Poznatky získavali v Třinci

Dňa 28. októbra sa skončila naša mobilita v Třineckých železárnach. Vďaka nej sme naplnili cieľ, ktorý je obsahovo definovaný v Školskom vzdelávacom programe – duálnom vzdelávaní pre odbor hutník.

Získali sme praktické vedomosti a zručnosti, odborné kompetencie v oblasti metalurgie a dozvedeli sa viac o výrobe a spracovaní surového železa. Mobility Erasmus+ sa zúčastnili šiesti žiaci – tretiaci odboru hutník. Pedagogický dozor vykonával Juraj Pôbiš. Na základe absolvovanej mobility budeme ďalej rozvíjať získané vedomosti a zručnosti, predovšetkým počas odborného výcviku v ŽP a.s. Veríme, že naša  účasť na mobilite sa prejaví aj v dobrom výsledku v záverečných skúškach.

Ďakujeme vedeniu Třineckých železáren a Strednej odbornej škole Třineckých železáren za ústretovosť pri napĺňaní obsahovej štruktúry mobility.

Účastníci mobility v Třinci. Foto: SSŠ ŽP
Účastníci mobility v Třinci. Foto: SSŠ ŽP