Nová profilácia STEAM: „Vidieť, vyskúšať, pochopiť.“

 

V novom školskom roku otvorilo Súkromné gymnázium ŽP prvý ročník s novou profiláciou s názvom STEAM. O viac informácií sme požiadali riaditeľku gymnázia PaedDr. Katarínu Zingorovú:

Poviete nám, z čoho názov vznikol a čo je jeho cieľom?

– Názov profilácie vznikol zo začiatočných písmen slov Science (veda), Technology (technika), Engineering (technológia), Arts (schopnosť tvoriť, formulovať, prezentovať) a Matematics.

Vedecký veľtrh v Bratislave sa žiakom veľmi páčil. Foto: archív SG ŽP
Vedecký veľtrh v Bratislave

Vedecký pokrok pokračuje dnes závratným tempom. Nepotrvá dlho a dnešný najrýchlejší počítač bude vyzerať ako detské počítadlo. Technológie, ktoré dnes pokladáme za fantastické, sa ďalším generáciám už možno budú zdať smiešne. Nastupuje nová éra spojená s pojmami ako nanontechnológie, robotika, umelá inteligencia a podobne. Nároky spoločnosti na kvalitu prírodovedného a technického vzdelania neustále stúpajú.  A tomuto trendu sa musí prispôsobiť aj vzdelávanie mladej generácie. Naše gymnázium už vyše desať rokov pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium v profilácii informatika. Otvorením novej profilácie chceme ukázať, že aj fyzika, chémia, biológia a matematika sa dajú učiť zaujímavo a pútavo. Našim cieľom je zatraktívniť vedu a techniku žiakom a pripraviť ich na vysokoškolské štúdium technického, prírodovedného, environmentálneho zamerania, ale aj iných odborov, napríklad na štúdium medicíny či farmácie.

Prírodovedné predmety a matematika nie sú veľmi obľúbené medzi žiakmi. V čom vidíte problém?

– Hlavný problém je v tom, že žiaci často nevedia, prečo sa to musia učiť a načo im to v živote bude. Pritom všetci každý deň využívame výdobytky vedy a techniky. Deti zas majú rady počítače a počítačové hry, rady robia pokusy, experimentujú. Našou prioritou je, aby žiaci získavali vedomosti poznávaním, aby sa učili cez zážitky a experimenty a informácie dostávali v súvislostiach. Takto získané vedomosti si skôr zapamätajú, ako keď ich krátkodobo nadobudnú memorovaním.

Bude vyučovanie prepojené aj s praxou alebo sa bude niesť v teoretickej rovine?

– Dôraz kladieme na aktívny spôsob nadobúdania poznatkov vedúci k objavovaniu zákonitostí javov z každodenného života samotnými žiakmi. Našim mottom je: „Vidieť, vyskúšať, pochopiť.“ Tomu sme prispôsobili aj učebné plány, zavedením predmetov Experimentálna prírodoveda, Technika, Tvorba projektu a Aplikovaná matematika, ktoré sa vyučujú v dvojhodinových, respektíve trojhodinových blokoch. Žiaci budú pracovať v moderných učebniach vybavených najnovšími technológiami, ale tiež v teréne. Dôkazom, že vyučovanie bude prepojené s praxou, je aj dohoda o spolupráci s dcérskymi spoločnosťami Železiarní Podbrezová a.s., ŽP Výskumno-vývojovým centrom a ŽP Informatikou.

Aby sme žiakom ukázali, že veda tvorí súčasť ich bežného života, začali sme exkurziou na 3. Vedecký veľtrh, ktorý sa konal 14. septembra v Bratislave. Podľa detí to bol výlet plný objavov, kvízov a zábavy. Vedeniu ŽP a.s. ďakujeme za bezplatné poskytnutie autobusu.