomických ukazovateľov, prislúcha skôr predstavenstvu ŽP a.s. Uvediem len niektoré príklady.

Ak na začiatku nášho pôsobenia sme približne sedemdesiat percent pracovnej doby riešili priame zadania a problémy vo výrobnom cykle ŽP a.s., tak v minulom roku to bolo len v troch prípadoch a preto v posledných rokoch riešime hlavne úlohy, ktoré smerujú k výrobnej a technologickej inovácii v ŽP a.s.

Môžeme konštatovať, že vieme vyrobiť valcované rúry s feritickou matricou, s rôznym typom mikroštruktúry podľa želaní zákazníka. V prípade kotlových rúr vyrábame celý sortiment, pričom sme ako prví na svete vyvinuli technológiu valcovania novej ocele 9CrNB a bimetalickej feriticko-austenitickej rúry. Obdobne to platí pri výrobe presných rúr, pričom sme prispeli k osvojeniu technológie výroby rebrovaných rúr. Z pohľadu kvality výroby uvediem len jeden údaj. Od roku 2010 materiálové nepodarky, napríklad na valcovni rúr, klesli prakticky päťnásobne. Obdobne výmety rúr, ktoré sú kontrolované ultrazvukom, klesli v priemere trojnásobne.

Vysoko hodnotíme aj poznatky v oblasti kryštalizácie tekutej fázy, ktoré viedli k zvýšeniu kvality kontizliatku a následne aj k zmene jeho rozmerov a geometrie.

Prínosom je aj riešenie enviromentálných otázok v oblasti rafinačnej trosky a  odpraškov z EOP .

V riadiacej činnosti je to vytvorenie štyroch spoločných pracovísk: Kontilab so SjF STUBA, LSPO a SimConT s FMMR TUKE a OPTECHFORM s MTF STUBA.

Tieto výsledky dosiahol pracovný kolektív, ktorý postupne vzrástol zo štyroch na dvadsať zamestnancov, ktorí pracujú v štyroch výskumných oddeleniach: Fyzikálnej metalurgie, Tvárnenia kovov, Materiálového inžinierstva a Modelovania a simulácie procesov. Prakticky všetci zamestnanci sú, alebo boli, zaradení do doktorandského štúdia. Produkciu výskumno-vývojovej činnosti môžeme zhodnotiť prezentáciou 207 publikácií a vypracovaním 291 výskumných správ. Výskum a vývoj bol realizovaný prostredníctvom firemných projektov pre priamu potrebu ŽP a.s., ale riešime aj päť projektov APVV a boli sme zapojení do riešenia projektu v rámci štrukturálnych fondov EÚ a projektu RFCS. Vzhľadom na mladý vedecko-výskumný kolektív je to veľmi dobrá produkcia, pričom naše prednášky odzneli aj na konferenciách v Anglicku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Rusku, Mexiku a v tomto roku to bude v Číne a Japonsku.

Aké sú vaše plány a vízie do budúcnosti?

– V oblasti budovania ŽP VVC s.r.o. predpokladáme personálne posilnenie a zabezpečenie výskumu v oblasti riadiacich a regulačných systémov pre zabezpečenie logistiky výroby, algoritmizáciu, až po online riadenie celého výrobného cyklu v zmysle stratégia Industry 4.0. Naším cieľom je výrobková a technologická inovácia s vysokou pridanou hodnotou a produktivitou práce. Výskum bude orientovaný koncepčne a strategicky na projekty, ktoré zabezpečia dlhodobú ekonomickú prosperitu a konkurenčnú schopnosť ŽP a.s. a jej dcérskych spoločnosti. Chceme sa stať medzinárodne uznávaným pracoviskom priemyselného výskumu.

Naďalej budeme prehlbovať kooperáciu s našimi partnermi, a to hlavne formou budovania spoločných výskumných pracovísk, ktoré budú priamo riešiť naše výskumné úlohy formou spoločných riešiteľských kolektívov a projektov, pričom zámerom je ich prechod na externé pracoviská ŽP VVC s.r.o. Tým sa vytvorí synergický efekt s účinkom na orientáciu výskumu, ale aj vzdelávania na príslušných fakultách s priamou implementáciou v ŽP a.s., respektíve ŽP Group. Záleží len na prístupe našich partnerov, ale som presvedčený, že tento unikátny model zabezpečí úspešnú kooperáciu univerzitného a priemyselného výskumu.

V závere sa chcem osobne poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešným desiatim rokom činnosti ŽP VVC s.r.o. Poďakovanie patrí osobne generálnemu riaditeľovi Ing. Vladimírovi Sotákovi, všetkým členom predstavenstva a dozorných rád ŽP a.s., vedúcim jednotlivých prevádzkarní ŽP a.s., ale osobitne inžinierskym a technickým pracovníkom na jednotlivých prevádzkarňach, bez ktorých by dosiahnuté výsledky nemohli byť realizované. Zvlášť chcem poďakovať všetkým partnerským organizáciám s ktorými sme spolupracovali: VÚZ–– PI Bratislava, FMMR TU Košice, SjF STU Bratislava, FVT TU Košice so sídlom v Prešove, MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave. Moje poďakovanie patrí aj za spoluprácu FSI VUT v Brne a FMMI VŠB–TU v Ostrave. Ďalej sú to partneri, s ktorými sme riešili konkrétne domáce aj zahraničné projekty: ÚMV SAV Košice, COMTES FHT a.s. Dobřany a dobré pracovné kontakty máme aj s Materiálovým a metalurgickým výzkumom s.r.o. v Ostrave. Za významný podiel na spolupráci ďakujeme aj priemyselným partnerom ŽĎAS a.s., Žiaromat Kalinovo, Transmesa Španielsko, ŽP EKO QELET, a.s. Samozrejme najväčšie poďakovanie patrí všetkým zamestnancom ŽP VVC s.r.o., ktorí vlastnou prácou a aktívnym prístupom k riešeniu všetkých náročných úloh prispeli k budovaniu ŽP VVC s.r.o. a jeho dosiahnutým výsledkom.