Augustová stredná oprava v oceliarni

Na realizácii pracovalo takmer dvesto pracovníkov

 

Ilustračná foto oceliarne Železiarne Podbrezová
Ilustračná foto oceliarne

 

Ako každý rok, aj tento, sme v termíne 13. – 17. augusta realizovali pravidelnú odstávku formou strednej opravy v prevádzkarni oceliareň. Letná odstávka je pre nás z dôvodu najvhodnejších klimatických podmienok na výkon opráv ťažisková, pokiaľ ide o rozsah a charakter prác. 

Oprava bola realizovaná súbežne vo všetkých strediskách oceliarne. Pracovali na nej zamestnanci prevádzkovej údržby oceliarne, v počte 61 strojných údržbárov, 40 elektro údržbárov a 8 zamestnancov oceliarne. Stav zamestnancov bol posilnený o 30 externých strojných zámočníkov. Na oprave sa ďalej podieľalo 16 externých firiem, ktoré zabezpečovali rôzne špecifické práce a revízne práce na zariadeniach. V neposlednom rade značný rozsah prác počas odstávky zabezpečoval útvar energetika a doprava, či už na celkoch samotnej oceliarne, alebo na obslužných zariadeniach nevyhnutne potrebných pre chod výroby. Spolu na realizácii opráv pracovalo viac ako 190 pracovníkov.

Medzi ťažiskové práce patrila výmena častí pece EAF, hlavne vodou chladené veko, závesné kladky na kolíske, vodiaci čap a oko pre navádzanie portálu. Rozsiahle opravy boli realizované na zavážaní prísad do EOP, kde bola realizovaná generálna oprava distribučného vozíka č. 2. Pokračovali sme v modernizácii striasacích dopravníkov, kde sme nahradili pôvodný dopravník do pánvy, ktorý bol zastaraný a nebolo možné na neho zabezpečiť náhradné dielce.

Generálnou opravou prešla aj časť tepelného štítu EOP, konkrétne trasa od plošiny odpichu po LF. V hydraulických staniciach EAF a LF sme zabezpečovali filtráciu hydraulickej emulzie, pričom sme po prvýkrát hydrauliku EAF filtrovali pomocou by-pass systému, z dôvodu nutnosti súbežných prác na peci EAF a požiadavke na funkčnosť hydraulických systémov.

V troskovej komore bola realizovaná čiastočná sanácia podlahy, kde bola pôvodná nahradená novým betónom. Na odprašovacej stanici EOP bola realizovaná čiastočná výmena filtračných hadíc a bol opravený elevačný dopravník pre transport odpraškov. Ďalšie veľké práce boli realizované na žeriave č. 269, sádzací žeriav, kde sme ešte pred opravou vymenili lano hlavného zdvihu a počas odstávky sme realizovali spevnenie plošiny pod prevodovkou pojazdu mosta.

Na liacom žeriave č. 234 firma KPS Brno realizovala kontrolu spojníkov mosta, čo si vyžadovalo výstavbu zložitého závesného lešenia. Súbežne bola urobená generálna oprava havarijných bŕzd vrátane ich revízie. Na žeriave č. 235 boli počas strednej opravy namontované nové preťažovacie zariadenia. Rozsiahlou opravou prešla aj časť trolejového vedenia na prekládkovom šrotovom poli, kde boli menené izolátory pod trolejovým vedením.

Na zariadení plynulého odlievania sme zabezpečovali opravu v štandardnom režime. Z väčších prác bola realizovaná výmena časti potrubia zo sekundárnej komory. Cyklickú výmenu ťažno-rovnacích stolíc sme robili na liacom prúde č. 3. Túto výmenu zabezpečujeme pri každej oprave ako prevenciu. Následne demontované stolice generálkujeme a pripravujeme na ďalšiu strednú opravu.

Odstávku výroby sme taktiež využili na výmenu posúvačových ventilov na hydrantový rozvod, ktoré sme v spolupráci s energetikou vymenili za nové. Pokračovali sme aj v obnove protipožiarnych prepážkach, s cieľom zvýšiť požiarnu bezpečnosť oceliarne.

Augustová oprava v oceliarni bola pre rok 2018 ťažisková. Samotnú výrobu sme odštartovali 17. augusta v I. zmene teplými skúškami.

Napriek veľkému počtu prác, na ktorých sa podieľali aj externé firmy, sa nám ich podarilo zrealizovať v požadovanom termíne a zabezpečiť štart výroby oceliarne. Ďalšia stredná oprava je naplánovaná v termíne 13. – 16. decembra tohto roku. Aj keď tento termín je ešte pomerne ďaleko, už zabezpečujeme náhradné dielce a kontrahujeme externé firmy, aby sme vedeli zabezpečiť naplánované práce v tejto odstávke.

Ešte pred realizáciou zimnej strednej opravy nás čaká náročná generálna oprava časti trolejového vedenia na homogenizačnom šrotovom poli. Táto oprava okrem náročného technického zabezpečenia, kladie veľké nároky na prácu s nákupom a skladovaním šrotu. Do termínu realizácie je nutné v spolupráci s Enš vyprázdniť časť homogenizačného šrotového poľa v dĺžke 100 metrov v miestach samotnej realizácie.

Verím, že ciele stanovené pre rok 2018 splníme v celom rozsahu, udržíme technický stav zariadení v dobrej kondícii a v spolupráci s výrobou a obslužnými prevádzkarňami zabezpečíme plynulý chod produkcie oceľových blokov pre ďalšie obdobie.