Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

   

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Odišla si navždy, túžila si žiť, ale osud to tak zariadil, že musela si nás tak nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišla a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami.“

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom a bývalým spolupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou manželkou, matkou, starou matkou, sestrou a príbuznou

Zuzanou HADŽEGOVOU z Valaskej,

ktorá nás opustila vo veku 73 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.

Smútiaca rodina

 

 

SPOMIENKY 

 

Zuzana PALIDEROVÁ z Podbrezovej„Už navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“

Dňa 13. apríla sme si pripomenuli smutné piate výročie odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá mama a stará mama

Zuzana PALIDEROVÁ z Podbrezovej.

Spomíname s láskou a úctou

 

Ján BALCO z Podbrezovej.„Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme dať, spokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“

Dňa 15. apríla uplynul rok odvtedy ako nás opustil manžel, otec, starý otec, brat a švagor

Ján BALCO z Podbrezovej.

Dňa 27. februára by mal nedožitých sedemdesiat rokov.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, vnuci Radovan, Patrik, Andrejko a ostatná rodina

 

Július KOŠTIAĽ z Brezna.„Už navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“

Dňa 19. apríla sme si pripomenuli druhé smutné výročie od chvíle, kedy nás opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Július KOŠTIAĽ z Brezna.

S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Andrejka s rodinou, dcéra Jarka a syn Tomáš

 

Rudolf HAVRAN z Podbrezovej.„Kto v srdciach žije, neumiera.“

Dňa 22. apríla uplynie sedem rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, starým otcom, bratom a švagrom

Rudolfom HAVRANOM z Podbrezovej.

Spomíname s láskou a úctou

 

Ján Rástočan z Polomky.Dňa 25.apríla si pripomenieme dvadsiate prvé výročie, ako nás navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý otec, brat a švagor

Ján Rástočan z Polomky.

S úctou a láskou si spomína manželka, deti s rodinami, sestra s rodinou a ostatná rodina

 

Evka BENKOVÁ z Valaskej.    „Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám už nikto nenavráti.“

Dňa 28. apríla si pripomenieme tretie výročie odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama a stará mama

Evka BENKOVÁ z Valaskej.                                                      

Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manžel a synovia s rodinami