ŽP VVC oslávilo desiate výročie svojho vzniku

 

Logo ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

 

 

 

 

 

Pri príležitosti desiateho výročia založenia spoločnosti ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. sa pod záštitou generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s., Ing. Vladimíra Sotáka, konala Odborná konferencia ŽP VVC 2018.

V dňoch 4. – 6. septembra sa v hoteli Stupka na Táľoch uskutočnila Odborná konferencia ŽP VVC 2018 za účasti vedúcich predstaviteľov univerzitného školstva a výskumných ústavov zo Slovenska a Českej republiky, členov predstavenstva ako aj predstaviteľov manažmentu a výrobných prevádzkarní Železiarní Podbrezová. Konferencia bola určená pre všetkých partnerov, s ktorými ŽP VVC s. r. o. spolupracuje v oblasti výskumno-vývojovej činnosti, so zameraním na výrobnú a technologickú inováciu v podmienkach ŽP Group, s osobitným zreteľom na fyzikálnu metalurgiu ocele, výrobu oceľových rúr, materiálové inžinierstvo, modelovanie a simuláciu technologických procesov i environmentálne aspekty hutníckej výroby.

 

Slávnostný príhovor Ing. Vladimíra Sotáka, ŽP VVC oslava 10 rokov pôsobnosti
Slávnostný príhovor Ing. Vladimíra Sotáka

Na konferenciu prijali pozvanie najvyšší akademickí funkcionári univerzít na Slovensku: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach, Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť Technickej univerzity vo Zvolene. Podujatia sa tiež zúčastnili vedúci pracovníci spolupracujúcich technických fakúlt: doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove, prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Vysokú odbornú a spoločenskú úroveň podujatia podčiarkla tiež prítomnosť vedúcich a riaditeľov fakultných aj mimofakultných výskumných ústavov: RNDr. Pavla Hvizdoša, riaditeľa Ústavu materiálového výskumu SAV, Ing. Viery Kohútekovej, generálnej manažérky pre výskum a vývoj U. S. Steel Košice, Ing. Ľuboša Lopatku, PhD., predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VÚZ-PI Bratislava a Ing. Jaroslava Pindora, Ph.D., konateľa spoločnosti Materiálový a metalurgick

ý výzkum s. r. o.

Celkovo sa na konferencii registrovalo deväťdesiatdva účastníkov. Z prihlásených príspevkov vybral programový výbor konferencie tridsaťštyri príspevkov, ktoré tematicky spadali do jednotlivých odborných sekcií:

Sekcia A – Plynulé odlievanie ocele;
Sekcia B – Hutnícka keramika;
Sekcia C – Technologické aspekty výroby valcovaných a presných rúr;
Sekcia D – Oceľové rúry pre konštrukčné aplikácie a energetiku;
Sekcia E – Spracovanie odpadov.

Prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ ŽP VVC počas úvodného príhovoru.
Prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ ŽP VVC počas úvodného príhovoru. Foto: A. Nociarová

Podujatie slávnostným príhovorom otvoril Ing. Vladimír Soták, ktorý vyzdvihol prácu a dosiahnuté výsledky ŽP VVC s konštatovaním, že to bol správny krok, keď pred desiatimi rokmi bola táto dcérska spoločnosť založená. Následne sa ujal slova prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ ŽP VVC s.r.o., ktorý zhodnotil desať rokov činnosti a koncepciu rozvoja pracoviska.

Po úvodných príhovoroch a vystúpeniach hostí bola vybraným účastníkom konferencie udelená pamätná medaila ŽP VVC za podporu výskumu a vývoja a rozvoj spolupráce s našou spoločnosťou. Po slávnostnom akte nasledoval odborný program, ktorý komplexne obsiahol všetky kľúčové aspekty výroby rúr v ŽP a. s. od plynule odlievaného polotovaru, až po finálny výrobok. Každá z odborných sekcií bola naplnená kvalitnými príspevkami; obzvlášť musíme vyzdvihnúť prednášky pracovníkov ŽP a. s., ŽP VVC s. r. o., ako aj prezentácie činnosti a výsledkov spoločných pracovísk ŽP VVC a technických fakúlt na Slovensku:

– Laboratórium spracovania priemyselných odpadov (hydrometalurgické spracovanie odpraškov z EOP, spolupráca s Ústavom recyklačných technológií FMMR TU v Košiciach);

– Laboratórium fyzikálneho modelu medzipanvy ŽP a. s. (vizualizácia prúdenia ocele v medzipanve, spolupráca s Ústavom metalurgie FMMR TU v Košiciach);

– Laboratórium modelovania a riadenia technologických procesov (modelovanie plynulého odlievania ocele; spolupráca s Ústavom automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU v Bratislave).

Kvalitu podujatia ilustruje aj fakt, že mnohí účastníci vyjadrili počas akcie, i pri záverečnom lúčení, slová uznania a vďaky za výborne pripravené podujatie „nabité“ zaujímavými prednáškami a dobrou spoločenskou atmosférou. Môžeme konštatovať, že svojím širokým záberom, unikátnou skladbou hostí a účastníkov a tiež dobrou, pohodovou atmosférou, splnila Odborná konferencia ŽP VVC 2018 očakávania organizátorov, dokonca mnohé z nich aj prekonala. Nie vždy je totiž jednoduché spojiť svet vedy, výskumu a priemyselnej praxe tak, aby to obohatilo obe strany. Na tomto podujatí sa nám to, myslím, podarilo. A o to predsa ide.

 

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach, ŽP VVC 10 rokov pôsobnosti
Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach. Foto: A. Nociarová