Na konferencii OCELÁŘI 2018

 

Na konferencii OCELÁŘI 2018
Účastnici konferencie foto: Ing.Kateřina Sedláčková

V dňoch 5. – 6. apríla 2018 sa konal v malebnom valašskom mestečku Rožnov pod Radhoštěm, tesne za hranicami zo Slovenskom, v Českej republike, 34. ročník tradičnej oceliarenskej konferencie venovanej teórii a praxi výroby a spracovania ocele. Táto konferencia je pritom považovaná za jedinú skutočne pracovnú konferenciu, ktorú usporadúvajú metalurgovia predovšetkým zo slovenských a českých hutníckych podnikov, ako aj účastníci z vysokých škôl a výskumných ústavov. A skutočne, majú si čo povedať. Takisto tomu bolo aj na tomto ročníku, kedy bolo registrovaných 77 účastníkov. Dodávame, že návštevnosť tejto akcie blížiaca sa k stovke si zachováva svoj ráz prakticky od svojho začiatku.

Na konferencii odznelo celkom 23 príspevkov a vo verejnej diskusii bolo prezentovaných 73 odborných názorov, otázok alebo stanovísk. Iba tri príspevky boli bez oficiálnej odozvy. Samozrejme, i v kuloároch konferencie sa o prednesených témach rokovalo. To celkom iste svedčí o živom záujme účastníkov ako aj o atraktivite prezentovaných tém.

ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. (VVC), prevádzky Oceliareň (Vo) a Centrálna údržba ŽP a.s. (Tcú) prezentovali odborné príspevky „Životnosť a spoľahlivosť ponorných trubíc medzipanvy ZPO v ŽP, a.s.“, autorov Chomiča (VVC), Turňu (VVC), Brenkusa (Vo) Veselovského (Vo), Brižeka (Vo), Pariláka (VVC) a „Zmeny spôsobu upchávania kryštalizátora na spoľahlivosť štartu sekvencie ZPO“ autorov Masteláka (Tcú) a Veselovského (Vo). Autori prezentovali výsledky vedeckovýskumnej práce z rozsiahleho prevádzkového experimentu a štatistického posúdenia možnosti predlženia maximálneho počtu odlievaných tavieb v jednej sekvencii, v rámci riešenej problematiky predĺženia životnosti ponorných trubíc medzipanvy ZPO v podmienkach ŽP a.s. a výsledky optimalizácie štartu sekvencie na ZPO. Dosiahnuté výsledky boli vysoko hodnotené.

Všetky príspevky, ktoré na konferencii zazneli, alebo boli zverejnené v zborníku boli zamerané na teoretické postupy i praktické problémy oceliarenstva ako aj na odbory, bez ktorých nemôže táto oblasť priemyslu existovať (meranie, prístrojové vybavenie, energetika, žiaromateriály, environmentálnych aspekty výroby a i.) Na konferencii zazneli i príspevky zamerané na ekonomiku výroby a už tradične aj na témy z oblasti „Priemysel 4.0“ (zber a analýza dát v metalurgii s využitím prvkov umelej inteligencie).

Spomeňme ešte, že medzi účastníkmi konferencie bolo niekoľko mladých zástupcov závodov a škôl zo Slovenska a Českej republiky. Mladí kolegovia vo svojich príspevkoch prejavili erudíciu a záujem o oblasť hutníctva ocele. To určite potešiteľné a dáva nám nádej pre ďalší vývoj a napredovanie tohto kľúčového odvetvia priemyslu.